Erasmus+-verktyg – bestämmelser och villkor

I denna information ges en översikt av vad som förväntas av listningar som läggs upp under Erasmus+-verktyg. För att garantera största möjliga och bestående fördelar för skolor och lärare måste alla uppgiftslämnare iaktta de normer som anges här och hålla sig till målen och normerna i Erasmus+-programmet.

 Dessa villkor och bestämmelser kompletterar webbplatsens allmänna Friskrivningsklausul.

Läs även Vanliga frågor och Handledning.

Friskrivningsklausul för Verktyg

Som användare av Erasmus+-verktygen ska du läsa följande information noggrant:

 • Erasmus+-verktygen ingår i School Education Gateway, en portal som inrättats av Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur i samarbete med Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur.
 • Listade kurser, möjligheter till rörlighet och förfrågningar om strategiska partnerskap erbjuds av oberoende organisationer och Europeiska kommissionen frånsäger sig allt ansvar för kursernas innehåll, tillhandahållande eller hantering.
 • Inga listningar har godkänts i förväg av Europeiska kommissionen eller de nationella kontoren, men uppgiftslämnare uppmanas att respektera gällande villkor och bestämmelser.
 • Val av erbjudande om en kurs på plats, möjlighet till rörlighet eller ett strategiskt partnerskap från databasen är inte en garanti för att skolor beviljas ett Erasmus+-stipendium.
 • Dessutom krävs det inte att en kurs, möjlighet till rörlighet eller ett strategiskt partnerskap listas i School Education Gateway för att tas med i Erasmus+-ansökan.

Grundläggande villkor och bestämmelser

 • Användning av Erasmus+-verktygen är kostnadsfri både för uppgiftslämnare och för enskilda som söker listningar som stämmer överens med deras kriterier.
 • Alla kan lägga upp en kurs på plats, möjlighet till rörlighet eller förfrågningar om strategiska partnerskap. Det enda tekniska kravet för att skapa en listning är att ha ett inloggningskonto knutet till en organisation. När detta konto har skapats kan användare lägga upp en listning i alla sektioner.
 • För att få tillgång till vissa funktioner i School Education Gateway och Erasmus+-verktyg måste man registrera sig för att skapa ett konto och bli medlem.
 • Alla ansträngningar görs för att webbplatsen ska fungera utan problem. School Education Gateway tar inget ansvar för och är inte skadeståndsskyldig för om webbplatsen tillfälligt inte är tillgänglig på grund av tekniska problem som vi inte rår över över.
 • School Education Gateway tar inget ansvar för bedömningar eller kommentarer som görs om innehållet.
 • School Education Gateway förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbplatsen eller Erasmus+-verktygen eller att ändra dessa villkor utan att det meddelas i förväg.

Riktlinjer för datoranvändning

Om du publicerar innehåll med Erasmus+-verktyg ska du läsa detta noggrant:

 • Den som publicerar ansvarar för att tillhandahålla korrekt och relevant information, inklusive att underhålla information och uppdatera den vid behov.
 • Den som publicerar ska säkerställa att innehåll som de lägger till på plattformen är korrekt (där fakta anges) och äkta (där åsikter anges).
 • Det är förbjudet att publicera eller skicka material, bilder, videos eller andra bidrag till plattformen som den som publicerar inte har tillstånd att använda.
 • Det är förbjudet att låtsas vara någon annan person eller enhet, eller ge en felaktig bild av sig själv.
 • Det är förbjudet att manipulera resultat eller delar av dem (inklusive titlar, metadata, datum, kontaktinformation etc.) på ett sätt som kan missleda läsare eller dölja relevant information för dem, vilket även omfattar att tillhandahålla falsk eller förvanskad information för att förbättra synligheten i sökresultat, eller att lämna in falska betygsättningar.

Överträdelse av villkor och bestämmelser

Om dessa riktlinjer inte följs bryter man mot de villkor under vilka användarna får använda plattformen, vilket kan leda till att samtliga eller några av följande åtgärder kan vidtas när som helst utan att det meddelas i förväg:

 • Rätten att använda vår webbplats dras genast in, tillfälligt eller permanent.
 • Publicerat material som laddats upp på sidan som anses vara felaktigt, olämpligt eller irrelevant för webbplatsens mål och målgrupp tas genast bort, tillfälligt eller permanent.
 • Användarrecensioner/-kommentarer på webbplatsen samt svar på dessa tas genast bort, tillfälligt eller permanent, efter eget gottfinnande om de är otillbörliga, eller om det rör sig om bedrägerier eller dubbletter.
 • En varning utfärdas till dig.

Beslut om lämpliga åtgärder vid överträdelse av aktuella villkor och bestämmelser kommer att fattas mot bakgrund av överträdelsens allvarlighetsgrad samt användarens historik på plattformen. Ett beslut om ett permanent förbud mot att använda plattformen kan endast motiveras om den berörda användaren redan har fått en varning och om användaren tidigare har överträtt aktuella villkor och bestämmelser. I sådana fall kan användarens rättigheter dras in permanent om ytterligare överträdelser sker.

Om något av dina inlägg tas bort oavsett form, eller om dina rättigheter att använda vår webbplats dras in, eller om du nekas åtkomst till något Erasmus+ -verktyg har du rätt att begära en motivering till beslutet. En sådan begäran ska lämnas till support@schooleducationgateway.eu. En begäran som betraktas som otillbörlig, särskilt om den upprepas, kommer inte att besvaras. I sådana fall kommer du att informeras om att begäran har bedömts vara otillbörlig och att inga ytterligare svar kommer att lämnas.

Du kan lämna dina synpunkter på ett beslut om att dra in dina rättigheter att använda plattformen genom att kontakta EAC-SEG@ec.europa.eu inom två veckor efter att beslutet har fattats.


Särskilda villkor

Kurskatalog

 • Kurskatalogen är avsedd att användas för presentation av kurser som kan väljas som aktiviteter för personalrörlighet med finansiering av Erasmus+ (nyckelåtgärd 1: Mobilitetsprojekt för skolpersonal).
 • Hitta information om tidsfrister för ansökan, villkor och förfaranden på webbplatsen för Erasmus+.
 • Om du är kursanordnare ska du läsa ”Kvalitetsstandarder för kurser inom nyckelåtgärd 1 (individuell rörlighet för utbildning)” längre ned på sidan.
 • Observa att det för närvarande endast är administratörer inom School Education Gateway som kan publicera nya onlinekurser i kurskatalogen.

Möjligheter till rörlighet

 • Databasen är avsedd att användas för att lista erbjudanden om möjligheter till rörlighet för skolpersonal, till exempel besök på arbetsplats, observationsperioder eller undervisningsuppdrag i en skola eller annan organisation utomlands.
 • Till kostnaderna för anställdas rörlighet kan stöd i form av Erasmus+ bidrag utgå som en del av skolors europeiska utvecklingsplan (Se nyckelåtgärd 1: Rörlighetsprojekt för personal inom skolutbildning).
 • Mer information om ansökningstider, villkor och tillvägagångssätt på Erasmus+-webbplatsen.

Strategiska partnerskap

 • Databasen är avsedd att användas för att lägga upp projektidéer och meddelanden om sökning efter partner som uppfyller kraven för att komma ifråga som EG-finansierade strategiska partnerskap inom sektorn för skolutbildning:
  • Strategiska partnerskap som främjar innovation
  • Strategiska partnerskap som främjar utbyte av god praxis
 • Mer information om ansökningstider, villkor och tillvägagångssätt på Erasmus+-webbplatsen.

Kvalitetsstandarder för kurser inom nyckelåtgärd 1 (individuell rörlighet för utbildning)

På den här sidan anges kraven för kurser inom lärarutbildning med hänsyn till Erasmus+. Det omfattar information och öppenhet, innehåll, pedagogik och andra frågor. För att kunna garantera så många varaktiga fördelar som möjligt för skolor och lärare förväntas kursanordnarna att följa dessa krav och uppfylla syften och standarder enligt Erasmus+. Kraven bör även hjälpa skolorna att hitta lämpliga kurser.