Styrningen av skolornas utbildningssystem

Här kan du läsa om senaste samarbetet mellan Europeiska kommissionen, utbildningsministrarna och europeiska intresseorganisationer gällande styrningen av skolutbildningen. Läs om deras gemensamma vision och politiska vägledning.

Framtiden för den europeiska skolutbildningen

EU:s utbildningsministrar har återigen betonat vikten av moderna metoder i undervisningen och i styrningen av skolans utbildningssystem för att skolorna ska kunna bemöta utbildningskraven på elever och samhälle som hela tiden förändras.

Under 2016 ombads arbetsgruppen för skolor inom Utbildning 2020, som består av representanter från europeiska utbildningsministerier och intresseorganisationer, att kritiskt granska styrningen av skolutbildningen och hur systemen kan hantera allvarliga utmaningar kring kvalitet och jämlikhet för att kunna uppnå bättre skolresultat för alla ungdomar.

Gruppens arbete de senaste två åren har utformats för att direkt kunna återkopplas till politiska beslut på nationell, regional och lokal nivå.

Skolorna som inlärningsorganisationer

I centrum för arbetsgruppens vision för styrning finns begreppet skolorna som inlärningsorganisationer i skolutbildningen som ett integrerat inlärningssystem.

Grundtanken är att inom varje land eller region har politiker och andra aktörer möjlighet till bättre samarbete mot gemensamma mål och för att skapa positiva förändringar med utgångspunkt från bevis, reflektion och gemensam praxis. På så sätt kan man säkerställa att de politiska reformerna leder till förändring och att de har en långvarig positiv inverkan.

Mer information finns i rapporten: European ideas for better learning: the governance of school education systems.

Utbildning 2020 och peer learning

Mot bakgrund av den senaste forskningen och genom regelbundna sammanträden samt "peer learning-aktiviteter" (sammanträden under flera dagar då man undersöker fallstudier) har medlemmarna skapat vägledande principer för politisk utveckling. Detta är viktiga delar som politikerna bör beakta när de beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas i framtiden. Påståenden har satts samman med specifika exempel från olika länder, för att hjälpa politikerna och andra utbildningsansvariga att på ett kritiskt sätt reflektera över hur olika metoder använts i Europa och vad de har lett till för resultat.

Genom att länder och organisationer lär av varandra och samarbetar för att reflektera över frågor och skapa nya idéer kan arbetet göras relevant för alla länder och anpassas till alla utbildningssystem, samtidigt som man tar hänsyn till att varje land har olika och komplexa utbildningssystem.

Mer om arbetsgruppen och hur Utbildning 2020-processen ger stöd till länder och aktörer finns i den här korta filmen:

Nya politiska riktlinjer för styrning – för ministerier, regionala och lokala myndigheter samt skolledning

Syftet med det nya paketet är att ge stöd till medlemsstaterna så att de kan öka kapaciteten för hållbara förändringar i skolutbildningssystemet.

Du kan läsa de vägledande principerna och de aktuella politiska exemplen i följande dokument. Klicka på varje rubrik för att ladda ned dem (på engelska):

Huvudrapport:

European ideas for better learning: the governance of school education systems

report cover

Fyra temarapporter:

  1. Quality assurance for school development: sätt att förbättra samverkan mellan olika externa och interna mekanismer i skolvärlden.
  2. Continuity and transitions in learner development: sätt att säkerställa att inlärningssätten är tillräckligt flexibla och att rätt förutsättningar ges för lämpligt stöd och vägledning.
  3. Teachers and school leaders in schools as learning organisations: principer som främjar och ger stöd till samarbete mellan lärare, självständighet och fördelat ledarskap inom olika fortbildningsgemenskaper.
  4. Networks for learning and development across school education systems: en djupare förståelse för syftet och nyttan av nätverk för innovation och genomförande, och med deltagande av aktörer på olika nivåer.

Du kan även ladda ned hela rapporten, som består av alla fem dokumenten i en PDF.

inspiring change logo