KRITERIER FÖR ATT IDENTIFIERA ELEVER SOM LÖPER RISK ATT HOPPA AV SKOLAN

UNICEF i Serbien och organisationen i det civila samhället Centrum för utbildningspolitik, inrättade med stöd från ministeriet för utbildning, vetenskap och teknisk utveckling i republiken Serbien projektet Förhindra avhopp från skolan i Serbien.

Syftet med projektet var att minska barn och ungdomars avhopp från skolan. I projektet finns angivna kriterier (prediktorer) för avhopp från skolan som kan användas av skolpersonal för övervakning av och förebyggande arbete med elever som löper risk att hoppa av skolan.

I det här projektet identifieras elever (i åldern 7–19 år) som löper risk att hoppa av skolan (målgruppen) enligt följande: 

  1. Närvaro. Prediktorer: a) låg närvaro, b) periodisk närvaro.
  2. Akademisk erfarenhet och resultat. Prediktorer: a) låga skolresultat, b) behov av att gå om en årskurs/sen skolstart, c) flera skolbyten.
  3. Uppförande. Prediktor: a) olämpligt uppförande, aggressivt beteende.
  4. Föräldrarnas engagemang. Prediktorer: a) bristande stöd hemifrån, b) brist på föräldrarnas engagemang i skolan.
  5. Elevens engagemang. Prediktorer: a) brist på socialt engagemang i skolan, b) brist på akademiskt engagemang i skolan, c) tidigare avhopp från skolan.
  6. Individuella och sociala sårbarhetsfaktorer. Prediktorer: a) pratar inte flytande serbiska och har invandrarbakgrund, b) familjen har flyttat runt mycket, c) plötslig förändring av familjesituationen, d) ekonomiska problem, e) brist på ekonomiskt stöd för skolgång (t.ex. för skolmaterial, transporter etc.), f) missbruk hos barn eller familjemedlemmar, g) familjehistorik med avhopp från skolan (särskilt syskon), h) drabbad av mobbning och våld, i) påverkas av diskriminering eller segregering (barn med särskilda undervisningsbehov, etniska minoriteter etc.), j) integrering eller återintegrering på skolan efter en lång sjukhusvistelse eller på boendeinrättning (barn med särskilda behov eller ungdomsbrottslingar), k) barn som har hamnat i strid med lagen, l) avstånd mellan hem och skola och/eller deltagande i separata klasser.
Typ
Praxis (indirect evidence)
Land
Serbia
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Allmän; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen; Privat finansiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :