Användning av sociala medier i yrkesvägledningen

Image: Shutterstock.com

Under de senaste åren har sociala medier blivit allt vanligare vid yrkesvägledning och för många yrkesvägledare har det blivit ett inslag i det dagliga arbetet. Yrkeskåren är dock osäkra på hur man ska använda sig av sociala medier på ett effektivt sätt i i arbetet och kommunikationen.

För många människor innebär sociala medier en samling onlineverktyg som gör att olika grupper kan dela information, kommunicera och umgås. I ett bredare perspektiv definieras sociala medier som en process där enskilda personer och grupper gemenssamt skapar en förståelse för innehåll, grupper och Webb 2.0-teknik. Sociala medier innebär nya möjligheter för yrkesvägledare, men skapar också ett behov av ny kompetens.

Från presentation av information till gemensamt arbete med yrkesfrågor

Forskning om yrkesvägledares erfarenheter – inklusive de som arbetar i skolor, ger en inblick i hur sociala medier används idag vid yrkesvägledning.

Mountain View

Den vanligaste, och mest begränsade, användningen av sociala medier vid yrkesvägledning är presentation av information. Sociala medier är ett effektivt sätt för att snabbt presentera och sprida information, vilket gör det möjligt för yrkesvägledare att nå många personer direkt. Användningen av sociala medier som en informationskälla för yrkesmässiga syften, inklusive skolutbildning, oroar vissa människor. Yrkesvägledarna betonar att ett aktivt och säkert engagemang i sociala medier kräver finslipade kunskaper och en förmåga att söka, välja ut och utvärdera omfattande onlineinnehåll. Inom yrkesutbildningen innebär detta ett större fokus på att lära ungdomarna hur de ska använda informationen om olika yrken och hur de utvärdera dess tillförlitlighet och giltighet samt vilka källor den kommer från för att kunna tillämpa den i det livslånga lärandet.

Det andra (och mer omfattande) syftet är att även använda sociala medier för ett-till-ett-kommunikation. Möjligheten att kunna dela med sig av texter, video och ljudklipp i realtid har skapat nya vägar till interaktion och samarbete när det gäller ungdomars behov. Sociala medier ses i detta avseende som ett fungerande och tillgängligt alternativ till personlig yrkesvägledning, vilket även ger ungdomar möjlighet att dela med sig av tankar och frågor anonymt. Eftersom den största delen av kommunikationen i sociala medier sker skriftligt, är det viktigt att med kunskaper i att skriva online. 

Det tredje och ännu mer omfattande syftet med att använda sociala medier är att göra dem till en interaktiv arbetsplats. I detta avseende ses inte sociala medier längre sin ett alternativt verktyg utan som en arbetsplats som ingår i yrkesvägledningstjänsterna. Vid interaktion och framställning av information och resultat tillsammans med andra är det mycket viktigt att man kan diskutera frågor som rör arbetet online. 

Det fjärde och mest omfattande syftet med att använda sociala medier är det gemensamma arbetet med yrkesfrågor där man i grupp kan dela med sig av erfarenheter och diskutera yrkesproblem. Möjligheten att skapa en tillförlitlig och äkta bild av sig själv i diskussionsgrupperna kräver en medveten och kontrollerad närvaro på nätet som hanteras på rätt sätt.

Kompetens inom sociala medier för yrkesvägledning

Kunskaperna och färdigheterna inom detta område betraktas ofta som sekundära och ägnas därför inte särskilt mycket tid åt dem under utbildningen. Det är därför väldigt viktigt att uppdatera både utbildning och fortbildning och att ge stöd till yrkesvägledarna i arbetet med att förstå verktygen inom sociala medier samt de innovativa sätt som de kan användas på i det dagliga arbetet. Det är också viktigt att man utvecklar den digitala kompetensen som ungdomar behöver för att få tillgång till och använda dessa tjänster.

Med sociala medier utmanas de traditionella typerna av interaktioner och relationer mellan yrkesvägledare och ungdomar. Makten skiftar från "expert" till en blandning av expertkunskaper och sociala färdigheter. På det här sättet kan sociala medier ha en viktig roll när det gäller förändringen av yrkesvägledarnas arbete så att de kan nå ut till de ungdomar som behöver hjälp med yrkesvägledning och att fatta beslut på ett bättre sätt. Utmaningen för yrkesvägledarna är att fastställa hur de ska använda tekniken på bästa sätt.

Mer information

I Danmark finns eGuidance som ger ungdomar vägledning om utbildning via telefon, e-post, webbseminarier och chatt. Vägledningen är anonym och öppen 68 timmar varje vecka. På Facebooksidan för eGuidance kan ungdomar dela med sig av synpunkter och erfarenheter gällande val av utbildning.

I Finland finns IKT med i den nationella läroplanen som obligatorisk del när det gäller yrkesutbildning. Varje elev som slutför grundutbildningen ska introduceras i de nationella tjänster som finns för information och yrkesvägledning. Målet är att hjälpa eleverna att använda tjänsterna efter sin examen som en del av det livslånga lärandet.

Författare: Jaana Kettunen är forskare vid Finnish Institute for Educational Research på University of Jyväskylä, Finland. I sitt arbete har hon riktat in sig på utformningen och den pedagogiska användningen av IKT i utbildnings- och yrkesmiljöer. Idag forskar hon om sociala medier i yrkesvägledningstjänster.