Hur kan artificiell intelligens byggas in i utbildning?

Image: Tara Winstead / Pexels.com

Som en följd av nya tekniska framsteg håller artificiell intelligens (AI) nu på att ta större plats i vardagen, även i utbildning. Hur kan ett klassrum med artificiell intelligens se ut? I den här artikeln ger vi en kort introduktion i AI och förklarar hur den långsamt kan integreras i klassrummet.

Vad är AI?

Den frågan är svår att svara på eftersom det inte råder någon enighet bland forskare om definitionen av AI. AI kan definieras som ett datasystem som kan utföra intelligenta uppgifter som vanligtvis förknippas med den mänskliga hjärnan, som tolkning och behandling av information, lärande, resonerande, problemlösning, förutsägelser, beslutsfattande, och ibland även skapande. Varför är det svårt att definiera AI? Enligt högnivåexpertgruppen för AI, innehåller uttrycket AI en uttrycklig hänvisning till begreppet intelligens. Eftersom intelligens dock (både i maskiner och människor) är ett vagt begrepp använder AI-forskare oftast begreppet rationalitet. Det hänvisar till förmågan att välja den bästa åtgärden för att uppnå ett visst mål med hänsyn till tillgängliga resurser och vissa kriterier som ska optimeras.

Hur kan AI integreras i utbildning?

Det finns många lovande användningar av AI som förebådar hur den kan förändra utbildning under följande årtionden. AI kan påskynda individanpassat lärande, ge elever fortlöpande bedömning och återkoppling och tillämpa lärandeanalys för att differentiera lärandeprocessen så att den anpassas till de enskilda elevernas behov i realtid (UNESCO, 2020). AI har redan visat stor potential för att stödja elever med särskilda behov genom att reagera på deras kapacitet. Andra lovande användningar av AI är bedömningen av nya kärnkompetensområden och förutsägande analyser för att minska studieavhopp (OECD) samt förbättrad metakognition och effektivt samarbetslärande. Samarbetsinriktat AI-lärande omfattar adaptiv gruppbildning, experthandledning, virtuella agenter och intelligent moderation för att bilda en grupp som är bäst lämpad för en viss samarbetsuppgift (Luckin, Holmes).

Denna tabell visar några av de lösningar som AI kan ge utbildning:

AI in Education

Bygger på: How artificial intelligence is disrupting education | e27

Hur kan AI användas i klassrummet?

Det finns tre sätta att implementera AI i utbildning beroende på lärandemålen:

  1. Lärande med AI, med andra ord, integrera AI-teknik i klassrummet för att stärka elevernas lärande och förbättra undervisningen. Även om AI-verktyg och teknik i första hand utvecklas för företag och industrier finns det redan en rad AI-verktyg för lärare som vill använda AI för att förbättra elevernas lärande. Några exempel på verktyg som kan användas i STEM-klassrum är PhotoMath, en gratis AI-app för att träna på matte, och Seek by iNaturalist, en app för att identifiera arter på fotografier. För språklektioner kan eleverna använda Verse by Verse där de kan skriva en dikt med hjälp av AI och lära sig mer om amerikanska poeter, och Duolingo för att lära sig främmande språk. För lektioner i samhällskunskap och konst kan de använda Newspaper Navigator, ett verktyg för att söka igenom miljontals historiska tidningsbilder, och MuseNet för att studera och skapa musik. Verktyg som Socratic and Brainly kan användas i alla ämnen.
  2. Lärande för AI, det vill säga förvärva nya färdigheter som behövs för att leva och arbeta i en värld präglad av AI. För att frigöra AI:s potential och hantera utmaningar i en värld präglad av AI måste eleverna få färdigheter i datalogiskt tänkande och problemlösning samt färdigheter i programmering och datakompetens. I Code Week kan lärare hitta många olika resurser för undervisning och lärande.
  3. Lära sig AI eller tillämpa AI-relaterade färdigheter för att använda AI effektivt och skapa nya AI-verktyg och teknik. Effektiv och passande användning av befintliga AI-system kan till exempel omfatta lärande i att använda AI-system genom att delta i MOOC i grundläggande AI för skolor.

Möjligheter och utmaningar med AI

Under det senaste årtiondet har vi varit med om stora framsteg inom AI-tekniken och nya landvinningar inom AI-området som fortsätter att slå oss med häpnad. Möjligheterna är oändliga – eller verkar i alla fall vara det. I detta webbinarium förklarar Marco Neves, rådgivare inom utbildningsteknik och AI och projektsamordnare vid EdTech, de fördelar som AI kan ge, och å andra sidan, de utmaningar som den innebär.

Är du redo för AI?