Sekundärutbildning passar för mig – åtgärden LYCAM i Frankrike

LYCAM-åtgärden (Lycee, ca m' interesse) i Frankrike används som ett verktyg av personal och skolpsykologer för att förhindra avhopp från skolan. LYCAM baseras på ett frågeformulär med ett förebyggande syfte, nämligen att i tid identifiera de elever som löper störst risk att hoppa av skolan. Med hjälp av formuläret kan man vidta åtgärder beroende på vilken typ av stöd som krävs.

LYCAM-åtgärden utvecklades i Kanada på 1990-talet och kom till Frankrike i början av 2000-talet. Flera utbildningsmyndigheter (så kallade akademier) började använda den, och den används som ett verktyg av personal och skolpsykologer på många skolor för att förhindra att elever hoppar av skolan.

LYCAM baseras på ett frågeformulär med förebyggande syfte. Med hjälp av åtgärden kan man i tid identifiera de elever som löper störst risk för att hoppa av skolan. Med hjälp av formuläret kan man vidta åtgärder beroende på vilken typ av stöd som krävs. Frågeformuläret baseras på sju olika delar:

  • Familjens inställning till skolan (familjens betydelse för barnens skolgång).
  • Akademiska skolprojekt (projekt som rör studier, intresse för skolan, ambitionsnivå).
  • Akademiska färdigheter (elevens självutvärdering av sin egen arbetsförmåga och akademiska resultat).
  • Självförtroende (i relation till akademiska resultat).
  • Frånvaro (attityder och beteende sett till skolnärvaro, att godta eller inte godta högskolans regler).
  • Behov av stöd från lärarna (hur väl relationerna mellan eleven och lärarna fungerar).
  • Intresse för skolan (elevens intresse för sin egen utbildning och skolan).

Frågeformuläret tar 20–30 minuter att fylla i. Syftet med den här datainsamlingen är att utgå från elevernas svårigheter, vad som motiverar dem och hur de själva ser på skolan. Diagnosen kan vara individuell eller kollektiv. Skolpsykologen är i form av expert delaktig i analysen av resultaten.

Fördelen med det här verktyget är att frågorna fokuserar på faktorer som direkt påverkar skolmiljön. Det innebär också att svaren har direkt betydelse för personalen.

Genom att ställa frågor till eleverna och få dem att fundera på hur de känner kan verktyget också användas för att uppmuntra eleverna att reflektera över egna lösningar. Verktygets syfte är att fastställa elevens nivå i skolvärlden. Det är inte ett verktyg för att bedöma färdighetsnivåer och kunskaper, utan det fungerar istället som ett komplement till dessa befintliga verktyg.

Mot bakgrund av dessa resultat genomförs sedan diskussionsgrupper eller stödworkshoppar.

Typ
Praxis
Land
Frankrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :