STÖD FÖR ROMSKA ELEVER I FINLAND

Finland har vidtagit stödåtgärder för att ungdomar med romsk bakgrund ska kunna få en grundutbildning av hög kvalitet. Under åren 2008–2011 har totalt 1,8 miljoner euro fördelats på dessa åtgärder. En mycket framgångsrik metod är införandet av skolassistenter med romsk bakgrund som stöd för de romska eleverna.

Utvecklingsaktiviteterna för romska elever i grundutbildningen började 2008 som en del av ett större kvalitetsutvecklingsarbete i den finländska grundutbildningen. Under våren 2008 fick kommunerna möjlighet att ansöka om statligt stöd för att hjälpa romska elever i grundutbildningen. Totalt har 1,8 miljoner euro delats ut som statligt stöd för dessa åtgärder under 2008–2011. Under den här tiden har 31 kommuner tagit emot statligt stöd. Resultatet av detta är att upp till 80 % av samtliga romska elever har fått ta del av stödet.

Syftet med utvecklingsaktiviteterna är att de ska vara varaktiga, omfattande och effektiva på nationell nivå. De riktar sig inte bara till eleverna utan även till vårdnadshavare, lärare och skolor. Kommunerna förväntas göra dessa utvecklingsaktiviteter permanenta och till en del av det dagliga skolarbetet. Aktiviteterna omfattar följande:

  • Att möta den romska eleven.
  • Att främja tolerans och goda etniska relationer samt att förbättra kunskaperna om romsk kultur.
  • Att främja kontakt mellan den romska befolkningen och majoritetsbefolkningen i skolan.
  • Att utveckla den romska elevens identitet.
  • Att främja inlärningen av det romska språket.
  • Att främja inlärningsmöjligheter för romska elever.
  • Att utveckla utbildningen för de romska elever som behöver särskilt stöd.
  • Att förbättra samarbetet mellan de romska hemmen och skolan.
  • Att beakta de romska elevernas varierande bakgrund i pedagogiken när man utvecklar undervisningsmaterial.

Ett sätt att stödja de romska elevernas grundutbildning är att anställda romska skolassistenter. Den här åtgärden har visat sig vara framgångsrik, och i dag anställer många kommuner skolassistenter med romsk bakgrund på sina skolor med egna resurser.

Typ
Praxis
Land
Finland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen