PRINED – Inkluderande utbildning i Slovakien

Projektet PRINED handlar om inkludering av barn och elever från socialt missgynnade områden. Det främsta syftet med projektet är att förbättra möjligheterna till en lyckad obligatorisk skolgång.

Målgruppen för det nationella projektet PRINED är barn och elever från socialt missgynnade miljöer på de 50 förskolor och 100 skolor på primärnivå som deltar i projektet. Initiativet omfattar föräldrar, lärare och specialpersonal, inklusive socialarbetare, psykologer, specialpsykologer, talpedagoger, hjälplärare (totalt 354 stycken) och lärarassistenter (totalt 250 stycken).

Personalen identifierade möjliga orsaker till elevernas bristande kunskaper och beteendestörningar i förskolor och skolor. Tillsammans med lärare och föräldrar försökte specialpersonalen att hitta sätt att genomföra interventioner (dépistage) som utgjorde grunden för incitament som fokuserade på att motivera barn och elever på ett lämpligt sätt att studera och lära sig saker.

Projektet fick direktstöd genom att man tillhandahöll extra undervisningsmaterial, idrottsutrustning, musikinstrument, konstnärsmaterial, utbildningsspel och -leksaker, trädgårdsredskap, köksutrustning, verktyg och många andra typer av utrustning. I vissa skolor för barn från socialt missgynnade familjer tillhandahöll man även hygienartiklar.

På eftermiddagarna kunde eleverna studera vissa ämnen ur läroplanen och fick handledning på den tid som annars mest används till kreativ verksamhet och andra fritidsaktiviteter, såsom skapande och utveckling av praktiska färdigheter. Tidsfördelningen bestod av en timmes hjälpundervisning enligt läroplanen och två timmars lek och andra strukturerade aktiviteter. Med hjälp av den här metoden kunde personalen agera och skapa ett flexibelt inlärningsutrymme. Vid en tillbakablick räknar man med att den här metoden i förlängningen har begränsat andelen negativa orsaker till låga studieresultat.

Under läsåret 2014–2015 fanns det 20 535 fritidsklubbar på eftermiddagarna, där 19 500 elever deltog inklusive 6 600 elever från socialt missgynnade förhållanden. I projektet PRINED används olika undervisningsmetoder, program och modeller. Skolrektorerna utvärderade ett antal av dessa, inklusive incitamentsprogrammet, utbildningssystemet för hela dagen samt intressegrupper. En undersökning som gjordes av projektet bekräftade med viss statistisk signifikans att det haft en positiv inverkan på den individuella inlärningsförmågan, särskilt för barn från socialt missgynnade förhållanden och de barn som deltog i incitamentsprogrammen och heldagsundervisningssystemen. Trots att PRINED-projektet inte pågått så länge (endast 20 månader) har det mottagits på ett positivt sätt av deltagande personal, barn och elever.

Typ
Praxis
Land
Slovakien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Nationella regeringen