SJÄLVUTVÄRDERING AV YRKESSKOLOR I KROATIEN

Som en del av kvalitetssäkringssystemen för yrkesutbildningen i Kroatien har man utvecklat ett system där yrkesskolor utvärderar sig själva. Självutvärderingen av yrkesskolorna övervakas och utvärderas av kvalitetskommittén, som utses av yrkesutbildningsinstitutionens förvaltningsmyndighet. För självutvärdering kan handboken för användningen av självutvärderingsverktyg samt ett internetverktyg som kallas e-quality användas, vilket gör det enkelt att få tillgång till självutvärderingsrapporter.

Lagen om yrkesutbildning (Kroatiens officiella tidning, nr 30/2009): Skolor som ansvarar för att bedriva yrkesutbildning ska genomföra självutvärdering inom följande huvudområden:

  • Planering och schemaläggning av arbetet.
  • Stöd för undervisning och inlärning.
  • Elevens resultat.
  • Materiella förutsättningar och mänskliga resurser.
  • Anställdas fortbildning.
  • Mänskliga relationer på yrkesskolor.
  • Förvaltning och administration.
  • Samarbete med andra aktörer.

Sedan läsåret 2012–2013 har systemet varit obligatoriskt i yrkesskolorna. Skolorna måste varje år lämna in självutvärderingsrapporter. Kontaktpersoner för skolans självutvärderingssamordnare är högre rådgivare vid byrån för yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Enligt artikel 12 i lagen om yrkesutbildning ska självutvärderingen övervakas och utvärderas av kvalitetskommittén som utses av skolans ledning. Kvalitetskommittén ska bestå av sju medlemmar: fyra medlemmar som är lärare och andra inom yrket, en representant från andra aktörer som föreslagits av skolans grundare, en medlem som representerar studenterna samt en person som representerar föräldrarna. Kommitténs uppgift är att förbereda en årlig självutvärderingsrapport som ska skickas till skolledningen och till byrån för yrkesutbildning och vuxenutbildning. Rektorerna vid yrkesskolorna utser en samordnare för självutvärderingen. Samordnarna ingår i kvalitetskommittén och är kontaktpersoner för rådgivarna vid byrån för yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Efter att ha deltagit i fortbildningskurser anordnade av byrån har rektorer och samordnare på yrkesskolor förstått att självutvärdering är en möjlighet att höja kvaliteten på utbildningsarbetet, skolledningen och samarbetet med olika partner. De inser även möjligheten   att lyfta fram kroatiska skolor på lokal, nationell och internationell nivå genom självutvärderingen.

Under självutvärderingsprocessen pekade samordnarna ut vissa svårigheter i genomförandet och dessa handlade främst om tekniska problem med att använda e-verktygen. Vissa pekade på att det i allmänhet saknas stöd i processen för självutvärdering, inklusive från kvalitetskommittén. Vissa samordnare rapporterade att en del personer i skolpersonalen inte kan arbeta med självutvärdering eller övervakning av kvaliteten på skolarbetet. Man påpekade även brist på återkoppling från byrån för yrkesutbildning och vuxenutbildning avseende kvaliteten på de inlämnade rapporterna, analyserna och de bevis som presenterats.

Även om processen med självutvärdering i yrkesskolor har varit obligatorisk enligt lag sedan läsåret 2012–2013 har den ibland varit svår att genomföra. Utöver de orsaker som anges ovan inträffar även systemrelaterade problem på grund av otydlig jurisdiktion mellan de båda nationella institutionerna som ansvarar för övervakningen av självutvärderingen. Det nationella centrumet för extern utvärdering av utbildning ansvarar för övervakning av kvaliteten på arbetet som genomförs i samtliga utbildningsinstitutioner (från förskola till högskola, inklusive yrkesskolorna). Byrån för yrkesutbildning och vuxenutbildning ansvarar endast för tillsynen av yrkesskolorna. Varje institution har utvecklat sina egna metoder och årliga rapporteringsutformningar.

Ministeriet för vetenskap, utbildning och idrott har lanserat en process för att lösa dessa problem med hjälp av den nya strategin för utbildning, vetenskap och teknik som antogs i oktober 2014. Den nya strategin förväntas samla förfaranden och regler för självutvärdering, oavsett utbildningsnivå och typ av utbildningsinstitution. De gemensamma målen omfattar följande: att minska andelen onödig administration, att säkerställa kvalitet, att regelbundet genomföra extern utvärdering och övervakning av självutvärdering i samtliga utbildningsinstitutioner och att  ge skolorna möjlighet att göra ett gott arbete genom återkoppling i förväg och förslag på förbättringar.

Typ
Praxis
Land
Kroatien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Ingen finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :