INDIKATORER FÖR ATT ÖVERVAKA SKOLEFFEKTIVITET

Indikatorer för avhopp från skolan och för att mäta skolresultat används i Portugal för att säkerställa kvaliteten på elevernas prestationer och för att erkänna/belöna väl utfört arbete i alla allmänna skolor.

Inom TEIP-programmet  (Programme for Priority Intervention Educational Areas) har man följande mål: att förbättra skolresultaten och stärka utbildningsinriktningarnas kvalitet, att förhindra avhopp från skolan och minska frånvaron, samt att förhindra förekomsten av olämpligt beteende och att förbättra relationen mellan skolorna, familjerna och samhället. De områden som ingår i programmet ligger i socialt och ekonomiskt missgynnade områden där våld, avhopp från skolan, frånvaro och barnarbete är orsakerna till bristfällig utbildning.

På nationell nivå har två indikatorer inrättats av utbildnings- och vetenskapsministeriet, för att förbättra elevernas skolresultat och för att erkänna/belöna väl utfört arbete i alla allmänna skolor. Med hjälp av indikatorn för utbildningseffektivitet bedömer man den årliga utvecklingen av elevernas skolresultat samt överensstämmelsen mellan interna utvärderingsresultat och resultaten från den externa utvärderingen (i detta fall de nationella proven). Skolans förbättring jämförs med utgångsläget (föregående år). Riskindikatorn för avhopp från skolan baseras på antalet elever som hoppat av skolan, lämnat sin plats eller som får gå om en årskurs på grund av frånvaro och som skolan rapporterat i slutet av varje läsår. De skolor som förbättrar sina siffror kan få extra resurser för att kunna hantera avhopp från skolan. För att en skola till exempel ska få 30 extra timmar, måste den minska andelen avhopp till minst hälften jämfört med föregående år.

Samtidigt genomförs andra initiativ för att skolorna ska kunna förbättra sina resultat, till exempel Plus School Success-programmet, rådgivning, handledning och stöd samt psykologiskt stöd på skolorna.

Sedan läsåret 2012–2013 har den allmänna utbildnings- och vetenskapsinspektionen dessutom beaktat ett så kallat förväntat värde som indikator i sin externa utvärdering av skolprogrammet, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten (och deras utveckling) mellan skolor som ligger i liknande områden. Indikatorn lägger större vikt vid utvärderingen och gör den rättvisare för de skolor som ligger i missgynnade områden.

För varje skolområde i TEIP-programmet fastställs mål enligt fyra olika domäner med indikatorer: Domän 1 – examineringsresultat (nationell utvärdering) som mäts med resultatindikatorn och medelbetyg. Domän 2 – interna utvärderingsresultat som mäts med resultatindikatorn och indikatorprocenten av de studenter som har godkända betyg i alla ämnen. Domän 3 – avhopp från skolan som mäts med indikatorn för att mäta hur många som hoppar av. Domän 4 – bristande disciplin: indikator som anger antalet rapporterade händelser med bristande disciplin per elev. Samtliga mål baseras på uppgifter som samlats in under de föregående tre åren för att man ska kunna få en jämlik utgångspunkt för varje skola för att kunna inrätta rättvisa mål som kan uppnås.

Sammanfattningsvis visar indikatorerna som beskrivits här att det skett en ökning av antalet skolområden i TEIP-programmet som har en lägre andel avhopp från skolan jämfört med den nationella nivån. Under de första nio läsåren har nästan hälften av områdena minskat andelen frånvaro jämfört med snittet för föregående tre år. När det gäller bristande disciplin har antalet händelser per elev minskat i cirka hälften av områdena. Mer än 20 % av områdena har en resultatnivå som ligger över det nationella genomsnittet och 43,3 % av områdena har minskat glappet till det nationella genomsnittet på mer än hälften av de nationella proven.

Typ
Praxis
Land
Portugal
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering; Nationella regeringen