E-VERKTYG FÖR ATT FÖREBYGGA MOBBNING

Det svenska utbildningssystemet bygger på respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värden, såsom det mänskliga livets okränkbarhet, alla människors lika värde, respekt för individens personliga integritet och jämställdhet. I enlighet med dessa värden finns det ett tydligt fokus på att all utbildning ska vara inkluderande och aktivt förebygga diskriminering och trakasserier i alla former, vilket även omfattar mobbning.

Alla skolor måste ha ett system för att främja antidiskriminering samt åtgärder för att förebygga trakasserier och mobbning. Sedan den 1 januari 2009 måste därför alla skolor och förskolor ha en årsplan för likabehandling som beskriver alla förebyggande åtgärder och rutiner mot trakasserier och mobbning.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har lanserat ett e-verktyg som stöd för skolorna när de ska inrätta sin plan. E-verktyget omfattar de aspekter som krävs enligt lag: förebyggande åtgärder och rutiner för nödsituationer, samt åtgärder som ska vidtas av skolan i händelse av diskriminering, trakasserier, ojämlik behandling eller mobbning. Det är till hjälp för att inrätta skolans eller förskolans plan mot diskriminering och förnedrande behandling. Verktyget är kostnadsfritt och har utvecklats av DO i samarbete med barn- och elevombudet vid Skolinspektionen samt Skolverket.

I verktyget får skolledare, förskolechefer och annan ansvarig personal hjälp att steg för steg gå igenom planens olika delar. Under tiden får de även praktiska tips och råd samt hänvisningar till lagar och riktlinjer. En modell av verktyget i pdf-format och mer information finns på webbplatsen (www.planforskolan.se).

I e-verktyget finns förebyggande åtgärder som planeras och frågor som bör tas upp. Frågorna omfattar följande:

  • Elevers och lärares deltagande i utarbetandet av planen.
  • Planens spridning.
  • Utvärdering av föregående plan och en beskrivning av hur den aktuella planen ska utvärderas.
  • Kartläggning av den aktuella situationen och områden (om det finns områden eller tidpunkter när eleverna känner sig sårbara eller utsatta).
  • Förebyggande åtgärder.
  • Rutiner vid nödsituationer.
Typ
Praxis
Land
Sverige
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Ingen finansiering