SAMARBETSRAM FÖR LOKALA AKTÖRER

I ett system där skolorna har stort inflytande över sin verksamhet, som i Flandern, har det flamländska utbildningsministeriet arbetat för att inrätta en ram med tydliga riktlinjer för skolor och lokala myndigheter (som ansvarar för skolutbildningen) om hur de ska inrätta lokala samarbetsnätverk. De viktigaste förutsättningarna för ett lyckat lokalt samarbete är följande: tydliga roller och ansvarsområden, realistiska mål, engagemang från samtliga aktörer, inrättande av lokala åtgärder.

Det första steget för att skapa ett fungerande nätverk för lokala aktörer är att identifiera alla aktörerna i regionen samt att fastställa roller och ansvarsområden. Detta gör det tydligare för skolorna och övriga lokala aktörer vem som kan bidra med olika typer av stöd, vem som ansvarar för vad och hur de kan vara en del av den lokala kampen mot skolk och avhopp från skolan. Under det här steget är det även viktigt att identifiera vem som ansvarar för att inrätta den lokala ramen och samla alla aktörer kring bordet.

Det andra steget handlar om att identifiera gemensamma mål tillsammans med samtliga lokala aktörer. Alla bjuds in för att diskutera de mål som man vill sätta upp. Målen bör vara realistiska. Det är bättre att fokusera på några mål än att arbetet blir överambitiöst. Varje mål måste ha en indikator och en tidsfrist.

Det tredje steget handlar om att komma överens om ansvarsfördelningen. Vem kan ansvara för att uppfylla vilka mål och hur ska arbetet genomföras? Vilka åtgärder krävs och vem ansvarar för att de genomförs? I det här avsnittet är riktlinjerna baserade på EU-dokumenten om avhopp från skolan och den flamländska åtgärdsplanen för att minska avhopp från skolan, som omfattar förebyggande, insatser, kompensation och övervakning.

Det sista steget rör avtal om utvärdering och övervakning. Hur ska genomförandet av den lokala åtgärdsplanen utvärderas? Hur många gånger om året ska samtliga aktörer träffas? Hur ska de rapportera till varandra?

I slutet av övningen blev det tydligt att de lokala aktörerna utöver detta instrument för en lokal ram ville ha inspiration till vilka typer av avtal de kan ingå, vad som fungerar i arbetet för att bekämpa avhopp från skolan och vilka elever som hoppar av skolan. Därför utarbetar man nu en inspirationsguide för de lokala aktörerna så att de ska kunna använda ramen i praktiken.

Övningen visade att lokala partner måste tillhandahålla en lokal policy och en åtgärdsplan för att förebygga avhopp från skolan, som även inkluderar tydliga roller och ansvarsområden för samtliga aktörer, realistiska mål med prioriteringar, avtal om engagemang för hur målen ska uppnås och tydliga beslut om hur man ska utvärdera och följa upp genomförandet av olika åtgärder.

Det är fortfarande svårt att tillämpa ramen i praktiken. Lokala myndigheter måste föregå med gott exempel men det är inte säkert att de är bäst lämpade att göra detta och att de kan tänka sig att göra det utan extra finansiering. Vad gör då skolorna? I Flandern är skolorna av tradition till stor del fristående och har stort inflytande över sin verksamhet. De är inte vana vid att släppa in externa parter i sina lokaler. Det långsiktiga syftet med detta instrument är emellertid att samordna alla lokala partner och att gemensamt hantera avhopp från skolan.

Typ
Praxis
Land
Belgien
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Enskild; Inriktad
Interventionsintensitet
Ej tillämplig
Finansieringskälla
Lokal finansiering; Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :