INCLUDE-ED – diskussionsgrupper för litteratur

Diskussionsgrupper för litteratur är en av de framgångsrika utbildningsåtgärder som identifierats i forskningsprojektet INCLUD-ED. Diskussionsgrupperna används för att förbättra barn och ungdomars utbildning i olika sammanhang runtom i världen. Diskussionsgrupperna för litteratur baseras på två delar: Först läser man en klassisk skönlitterär bok (såsom Romeo och Julia, Odysséen, Don Quijote) och sedan diskuterar man betydelser, tolkningar och reflektioner med hjälp av dialog. Barn och deras familjemedlemmar kan delta i diskussionerna. Det här exemplet ger en förståelse för diskussionsgrupper för litteratur och resultatet av sådan verksamhet.

Diskussionsgrupper för litteratur är en av de framgångsrika utbildningsåtgärderna som identifierats i forskningsprojektet INCLUD-ED – strategier för inkludering och social sammanhållning i Europa genom utbildning (Europeiska kommissionens sjätte ramprogram 2006–2011). I INCLUD-ED analyserades utbildningsstrategier som bidrar till att komma till rätta med ojämlikhet och som främjar social sammanhållning samt strategier för att åtgärda social utestängning med särskild inriktning på sårbara och marginaliserade grupper. De framgångsrika utbildningsåtgärderna som stöder undervisningen av elever i riskzonen har flera universella delar som har visat sig vara överförbara till många olika områden och som då förbättrat skolresultaten. Diskussionsgrupper för litteratur används för att förbättra barn och ungdomars utbildning i olika sammanhang runtom i världen.

Vikten av att kunna läsa i dagens samhälle kan inte nog betonas. Eftersom läsning är en förutsättning för fortsatt inlärning kommer elever som har problem med att läsa få allvarliga problem i andra ämnen. Omvänt kan goda läskunskaper underlätta i läroplanens andra ämnen och i allmänhet även minska risken för att behöva gå om årskurser och att eleverna hoppar av skolan. Med andra ord kopplas lässvårigheter till högre förekomst av sämre resultat, segregering, avhopp från skolan och ojämlikhet i utbildningen. Detta påverkar särskilt olika minoriteter, som invandrare eller romska elever, som väldigt ofta är segregerade i formella och informella förfaranden, i olika skolsammanhang och även inom skolan.

Diskussionsgrupperna för litteratur förbättrar elevernas interaktion både kvantitativt och kvalitativt genom dialog, vilket ligger i linje med forskningsresultat om inlärning. Teorin för inlärning genom dialog bygger på att eleverna får en djupare förståelse för ämnet genom att ta del av processerna kring personlig och social förändring genom dialoger som är jämlika och som erkänner och bygger vidare på varje persons kulturella kunskaper. Inlärning genom dialog uppmuntrar till förändring, förstärker dialogens instrumentella dimension, baseras på solidaritet, fungerar som en källa för att skapa mening och främjar olika bakgrunders lika värde.

Diskussionsgrupper för litteratur kan användas fristående, men genomförs även i skolorna som ”studiegrupper” tillsammans med andra utbildningsåtgärder, såsom interaktiva grupper och familjeutbildning. ”Studiegrupper” är ett projekt där hela skolan deltar genom framgångsrika utbildningsåtgärder för att hantera avhopp från skolan och för att förbättra skolresultaten och den sociala sammanhållningen. Förbättringarna i dessa skolor har lett till att Europeiska kommissionen och Europarådet rekommenderar denna ansats, skolor som så kallade studiegrupper, som en av metoderna för att minska avhopp från skolan och för att förbättra skolresultaten.

Tack vare de framgångsrika utbildningsåtgärderna som presenterades på två internationella konferenser i Europaparlamentet i Bryssel har tusentals barn i hela Europa förbättrat sina resultat och därmed ökat sina möjligheter att fortsätta sin skolgång på ett framgångsrikt sätt. Tack vare projektets sociala och politiska effekter har Europeiska kommissionen nu inkluderat det på listan över de tio främsta forskningsprojekt som haft störst betydelse i Europa. INCLUD-ED är det enda projektet från området socioekonomisk vetenskap och humaniora som finns med på listan.

Typ
Praxis
Land
Albanien; Belgien; Bulgarien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Grekland; Irland; Island; Italien; Kroatien; Lettland; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederländerna; Nordmakedonien; Norge; Polen; Portugal; Rumänien; Serbia; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Turkiet; Tyskland; Ungern; Österrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering

Hola, Realmente interesante viendo los datos en los que se soporta el documento. Sin duda propondré en mi centro este programa. Resta en mí la duda de cómo se mide el incremento de la comprensión lectora y cómo consigue cada familia el libro que se propone dada la típica situación económica.

Översätt (Endast registrerade användare)