SYSTEM MED TVÅ LÄRARE I DANMARK

Forskare från Århus universitet i Danmark har tillsammans med Ramboll Management Consulting genomfört en storskalig randomiserad undersökning, den första i sitt slag i Danmark, på uppdrag av utbildningsministeriet. I undersökningen tittade man på effekterna av tre olika system med två lärare i klassrummet och hur detta påverkade elevernas framsteg, deras välmående och deras närvaro i skolan. Resultaten visar att alla tre systemen med två lärare har positiva effekter, men på olika sätt.

I en undersökning från Århus universitet tittade man på effekterna av tre olika system med två lärare i klassrummet och hur detta påverkade eleverna.  De tre metoderna var följande:

  1. Den klassiska metoden med två lärare där en lärarutbildad person deltar i förberedelserna och undervisningen tillsammans med läraren.
    2. En annan resursperson utan lärarutbildning och mindre tid för förberedelse används i klassrummet under fler lektioner än vid det traditionella systemet med två lärare.
    3. En professionell handledare med specialkunskaper deltar då och då i undervisningen och ger läraren handledning.

Elevernas färdigheter bedömdes genom de nationella proven i danska och matematik före och efter åtgärden. Dessutom följdes elevernas välmående upp genom ett frågeformulär före och efter insatsen.

Ett annat frågeformulär besvarades av skolrektorer om inkludering i de skolor som undersöktes. Frågan som ställdes var om systemet med två lärare påverkade innehållet och omfattningen av specialundervisningen och om det gav stöd till eleverna. Tre andra frågeformulär var inriktade på genomförandet och övervakningen som genomfördes av skolans rektorer, lärare och de extra personerna i systemet med två lärare. Syftet med dessa formulär var att bidra med kunskap om hur skolorna genomförde systemet med två lärare och att visa i vilken utsträckning som de deltagande skolorna uppfyllde förväntningarna om minimikraven. Man tittade på dessa formulär före och efter insatsen.

I stort visar insatsen hur de olika systemen med två lärare kan vara till hjälp på olika sätt och att detta berodde på var behovet finns i varje enskild klass, skola eller kommun.  

Typ
Praxis
Land
Danmark
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän
Interventionsintensitet
Tillfällig
Finansieringskälla
Nationella regeringen

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :