Home School Community Liaison Scheme

”Av de irländska erfarenheterna framgår tydligt att utbildningsinitiativ som är baserade i skolor kan höja utbildningsnivån hos de vuxna som är involverade, och leda till en större känsla av egenmakt i lokalsamhället i allmänhet. Föräldrars engagemang, särskilt i socialt och ekonomiskt utsatta områden, gynnar inte bara barnen och skolan – det är en avgörande faktor för livslångt lärande.” (Parents as Partners in Schooling, OECD 1997)

HSCL-systemet är en förebyggande strategi, riktad till elever som riskerar att inte nå sin fulla potential i utbildningssystemet på grund av bakomliggande omständigheter som tenderar att inverka negativt på deras resultat och fortsatta skolgång. Det fokuserar direkt på de vuxna som har en framträdande roll i barnens liv, för att öka deras förmåga att vara ett stöd för barnens närvaro och delaktighet i utbildningssystemet. Systemet syftar till att främja partnerskap mellan familjer och skolor, öka förståelsen bland föräldrar för barns lärande och bygga upp föräldrakapaciteten, för att ge föräldrar möjligheten att stödja och bidra till att barn lyckas i utbildningssystemet.

HSCL-samordnare är lärare som genomgår en fyra dagars introduktionsutbildning efter att ha utnämnts till samordnare. Under utbildningen förklaras och utforskas alla aspekter av problemet att alla inte har likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan, och tydliga målkriterier utformas. Utöver detta har ledningsgruppen, Tusla, direkt kontakt med skolor och klustergrupper inom HSCL för att säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt och en tydlighet när det gäller vikten av att inrikta sig på målgrupper och säkerställa tydliga utbildningsresultat för initiativ som genomförs inom ramen för HSCL. HSCL-samordnaren och skolan väljer och genomför gemensamt de initiativ som betraktas som mest lämpliga för en viss skola eller ett visst område.

För alla HSCL-samordnare är den fortlöpande kompetensutvecklingen pågående, och personalen tillhandahåller moduler för bästa praxis av hög kvalitet, både på nationell och lokal nivå. Eftersom de ingår i skolans personalstyrka får HSCL-samordnarna även utbildning när det gäller skydd av barn, särskilda utbildningsbehov etc. HSCL-samordnarna måste också genomgå fortlöpande kompetensutveckling i sina ämnesområden för att smidigt kunna återvända till klassrummen som lärare efter fem år som samordnare. Utöver detta genomförs ett utvärderingsförfarande med hjälp av resultatindikatorer för att säkerställa tydliga ansvarsområden, resultat och lämpliga mål, som avspeglar HSCL-systemets såväl kvantitativa som kvalitativa natur.

När det gäller det arbete som inriktas på yngre barn i riskzonen är stöd och kompetenshöjande insatser för att öka lärarnas medvetenhet och förmåga att upptäcka indikatorerna av avgörande betydelse. Barn som riskerar att lämna skolan med enbart grundskoleutbildning identifieras i samråd med skolledningen, med hänsyn till nedanstående faktorer:

  • Socio-ekonomisk bakgrund.
  • Familjehistorik i fråga om utbildningsnivå.
  • Hushåll med ensamstående förälder.
  • Resandefamilj.[1]
  • Dålig närvaro.

En avstämning mot listan görs kontinuerligt, och fler barn identifieras om och när problem dyker upp under året.  HSCL-samordnarna är kvalificerade och erfarna lärare, och de har därför stor vana av att känna igen indikatorer och är väl medvetna om de problem som barn med sämre förutsättningar att lyckas i skolan och deras familjer står inför.

 

[1] ”Irländska resande är en inhemsk minoritet som enligt historiska bevis har varit en del av det irländska samhället i århundraden. De har en lång gemensam historia med sedvänjor, språk och traditioner som enligt dem själva och andra gör dem till en särskiljbar grupp. Denna särskilda livsstil och kultur, baserad på nomadiska traditioner, särskiljer dem från den bofasta befolkningen.” (Utdrag från Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy, publicerad 2006)

Typ
Praxis
Land
Irland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skolnivå
Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Enskild; Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Nationella regeringen