Koala: språkkunskaper och kognitiva färdigheter i flerspråkiga skolor

Koala (KOALA: KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht – samordnad läs- och skrivundervisning i grundskolans lägre klasser) är ett innovativt koncept som införts i grundskolor i flera tyska delstater, där läs- och skrivinlärning kopplas samman med flerspråkig kompetens. I Nordrhein-Westfalen utvecklas metoden gradvis för att anpassas till elevunderlaget i städerna.

I många stora städer i Tyskland är andelen barn med invandrarbakgrund i grundskolan minst 50 %. Koalametoden bygger på dessa barns naturliga flerspråkighet och omvandlar vad som ofta ses som ett hinder till något positivt, nämligen det faktum att många elever har ett annat hemspråk än det språk på vilket undervisningen bedrivs.

Undervisningsmetoden vidareutvecklas kontinuerligt och upphör inte när eleverna har lärt sig läsa och skriva, utan kopplas till andra former av samordnad inlärning av hemspråket och tyska. Konceptet är i linje med kravet i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Barcelona 2002 på undervisning av två språk utöver modersmålet.

Koalametoden innebär att elever med invandrarbakgrund lär sig läsa och skriva och får undervisning även i andra ämnen både på tyska och på hemspråket. Erfarenheterna hittills bygger i huvudsak på integrering av turkiska, men konceptet kan tillämpas på alla språk.  Utvärderingar visar att elever som undervisats enligt Koalametoden uppnår goda läs- och skrivfärdigheter på båda språken, och att dessa färdigheter när det gäller tyska är bättre än hos de motsvarande elever som fick läs- och skrivundervisning enbart på tyska. En annan fördel med Koalametoden är den positiva bild av hemspråket och kulturen i ursprungslandet som förmedlas, vilket hjälper eleven att skapa en positiv självbild. Att de båda språken kontrasteras främjar dessutom den språkliga och kulturella medvetenheten. Metoden leder också till ökat engagemang hos föräldrar med invandrarbakgrund.

Skolornas extrakostnader är framför allt kopplade till rekryteringen av undervisningspersonal med både tyskt ursprung och invandrarbakgrund.

Typ
Praxis
Land
Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Ej tillämpligt

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :