Integritetspolicy

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur ("GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur"), Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur ("Eacea") samt EUN Partnership ("EUN") som tjänsteleverantör för Eacea arbetar för att skydda din integritet.

På plattformen School Education Gateway samlas personuppgifter in och behandlas enligt förordning (EU) nr 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer[i] ("dataskydsförordningen"). Alla uppgifter samlas i en databas som lagras i Europeiska unionen.

Vi värdesätter ditt förtroende och vill se till att du förstår vår policy och praxis kring skyddet av dina personuppgifter på School Education Gateway-plattformen.

1. Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig)?

Personuppgiftsansvarig är Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur, Avenue du Bourget 1, BE-1149 Bryssel.

Personen som ansvarar för behandlingen är

Enhetschef A5, Eacea
Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bryssel
E-post: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Vilka personuppgifter behandlas och på vilket sätt?

A. Användarprofil: Personlig information och information om organisationen

Följande personuppgifter behandlas hos School Education Gateway när användaren skapar ett konto på plattformen.

Om medlemmarna så önskar kan de kopplas till en eller flera organisationer.

I följande tabell anges vilka uppgifter som är obligatoriska respektive valfria från enskilda personer och organisationer vid registrering hos School Education Gateway.

Personlig information Organisationens information
Obligatoriskt Förnamn
Efternamn
E-post
Användartyp
Land
Organisationens namn
Adress
Postort
Postnummer
Land
Region
Typ
PIC (Participant Identification Code)
Kontaktperson (länk till befintlig användarprofil)
Valfritt Bild Beskrivning
Webbplatsens URL
Facebook-URL
Twitter-URL
LinkedIn-URL
Bild

B. Information om deltagande i onlinekurser

På School Education Gateway erbjuds användarna att delta i onlinekurser via Teacher Academy. För att kunna anmäla sig till onlinekurser måste man skapa ett användarkonto på School Education Gateway (se ovan), men ytterligare personuppgifter behöver inte anges.

Som en del av onlinekursen kan följande uppgifter samlas in, inklusive personuppgifter:

 • Innehåll som framställts av elever, som inlämnade uppgifter, kamratbedömda uppgifter samt återkoppling och bedömning som gjorts mellan eleverna.
 • Kursuppgifter, som till exempel elevernas svar på frågetävlingar, foruminlägg och undersökningar.
 • Information som kommentarer, bilder, filmer och andra resurser som delats i offentliga forum (eller liknande verktyg för tredjepartskommunikation som Padlet eller Tricider). Dessa forum kan finnas på plattformen eller vara inbäddade eller länkade från plattformen.
 • Användningen av externa tredjepartsverktyg ingår som en valfri del av onlinekurserna. Verktygen hanteras av tredje parts webbplatser som har egna integritetsprinciper. Genom att registrera sig hos dem godkänner deltagarna att deras personuppgifter hanteras av dessa tredjeparter (som personuppgiftsansvariga). Vi rekommenderar att du läser integritetsprinciperna för tredje parts webbplatser för att få mer information.

Informationen som anges i forum och i andra diskussionsverktyg är synlig på plattformen för andra deltagare på onlinekursen och i vissa fall även utanför plattformen. Deltagarna ombeds alltid att vara försiktiga när de lägger upp personlig eller känslig information. De ska även se till att de har de tillstånd som krävs för att dela resurser som exempelvis bilder.  

C. Information från tredje parts webbplats eller tjänster

School Education Gateway kan ta emot personuppgifter när användarna loggar in på en tredje parts webbplats som visar information på plattformen, som t.ex. Facebook, Twitter, eller Padlet. Detta kan inkludera text och/eller bilder som är tillgängliga från tredje parts webbplats.

School Education Gateway tar även emot personuppgifter (som användarnamn, användarens unika id på tredje parts webbplats samt användarens e-postadress) från en tredje parts webbplats om användaren loggar in med hjälp av auktoriseringsmekanismen för tredje parts webbplats: Facebook, Twitter, Google eller LinkedIn.

Tredje parts webbplatser som tillhandahåller verktyg och tjänster för användarna som rör onlineutbildningen som till exempel onlinefrågesport, kamratbedömningsmekanismer eller funktioner för sociala medier kan också samla in personuppgifter om indvidens användning av en partnerwebbplats under tiden som personen deltar i aktiviteter som rör onlinekursen. Tredje parts webbplatser kan dela med sig av sådan information till School Education Gateway i syfte att förbättra tjänsterna hos School Education Gateway, tredje parts webbplatstjänster och individens utbildningsupplevelse. Sådana uppgifter inkluderar information om hur länge användaren var på partnersidan och vilka sidor som personen tittade på. Användningen av sådana verktyg är alltid valfri som en del av onlinekurserna.

D. Övriga uppgifter

Användarna kan även lägga upp offentliga kommentarer om de artiklar som publiceras på plattformen. De kan även lägga upp offentliga kommentarer, recensioner eller förteckningar i verktyget för Erasmus+ (kurskatalogen, möjlighet till rörlighet och strategiska partnerskap) där dessa villkor gäller.  I alla sådana fall kan medlemmarna skicka in information för att kunna publicera kommentarer, recensioner eller förteckningar.

Användarna bör notera att administratörerna har tillgång till användarnas meddelanden och aviseringar på plattformen för felsökning.

Användarna kan även delta i enkäter eller webbinarier eller anmäla sig till särskilda e-postlistor. I sådana fall lämnar användarna ut information för att kunna delta i sådana initiativ.

Information som användarnas IP-adresser, Internetleverantör, webbläsare, operativsystem, ungefärligt antal användningar, vidarebefordrande sida, särskilda användarinteraktioner med systemfunktionerna och liknande uppgifter som utbyts mellan användarens dator och servrarna på School Education Gateway-plattformen  samlas in. Den här informationen är inte kopplad till särskilda användarkonton om man inte behöver spåra användarens aktivitet vid misstanke om överträdelser av villkoren.

Slutligen kommer den samlade statistiken att inhämtas regelbundet, inklusive men inte begränsat till antalet användare under en angiven period, kurser som valts av användarna och kontoanvändning.

3. I vilket syfte behandlar vi dina uppgifter? 

Behandling av personuppgifter krävs för följande:

 • För att användaren ska kunna använda plattformens tjänster, bland annat
  • lägga upp kommentarer, recensioner och förteckningar
  • använda olika plattformsfunktioner som favoriter eller sparade sökningar
  • förbättra användarprofilerna.
 • För att kunna hantera frågor hos helpdesk, förslag på innehåll, rapporterade artiklar etc.
 • För att användare av School Education Gateway ska kunna kommunicera och samarbeta med förtroende och ömsesidig respekt för varandra.
 • För att tillåta och förenkla kontroll- och forskningsverksamhet.
 • För att utveckla uppsökande verksamhet och kommunikation inom ramen för School Education Gateway-plattformen och dess tjänster.
 • För att kunna skicka uppdateringar och relevant information till användarna (t.ex. nyhetsbrev eller information till kursanordnare) som rör School Education Gateway, och för att informera användare om andra liknande aktiviteter som kan intressera dem inom Europeiska kommissionens olika initiativ.
 • Möjliggöra administration och genomförande av onlinekurser vilket inkluderar följande:
  • Följa upp närvaron på utbildningskurser, samt användarnas framsteg slutförande av kursmodulerna.
  • Dela med sig av personuppgifter och resultat från en viss onlinekurs till instruktörer och moderatorer som undervisar på kursen eller som arbetar med att genomföra kursen.
  • Möjliggöra för användare att bidra till onlinekursen genom betygsättning, kommentarer, bokmärken, taggning, svara på frågor, delta i forum och andra kommunikationsverktyg samt ladda upp egna resurser.
  • Presentera och sammanfatta kursresultat.
  • Återanvända och hänvisa till inlägg i forum och kommunikationsverktyg under pågående och kommande versioner av kurserna och kurskommunikationen, samt för att förbättra framtida kursutbud.
  • Dela upp användare i grupper eller temabaserade aktiviteter.
 • Möjliggöra och förbättra användarupplevelsen inom detta och liknande kommande projekt som utvecklas av Europeiska kommissionen med hjälp av åtkomstkontroll, spåra användarfrekvens, sökbeteenden, preferenser och inställningar.
 • Möjliggöra insamling, kategorisering och sammanställning av användarnas bidrag i forum och andra diskussionsverktyg.
 • Tillhandahålla sammanställningar av statistik som inkluderar men inte är begränsade till antalet användare under en viss period, föredragna ämnen och/eller länder som valts av medlemmarna samt kontoanvändning.

4. På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

När behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i unionsinstitutionens eller unionsorganets myndighetsutövning (som fastställs i unionens lagstiftning) (artikel 5.1 a i förordning 2018/1725).

 • "Erasmus+": unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 och som upphäver beslut nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347 av den 20.12.2013, s. 50–73)
 • Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2013 om inrättande av "Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur" och som upphäver beslut 2009/336/EG (2013/776/EU): artikel 3 a.
 • Tjänsteavtal 2017-3597, 2017-3598 och 2017-3599 mellan Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och EUN Partnership AISBL.

Behandling av uppgifter som inte omfattas av rättsliga grunder baseras på den registrerades samtycke (artikel 5.1 d i förordning 2018/1725).

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifter som rör statistik och forskningssyften sparas under hela School Education Gateways varaktighet i ett aggregerat och anonymt format.

Uppgifter som rör användarprofilen sparas i tre år efter användarens senaste inloggning. Efter tre år blir användarprofilen automatiskt inaktiv, vilket innebär att den inte längre är synlig för andra användare. Ett meddelande skickas till användaren för att informera om att profilen är inaktiv och att den kan aktiveras på nytt genom att logga in inom två veckor. Om användaren inte gör detta så inaktiveras profilen permanent. I sådana fall blir alla personuppgifter anonyma. Eventuella personuppgifter som användaren har angett via tredje parts verktyg (t.ex. under en onlinekurs vid användning av ett externt onlineverktyg, som Facebook, Twitter eller Padlet) ansvarar den personuppgiftsansvarige inte för och dessa uppgifter omfattas därför inte av anonymiseringen.

För att inaktivera eller radera ett konto kontaktar du helpdesk: support@schooleducationgateway.eu.

Om en användare vill inaktivera sin profil eller om profilen inaktiveras automatiskt så visas inga uppgifter för andra användare inom School Education Gateway. Uppgifterna sparas endast anonymt och innehåller således inga personuppgifter. Om användare med en inaktiverad profil vill fortsätta att använda plattformen måste de registrera sig på nytt. Uppgifterna sparas endast i forsknings- och övervakningssyfte för Eacea, Europeiska kommissionen, nationella eller regionala skolmyndigheter, myndigheter som ansvarar för att driftsätta School Education Gateway och andra tredje parter (se punkt 3) efter godkännande av den personuppgiftsansvarige i ett aggregerat format.

6. Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnas de ut?

I de syften som anges ovan är åtkomst till samtliga uppgifter strikt begränsad till följande enheter:

 • Europeiska kommissionen, personal på generaldirektoratet för ungdom, idrott och kultur
 • Personal på Eacea
 • Personal hos tjänsteleverantören EUN Partnership

Vissa uppgifter som lämnats ut av användare kommer att visas offentligt på School Education Gateway-plattformen, vilket innebär att dessa uppgifter är fritt tillgängliga på Internet. I sådana fall har användare rätt att ta bort uppgifterna. Offentliga uppgifter är särskilt följande typer:

Uppgifter om organisationer är synliga för alla användare via organisationens sida:

 • Namn, adress, stad, land, bild, Facebook-URL, Twitter-URL, LinkedIn-URL och webbplats
 • Användare som tillhör organisationen (förnamn, efternamn, land, bild)
 • Kurser, möjligheter till rörlighet och strategiska partnerskap som lagts upp av organisationens medlemmar
 • Stjärnmärkning baserat på medelbetyg för organisationens kurser (om sådana finns)
 • Lista med recensioner och betyg som lämnats in av andra användare om organisationens kurser

Den registrerades uppgifter:

 • Följande uppgifter om den registrerade visas för samtliga användare men endast på den offentliga organisationssidan (om användaren tillhör en eller flera organisationer): förnamn, efternamn, land, miniatyrbild (om sådan finns)
 • Användarens profilsida visas endast för andra inloggade användare och innehåller följande information: förnamn, efternamn, land, bild, organisation(er), användartyp, användarens kommentarer, medlemmens favoritmarkerade artiklar och om användaren är eTwinning-godkänd.  
 • Förteckningar, kommentarer, recensioner och/eller betygsättning som gjorts frivilligt av den registrerade användaren är offentliga uppgifter, vilket innebär att de är synliga för webbplatsbesökarna som tittar på kommenterade eller betygsatta artiklar. Uppgifterna kan även hämtas via sökmotorer.
 • Användaraktivitet på onlinekurserna kan endast ses av registrerade användare som har anmält sig till den onlinekursen.

Överföring av särskilda uppgifter till andra tredjeparter (t.ex. forskningscentrum och universitet) kan tillåtas efter särskilda tillstånd från den personuppgiftsansvarige, men då överförs uppgifterna på ett anonymt sätt.

Personuppgifterna får aldrig användas i marknadsföringssyfte.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

De insamlade personuppgifterna och all tillhörande information sparas på säkra servrar hos tjänsteleverantören (EUN).

En avtalsklausul om dataskydd ingår i tjänsteleverantörsavtalet för att säkerställa att dina uppgifter behandlas enligt tillämplig lagstiftning.

Driften av tjänsteleverantörens datacenter innebär enligt avtal att man följer Europeiska kommissionens säkerhetsdirektiv och bestämmelser som fastställs av säkerhetsavdelningen för dessa typer av servrar och tjänster.

8. Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter och hur kan du utöva dem?

Du har rätt till följande:

 • Att begära åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig.
 • Att begära rättelse av dina personuppgifter eller att själv korrigera dem i din profil.
 • Att under vissa förutsättningar begära att dina personuppgifter raderas.
 • Att under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Att invända till behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation.
 • Att begära att dina uppgifter ska överföras till en annan organisation i ett maskinläsbart standardformat (dataportabilitet)
 • Att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Du har rätt att av skäl som hänför sig till din specifika situation invända till behandling av dina personuppgifter enligt bestämmelserna i artikel 23 i förordning 2018/1725.

Du har även rätt att inte bli föremål för beslut som grundas på automatiserad behandling (som enbart fattas av maskiner) som påverkar dig enligt lagstiftningen.

9. Din rätt att agera vid konflikter rörande personuppgifter

Vid konflikter rörande personuppgifter kan du anmäla dig till personuppgiftsansvarig på adressen ovan (punkt 1).

Du kan även kontakta Eacea:s dataskyddsombud på följande e-postadress: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Du kan när som helt skicka in klagomål till Europeiska datatillsynsmannen: https://edps.europa.eu/

[i] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (Text av betydelse för EES), EUT L 295, 21.11.2018, s. 39.