Sala Farol – Fyrrummet – stöd vid inlärningssvårigheter

I programmet ”Fyrrummet” fokuserar man på varje elevs inlärningssvårigheter. Genom programmet ges individuellt stöd till elever i form av regelbunden undervisning i små grupper med (extra) stödlärare. Elever i behov av hjälp får en individuell inlärningsplan som hjälper dem att uppnå inlärningsmålen.

I programmet fokuserar man på varje enskild elevs inlärningssvårigheter. Inlärningssvårigheterna åtgärdas sedan med hjälp av stödlärare. Eleverna identifieras av klassläraren, enligt bedömningen under och i slutet av varje termin. Beslut om behov av stöd fattas av klassläraren, stödläraren och en person inom skolpersonalen som inte är lärare, såsom skolpsykologen eller en socialarbetare, som tillsammans utarbetar en enskild inlärningsplan för eleven.

Åtgärden är inriktad på att ge stöd till elever med inlärningssvårigheter. Under den schemalagda tiden Stöd för studier och den extra stödtiden (som ingår på primärnivån) arbetar eleverna i grupper om två till fyra personer skilda från resten av klassen och fokuserar på sitt arbete. Den enskilda arbetsplanen är ett verktyg som används under programmet tillsammans med övervakning och bedömning av varje elevs utveckling. Åtgärden genomförs av klassläraren, stödläraren och en person i personalen som inte är lärare och är till stor del individanpassad.

Inlärningsprocessen sker stegvis och beskrivs på ett sätt som gör att eleverna kan bedöma sig själva (självutvärdering och självreglering). När eleverna uppnått en viss nivå kan de fortsätta vidare till nästa steg.

På institutionsnivå övervakas varje elevs utveckling inom de särskilda kompetenserna som ingår i åtgärden. Man kontrollerar även antalet stödlektioner som eleven deltagit i.

Typ
Praxis
Land
Portugal
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Nationella regeringen