CHILD-UP - Children Hybrid Integration: Lärande dialog som ett sätt att förbättra strategier för deltagande

Bild: CHILD UP logo

CHILD-UP syftar till att ge skolor, sociala tjänster, mottagningscenter, utbildnings- och medlingsorgan och beslutsfattare kunskaper om dialogmetoder som kan vara ett stöd för de som arbetar med invandrarbarn. I projektet kombineras innovation med väl beprövade traditioner, vilket ökar förståelsen för hur man kan bidra till deltagande lärande, utbildning och skydd av hög kvalitet.

I CHILD-UP undersöks integrationen av invandrarbarn i Europa och deras sociala situation med huvudsyftet att föreslå en innovativ strategi för att förbättra dessa förhållanden. I detta nya synsätt utgör barnens medverkan – en särskild form av deltagande – grunden för att förbättra barns psykosociala välbefinnande och sätta barnet i centrum för deras självbestämmande.

I CHILD-UP betonas betydelsen av förhållandet mellan barns medverkan å ena sidan och dialogisk kommunikation mellan barn och mellan barn och vuxna å den andra. CHILD-UP syftar till att visa att vuxna som bidrar till denna dialogkommunikation gör det möjligt för invandrarbarn att förändra sin sociala situation genom egen medverkan. I CHILD-UP ses integration som hybrid och bygger på att både barn som har och som inte har invandrarbakgrund bidrar.

CHILD-UP är ett Horisont 2020-finansierat projekt och samordnas av universitetet i Modena och Reggio Emilia.

Typ
Document (direct evidence)
Land
Belgien; Finland; Frankrike; Italien; Nederländerna; Polen; Storbritannien; Sverige; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolnivå
Förskola; Primärutbildning; Sekundärutbildning
Interventionsnivå
Inriktad
Interventionsintensitet
Pågående
Finansieringskälla
Europeisk finanisiering

Den här resursen är en del av följande områden/underområden :