TEIP – Program för prioriterade insatser i utbildningsområden

Det huvudsakliga syftet med det portugisiska programmet TEIP är att främja inkluderande utbildning i skolor i missgynnade områden där det finns barn som riskerar att drabbas av social utestängning. Särskilda förbättringsplaner utvecklas och skapar därmed en förbättringscykel för varje skolområde.

Programmet för prioriterade insatser i utbildningsområden lanserades 1996, med det huvudsakliga syftet att främja inkluderande utbildning i skolor i missgynnade områden där det finns barn som riskerar att drabbas av social utestängning. Andra versionen av programmet genomfördes från 2006, för att minska avhopp från skolan och för att förbättra skolresultaten. Under 2012 påbörjades en tredje version där man lyfte fram målen från den andra versionen ytterligare och betonade skolresultatens kvalitet.

För närvarande omfattar programmet 137 skolområden som utgör 17 % av samtliga portugisiska skolområden. Skolorna får själva utveckla särskilda förbättringsplaner, baserat på ett avtal mellan skolan och skolmyndigheterna. Planerna omfattar åtgärder, mål, utvärdering och ytterligare resurser.

Den särskilda förbättringsplanen omfattar fyra olika områden enligt följande: 1) stöd för förbättrad inlärning 2) hantering och organisation av områdets åtgärder 3) förebyggande av avhopp från skolan, frånvaro och ordningsproblem, och 4) relationerna mellan skolor, familjer och samhället.

Även om skolorna kan utarbeta strategiska åtgärder inom de fyra angivna områdena innebär detta inte att de måste inkludera samtliga i den särskilda förbättringsplanen. Programmetoden går ut på att skapa en förbättringscykel för varje område. Förbättringscykeln bör omfatta insamling av relevanta data för att skolan ska kunna identifiera problem och kritiska områden, för att sedan inrätta strategier som överensstämmer med målen. Den strategiska åtgärden kräver att olika moment etableras, som inrättande av syften, indikatorer och mål, övervakning och självutvärdering. Områdena kan sedan besluta om de ska ändra de strategiska åtgärderna, efter att ha reflekterat över processen och resultaten.

De flesta problem som man upplevde i områdena under planeringsprocessen gällde prioriteringsfrågorna. Trots att det är lätt att identifiera de svåra frågorna, är det komplicerat att skapa en strategisk plan om det inte finns någon gemensam vision för området. Valet av ledare är därför mycket viktigt och att dessa ledare regelbundet genomgår fortbildning. Ledarna ansvarar för att främja en gemensam vision och gemensamma mål i hela skolgemenskapen. För att uppmuntra till en gemensam vision i skolorna är det viktigt att lärarna får möjlighet att utveckla sina expertkunskaper och få möjlighet att arbeta i grupper med andra yrkesmänniskor och samhällsaktörer.

Områdena som ingår i TEIP-programmet skickar varje år en första terminsrapport och sedan en slutrapport till generaldirektoratet för utbildning. Den första terminsrapporten består av en samling relevanta data från den första terminen, övervakningen av uppnådda resultat och eventuella förändringar av åtgärderna vid behov. Slutrapporten är ett viktigt verktyg för att kunna analysera och fatta beslut på områdesnivå, men även för att kunna utvärdera programmet i sin helhet på nationell nivå. Verktyget inkluderar en djupgående analys av resultaten från flera programområden, utvärdering av uppnådda mål, resultat och processer som genomgåtts samt en utvärdering av fel och förbättringsåtgärder.  

Genomförandet av programmet stöds av nationella möten, möten mellan generaldirektoratet för utbildning och områden, mikronätverk och nätverk av utbildningsexperter.

Typ
Praxis
Land
Portugal
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Nationella regeringen