Strukturella indikatorer för skolor för att utveckla inkluderande system i och kring skolorna

Denna uppsättning strukturindikatorer för inkluderande system i och kring skolor kan användas av rektorer, lärare, föräldrar eller andra aktörer inom skolväsendet för att reflektera över i vilken grad skolan är inkluderande. Indikatorerna är formulerade som påståenden som besvaras med ja eller nej. De kan hjälpa skolans medarbetare att utvärdera sig själva och skolan inom en rad olika områden. Med inkluderande i skolor avses en stödjande och kvalitativ lärandemiljö där skolor och klassrum präglas av omtanke och ett välkomnande bemötande. Man åstadkommer detta genom att förebygga diskriminering, anlägga en helhetssyn på elevernas behov (känslomässiga, sociala, kognitiva och fysiska) och se till att elevernas talanger tas till vara och att de känner att de kan göra sig hörda.

Indikatorerna omfattar följande nyckelområden:

  1. Ett helhetsgrepp i skolan för att utveckla inkluderande system.
  2. Lärare och ledarskap av hög kvalitet.
  3. Främja att politik och praxis integreras i systemen.
  4. Ett sektorsövergripande fokus på hälsa och välbefinnande.
  5. Främja föräldraengagemang och stöd till familjer.
  6. Tillgodose behoven hos särskilt utsatta individer och grupper.

Valet av indikatorer bygger på viktiga EU-dokument från rådet och kommissionen samt på nya internationella rön om inkluderande utbildning.

Detta verktyg ingår i en övergripande rapport om de strukturella indikatorerna för inkluderande system i skolan och skolors närområden, som ger en bakgrund och förklaring till var och en av indikatorerna.

Auktor:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Typ
Praxis (direct evidence)
Land
Europa
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Ej tillämplig
Finansieringskälla
Ingen finansiering