PLUGINNOVATION-PLATTFORMEN

PlugInnovation är en digital plattform som man hoppas ska bli ett nationellt resurscentrum för att förebygga avhopp från skolan. På webbplatsen samlar man in information, statistik, forskning och exempel på framgångsrika åtgärder som genomförts av skolor för att förebygga avhopp från skolan.

Varje projekt inom Plug In-ramverket har använts som en metodisk workshop för att utforska olika metoder för att hantera avhopp från skolan. Inom ramen för plattformens systematiska kvalitetssäkringssystem har skolor och kommuner fritt kunnat undersöka förebyggande metoder för att kunna minska antalet avhopp från skolan.

För närvarande består uppgifterna av beskrivningar och dokumentation från projekten, men tack vare bredden och antalet projekt har man fått material för att kunna hitta fungerande åtgärder för att förebygga avhopp från skolan. Utöver detta har ett antal djupgående studier med vetenskapliga grunder lagts till i analysen.

Fem framgångsfaktorer har identifierats och kommer att användas som utgångspunkt för projekten inom Plug In 2.0. Dessa faktorer kommer att publiceras på webbplatsen under sommaren 2015.

Det rör sig om följande faktorer:

  • Fokus på eleven, ett helhetsgrepp

De exempel på helhetsgrepp som är inriktade på eleven inkluderar både individuella och strukturella åtgärder för att underlätta inlärningen. Åtgärderna sträcker sig från utveckling och anpassning av själva inlärningen, pedagogiskt och strukturellt stöd, praktik på arbetsplatser, information om möjliga framtida karriärvägar, till åtgärder som rör elevernas behov utanför skolan. Elever som löper risk att hoppa av skolan har ofta en hög frånvaro och behöver därför nås genom mindre traditionella metoder.

  • Övervakning

Ett avgörande första steg för att förebygga avhopp från skolan är att övervaka faktorer som tyder på att eleverna inte längre engagerar sig i skolan och inlärningen. Några av de viktigaste faktorerna är individens betyg, resultat, frånvaro, sena ankomster och engagemang i skolan i och utanför klassrummet. Även faktorer som problemlösningsförmåga och de sociala delarna, frågan om hur eleven kopplar samman sin inlärning med framtida mål samt elevens relation till andra elever och vuxna, påverkar avhopp från skolan.

  • Personliga relationer

Positiva relationer och förtroende mellan elever och vuxna har identifierats som viktiga delar för att förhindra avhopp från skolan. Riktade åtgärder för att skapa tillförlitliga relationer påverkar elevernas motivation och välbefinnande samt deras prestationer i skolan. Positiva relationer är avgörande för de som löper risk att hoppa av skolan, eftersom dessa gör att de går till skolan, deltar i undervisningen och kan delta i stödåtgärderna.

  • Flexibilitet

Även om de elever som löper risk att hoppa av skolan i stor utsträckning har många gemensamma individuella och strukturella nämnare kan deras behov variera. Flexibla metoder är därför viktiga för att kunna ge alla elever individanpassat inlärningsstöd.

  • Samarbete

Elever som har hoppat av skolan eller som löper risk att göra det behöver flera olika stödmekanismer. För en individ kan det vara svårt att identifiera de sociala partner eller aktörer som kan tillhandahålla sådant stöd. De olika tillgängliga initiativen kan vara mer lättillgängliga om samarbetet mellan olika partner förbättras.

Typ
Praxis
Land
Sverige
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Enskild; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående; Tillfällig
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Lokal finansiering; Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :