INFORMATIONSSYSTEM FÖR YRKESVÄGLEDNING ONLINE

Ett unikt informationssystem har utvecklats i Tjeckien för att tillhandahålla yrkesinformation och -vägledning. Det inkluderar stöd för elever med låga utbildningsambitioner, inlärningssvårigheter eller elever som löper risk att hoppa av skolan. Systemet kan även användas av vuxna (inklusive personer som har slutat skolan utan examensbevis) för att söka efter möjligheter till vidareutbildning och i yrkeslivet.

Informationssystemet www.infoabsolvent.cz har utvecklats av VIP II-projektet som tillhandahåller yrkesinformation och -vägledning. Systemet består av fyra huvudsakliga temaområden med information om utbildning och arbetsmarknaden och hjälper ungdomar att fatta viktiga beslut. På portalen finns en omfattande stödplattform som kan användas för att lösa olika problem under utbildningens gång men även för att kunna göra karriärval. I sin helhet är portalen en nödvändig funktion inte bara för elever och föräldrar, utan även för rådgivare och lärare som kan använda den som vägledning. Systemet är utformat som självhjälp som underlättar för personer som inte har så stor erfarenhet av att söka på internet. För att kunna förstå expertinformationen har texten anpassats stilistiskt till enkla format. Den viktigaste delen för att förebygga avhopp från skolan är råden och rekommendationerna i avsnittet Gör så här. I avsnittet Gör så här finns rekommendationer om hur man går vidare om det uppstår problematiska situationer under studietiden och efteråt. Det inkluderar även stöd för elever med låga utbildningsambitioner, inlärningssvårigheter eller elever som löper risk att hoppa av skolan. På samma sätt kan systemet även användas av vuxna (inklusive personer som har slutat skolan utan examensbevis) för att söka efter möjligheter till vidareutbildning och i yrkeslivet.

För att hjälpa elever med inlärningssvårigheter har informationssystemet avsnittet Från skolan till arbetsmarknaden utan begränsningar. Även om frågan om avhopp från skolan berör alla studenter har forskning visat att det finns ett viktigt samband mellan sociala svårigheter och risken för avhopp från skolan. Den här kopplingen speglas i projektets aktiviteter. Exempel på bästa praxis samlas in under lång tid när det gäller att förebygga avhopp från skolan. Alla texterna finns på www.infoabsolvent.cz, i avsnittet Från skolan till arbetsmarknaden utan begränsningar. Dessa exempel på god praxis har använts för att skapa en lista med individuella förebyggande åtgärder och insatser för att förhindra avhopp från skolan. De omfattar åtgärder för ett effektivare samarbete mellan skolor på primär och sekundär nivå, att underlätta övergången till sekundärutbildning och anpassningen till en ny skolmiljö samt åtgärder för att förbättra kommunikationen med föräldrar och åtgärder med syftet att motivera studenterna att fortsätta utbildningen. Dessa åtgärder kan delas in i följande kategorier:

  • Förebyggande arbete före skolstart, för att öka medvetenheten när det gäller elever i sekundärutbildningens tidiga år (åtgärder som innebär stöd för eleverna vid val av skola och studieområde, kommunikation med elever och lärare innan eleverna börjar sekundärutbildningen etc.).
  • Överflyttning av elever mellan skolor och förebyggande arbete innan de börjar sekundärutbildningen (detta omfattar åtgärder som stödjer eleverna vid övergången till en annan skola eller ett annat studieområde, men gäller även kommunikationsåtgärder mellan primär- och sekundärutbildning för att kunna vidarebefordra information om enskilda elevers utbildningsbehov, för att på ett effektivt sätt kunna underlätta överflyttningen till sekundärutbildningen så att eleverna lättare kan anpassa sig till den nya miljön).
  • Interventionsåtgärder för att förbättra elevernas studiemotivation (detta omfattar åtgärder som gäller kontakt med fritidsmiljön, fokus på praktiska resultat och kopplingen mellan utbildning och praktik, användning av stipendier och särskilt åtgärderna som är inriktade på att integrera socialt missgynnade elever i skolevenemang).
  • Individuella interventionsåtgärder under studietiden (individuella åtgärder som är avsedda för en enskild elev och dennes föräldrar, t.ex. utbildningskommittéer, onlinesystem närvarokontroll, metoder och planer för att identifiera utsatta elever etc.).
  • Stöd för lärare som arbetar med elever som löper risk att hoppa av skolan.

Genom en övervakningsundersökning tittade man på i vilken utsträckning som dessa åtgärder användes i skolor på sekundärnivå. Mot bakgrund av undersökningsresultaten valdes de åtgärder ut som skolorna ansåg vara mest intressanta. Sedan har metoder för dessa åtgärder förberetts och utvärderats i praktiken på 12 skolor på sekundärnivå. För närvarande utarbetas en utvärderingsrapport av den här undersökningen. Den kommer att innehålla en förteckning av alla förebyggande åtgärder och interventionsåtgärder samt resultatet från övervakningsundersökningen, tillämpade metoder och utvärderingen av dessa på skolorna.

Typ
Praxis
Land
Tjeckien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :