2. Lärare

2.3. Lärarnas grundutbildning och fortbildning

Både lärarnas grundutbildning och fortbildning är avgörande för att se till att lärarna förvärvar de kompetenser, färdigheter och kunskaper som de behöver för att kunna hantera många olika klassrumssituationer. Det finns också ett samband mellan lärarnas yrkesskicklighet och tillfredsställelse i arbetet. Detta gäller särskilt lärare som arbetar i mer krävande miljöer, t.ex. skolor där många av eleverna har sämre socioekonomiska och studiemässiga förutsättningar eller där det finns mycket heterogena elevgrupper.

Visa mer

Resurser ( Sök alla resurser )

Observera att innehållet på resurssidorna för närvarande endast finns på engelska.

Moduler i den grundläggande lärarutbildningen om att undervisa tvåspråkiga barn och allmän utbildning/studier i kristendom, livsfilosofi och medborgarskap

Syftet med modulen "Att undervisa tvåspråkiga barn" är att förbereda samtliga blivande lärare i Danmark på att undervisa tvåspråkiga barn. Man vill med modulen förbereda blivande lärare på att identifiera utmaningar i undervisningen som rör andraspråket vid undervisningen och att lyfta fram elevernas språkliga och akademiska utveckling i klassrum där man talar flera olika språk. Syftet med modulen "Allmän utbildning/studier i kristendom, livsfilosofi och medborgarskap" är att förbereda alla blivande lärare i Danmark på att kunna tolka den allmänna utbildningens syften, utvecklingen av yrkesetik och att kunna hantera komplexa utmaningar i läraryrket mot bakgrund av kulturell, värdebaserad och religiös mångfald. Med hjälp av modulen vill man att blivande lärare på ett nyanserat och reflekterande sätt ska kunna relatera till etiska, politiska, demokratiska och religiösa utmaningar som är kopplade till utbildning, föräldraengagemang och skola i ett globaliserat samhälle. Båda åtgärderna är obligatoriska vid samtliga universitet med grundläggande lärarutbildning i Danmark.

Område: 2. Lärare

Underområden: 2.1. Lärarnas kunskaper och färdigheter; 2.3. Lärarnas grundutbildning och fortbildning

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Danmark

Nordiska projekt för att bekämpa skolavhopp

Syftet med rapporten Nordic Projects to Combat School Dropout [har endast utgetts på engelska]är att förbättra och inspirera till nya initiativ för ungdomar, och att knyta givande kontakter mellan nordiska aktörer och organisationer.
”Nordisk kunskapsbank om skolavhopp” var ett projekt på uppdrag av Nordiska ministerrådet som drevs av Nordens välfärdscenter mellan 2012 och 2015. Syftet med projektet var att samla in goda exempel på initiativ som syftar till att öka andelen unga människor i Norden som slutför sin gymnasieutbildning eller utbildning på motsvarande gymnasienivå.
På den nordiska webbportalen redovisades ett stort antal framgångsrika projekt från de nordiska länderna. Initiativen hade utvärderats externt och uppvisade positiva resultat. Vissa aktiviteter valdes särskilt ut för att de ansågs vara innovativa eller värdefulla som inspirationskällor.
Trots byråkratiska och kulturella skillnader mellan de nordiska länderna är situationen för unga människor som riskerar att hoppa av skolan påfallande likartad. Skillnaderna är ibland större mellan olika kommuner och skolor än mellan olika länder. Genom att ta del av framgångsrika initiativ i de nordiska länderna är det möjligt att få inspiration och verktyg för att förbättra arbetet med att hjälpa alla ungdomar att avsluta sin gymnasieutbildning eller utbildning på motsvarande gymnasienivå.
I publikationen beskrivs tio projekt som presenterades som exempel på god praxis på den nordiska webbportalen. Vissa av projekten har slutförts, medan andra fortfarande pågår. Vissa aktiviteter har integrerats i det ordinarie arbetet.

 

Områden: 1. Skolstyrning; 2. Lärare; 3. Elevstöd; 4. Föräldramedverkan; 5. Stöd från externa aktörer

Underområden: 1.1. Skolkultur och skolklimat; 1.2. Planering och kontroll i skolan; 1.3. Skolförvaltning; 1.4. Samarbete inom utbildningssystemet; 2.1. Lärarnas kunskaper och färdigheter; 2.2. Lärare och deras relationer med elever och föräldrar; 2.3. Lärarnas grundutbildning och fortbildning; 2.4. Lärarnas välbefinnande; 3.1. Elevernas välbefinnande; 3.2. Elevmedverkan i skolan; 3.3. Studie- och yrkesvägledning; 3.4. Läroplan och lärandeformer; 3.5. Lärande och bedömning; 3.6. Utökat lärande och lärande utanför skolan; 3.7. Kontroll på elever i riskzonen; 3.8. Riktat stöd: språk; 3.9. Mülteciler, göçmenler ve Roman halkı; 3.10. Riktat stöd: särskilda utbildningsbehov och inlärningssvårigheter; 3.11. Riktat stöd: sämre socioekonomiska förutsättningar; 4.1. Kommunikation och information; 4.2. Föräldramedverkan i styrningen av skolan; 4.3. Utrymmen för föräldrar och föräldramedverkan i utbildningen; 4.4. Familjeutbildning; 5.1. Tvärprofessionella team; 5.2. Nätverk av aktörer; 5.3. Partnerskap: arbetsgivare och företag; 5.4. Partnerskap: samhällsorganisationer och civilsamhälle

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Danmark; Finland; Island; Norge; Sverige

SYSTEM MED TVÅ LÄRARE I DANMARK

Forskare från Århus universitet i Danmark har tillsammans med Ramboll Management Consulting genomfört en storskalig randomiserad undersökning, den första i sitt slag i Danmark, på uppdrag av utbildningsministeriet. I undersökningen tittade man på effekterna av tre olika system med två lärare i klassrummet och hur detta påverkade elevernas framsteg, deras välmående och deras närvaro i skolan. Resultaten visar att alla tre systemen med två lärare har positiva effekter, men på olika sätt.

Område: 2. Lärare

Underområden: 2.3. Lärarnas grundutbildning och fortbildning

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Danmark

Visa nästa 10 resultat