Orsaker och åtgärder

Att unga lämnar skolan med högst grundskoleutbildning är ett komplext, dynamiskt och mångfasetterat fenomen. Det beror på en kombination av personliga, sociala, ekonomiska, studierelaterade och familjerelaterade faktorer som mycket ofta hänger ihop med sämre socioekonomiska förutsättningar. Det är sällan ett plötsligt beslut utan ofta ett synligt resultat av en längre tids otillräckliga skolresultat och ett tilltagande ointresse för undervisningen.

Ungdomar lämnar skolan i förtid av många olika anledningar som är högst individuella. En del hoppar av skolan av personliga skäl eller till följd av problem i familjen, andra på grund av hälsoproblem eller emotionella problem. Vissa ungdomar känner sig missnöjda med sin skolgång. Det kan till exempel handla om att kursplaner eller undervisningsmetoder inte passar deras behov, att de har dåliga relationer med lärare eller andra elever, att de är utsatta för mobbning eller att det råder ett negativt skolklimat. Fenomenet att unga lämnar skolan med högst grundskoleutbildning verkar emellertid följa vissa mönster och vissa ungdomar anses löpa större risk än andra. Unga med högst grundskoleutbildning kommer ofta från sämre sociala förhållanden (t.ex. hushåll där ingen arbetar, familjer med en låg utbildningsnivå, ensamstående föräldrar eller problem i hemmet), tillhör utsatta grupper (t.ex. barn med särskilda utbildningsbehov eller tonårsmammor) eller har minoritets- eller invandrarbakgrund. Pojkar drabbas också oftare än flickor.

På grund av problemets komplexitet måste skolan och alla andra berörda aktörer närma sig och hantera problemet tillsammans. Det behövs en skolövergripande strategi för att minska andelen unga som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och ge alla elever en chans att lyckas i skolan. Alla aktörer i skolan (rektorer, lärare och annan skolpersonal, elever, föräldrar och familjer) och externa aktörer inom och utanför utbildningsväsendet har en viktig roll att spela för att se till att alla har likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan och förhindra att unga lämnar skolan med högst grundskoleutbildning. Alla aktörer har ett ansvar att delta i samordnade och kollektiva samarbetsinsatser som bygger på tvärvetenskaplighet och differentiering. Det här är ett sätt att se skolan som ett flerdimensionellt och interaktivt system som kan dra lärdomar och förändras. Vi bör arbeta konsekvent för att förändra alla delar av skolans verksamhet. Det innebär även att ta hänsyn till allas behov (lärare, personal och samhället i stort) i undervisning, lärande och den dagliga tillvaron i skolan.