Ansvarsfriskrivning

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “

EUN Partnership AISBL (som kallas European Schoolnet, nedan EUN) driver den här webbplatsen för att lansera sina initiativ för allmänheten. Materialet på den här webbplatsen är endast avsett för information.

Vårt mål är att hålla den här informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom försöker vi rätta till dem. Men EUN frånsäger sig all ansvars- eller skadeståndsskyldighet för uppgifterna på den här webbplatsen.

Denna information är:

 • endast av allmän art och avser inte någon enskild persons eller organisations särskilda omständigheter;
 • inte nödvändigtvis heltäckande, korrekt, fullständig eller aktuell;
 • ibland länkad till externa webbplatser som EUN inte har någon kontroll över och för vilka EUN inte åtar sig något ansvar;
 • inte yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om särskilda upplysningar behövs bör en kvalificerad fackman kontaktas).

EUN förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande upphäva, byta ut, förändra, lägga till eller ta bort information från webbplatsen.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka EUN:s ansvar i strid med krav i tillämplig nationell lagstiftning, inte heller att undanta Europeiska skoldatanätet från ansvar för frågor som inte är undantagna enligt nationell lag.


UPPHOVSRÄTTSSKYDD

Om inget annat anges är återgivning tillåten förutsatt att källan anges. Om förhandstillstånd krävs för att återge information innebär det att ovanstående generella tillstånd inte gäller, och att alla inskränkningar i användningen tydligt måste anges.


INTEGRITESPOLICY

I följande uttalande förklaras vår policy för den personliga information vi samlar in.

Översikt

School Education Gateway är ett initiativ av Europeiska unionen. Det finansieras av Erasmus+, det europeiska programmet för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Det leds av Europeiska kommissionen och drivs av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA).

School Education Gateway-plattformen värnar användarnas integritet. Den erbjuder yrkesverksamma, experter och akademiker inom skolutbildning en säker och trygg miljö. I följande uttalande ges en översikt över de principer som följs på School Education Gateway-plattformen för att samla in, hantera och använda de uppgifter som användarna lämnar.

1. Online inlämningsformulär 

Eftersom det på School Education Gateway-plattformen samlas in och behandlas personuppgifter är den underkastad Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L8, 12.1.2001, s. 1.).
 
De olika verktyg som finns på School Education Gateway-plattformen gör det möjligt för användare att lämna uppgifter för att delta i aktiviteterna på webbplatsen. När användare registrerar sig online och lämnar annan information samlas uppgifterna in och behandlas för de syften som specificeras här nedan under punkt 2. Den relevanta bearbetningsprocessen lyder under den dataregisteransvarige som är chefen för enhet A5 – yrkesutbildning, vuxenutbildning, plattformar vid EACEA.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilket syfte och med vilka tekniska medel?

(a) Personlig information: De personuppgifter som samlas in på School Education Gateway-plattformen är:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post

Dessutom samlas frivillig personlig information in för medlemsprofilen och en registrant kan bestämma sig för att lämna dessa uppgifter eller inte. Vidare samlas organisationsuppgifter in:

 • Organisationens namn
 • Stad, region, land
 • Typ

Europeiska kommissionen, EACEA och EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) är inte ansvariga för information eller dokument som laddas upp av en tredje part.

(b) Uppgifternas användning: Lagring, behandling och visning av uppgifterna krävs för att:

 • utveckla medlemsprofiler
 • ge School Education Gateway-registranter möjlighet att kommunicera och samarbeta i en anda av ömsesidigt förtroende och respekt, och
 • möjliggöra och underlätta kartläggningar och undersökningar.

Sammanfattande statistik samlas in regelbundet, inklusive, men inte begränsad till, antal användare under en specifik period, de populäraste ämnena och/eller länderna bland medlemmarna och kontoanvändning. I syfte att maximera användarupplevelserna kan School Education Gateway-portalen registrera användarfrekvens, vanor, preferenser och inställningar.

Uppgifter relaterade till användares beteende på olika områden av School Education Gateway-plattformen får användas enbart för undersökningar och kartläggningar av EACEA, Europeiska kommissionen och andra myndigheter med ansvar för att genomföra School Education Gateway och andra tredje parter (till exempel vederbörligen godkända forskningscenter och universitet). All uppgiftsanvändning av ovan nämnda aktörer måste meddelas den dataregisteransvarige som förbehåller sig rätten att vägra godkänna sådan användning.

Uppgifter ska inte behandlas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar av personuppgifter anges under punkt 9.

(c) Teknisk information: Uppgifterna lämnas av användarna när de skickar in online formulär på olika områden av School Education Gateway-plattformen. Plattformen drivs av en tjänsteleverantör (EUN Partnership AISBL) enligt ett särskilt tjänstekontrakt med EACEA. Alla uppgifter samlas i en databas.

3. Vem har tillgång till din information och vem lämnas den till?

I de syften som specificerats ovan är tillgången till uppgifter strängt begränsad till:

 • School Education Gateway-registranter (vid inloggning): alla uppgifter utom personlig information, såsom registranters e-postadress.
 • EACEA, Europeiska kommissionen, tjänsteleverantören: alla uppgifter.

Överlåtelse av specifika uppgifter till andra tredje parter (t.ex. forskningscenter och universitet) kan medges efter särskilt tillstånd av den dataregisteransvarige. I möjligaste mån behandlas uppgifterna på ett anonymt sätt, särskilt om de överförs till tredje parter för forskningsändamål.

Personuppgifter används aldrig i marknadsföringssyften.

En del uppgifter som lämnats av användare visas på School Education Gateway-portalens allmänna område vilket innebär att sådana uppgifter är fritt tillgängliga på internet. I synnerhet:

 • Registrantuppgifter: förnamn, efternamn, funktion, kommentarer på artiklar eller annat allmänt område på plattformen.
 • Organisationsuppgifter: namn, stad, region, land och bild.

4. Hur skyddar och säkrar vi din information?

De personuppgifter som samlats in och all relaterad information lagras på tjänsteleverantörens skyddade servrar (EUN Partnership AISBL). Verksamheten vid tjänsteleverantörens datacenter lyder enligt avtal under Europeiska kommissionens säkerhetsdirektiv och de bestämmelser som säkerhetsdirektoratet fastställt för dessa slags servrar och tjänster.

5. Hur kan du kontrollera, ändra eller radera din information?

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som sparats för din räkning av den dataregisteransvarige eller ändra eller rätta dem kan du själv göra detta online. Det lösenord som du angett vid registreringen gör det möjligt för dig att logga in och uppdatera din personliga information eller avaktivera din profil. Användare kan när som helst begära att deras profil avaktiveras (se nedan under punkt 6.).

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Uppgifter för statistik och forskningssyften sparas i ett aggregerat, anonymt format så länge School Education Gateway pågår.

Uppgifter relaterade till användarens profil, enligt beskrivningen i punkt 2, sparas i ett år efter användarens senaste inloggning. Ett år efter den senaste inloggningen inaktiveras användarprofilen automatiskt, d.v.s. den är inte längre synlig för andra användare eller allmänheten. Ett meddelande skickas till användaren för att informera henne/honom om att hennes/hans profil har inaktiverats och att hon/han kan reaktivera sitt konto genom att logga in igen. Efter ytterligare två år skickas en andra och slutlig påminnelse som informerar användaren om att det gått 3 år efter hennes/hans senaste inloggning, och att hennes/hans profil kommer att avaktiveras permanent. All personlig information blir då anonym.

Om användare ber om att deras profil ska avaktiveras eller om profilen automatiskt avaktiveras blir uppgifterna inte längre synliga för andra School Education Gateway-användare. Uppgifterna sparas endast i en anonym form som inte möjliggör personlig identifiering. Om användare med en avaktiverad profil vill fortsätta att använda plattformen måste de registrera sig igen. Efter tillåtelse av den dataregisteransvarige står uppgifterna i ett aggregerat format uteslutande till förfogande för EACEA, Europeiska kommissionen, nationella eller regionala skolmyndigheter, myndigheter med ansvar för att genomföra School Education Gateway och andra tredje parter i forsknings- och övervakningssyfte (se punkt 3).

7. Kontaktuppgifter

Kontakta gärna den dataregisteransvarige för School Education Gateway-plattformen om du har frågor om dina rättigheter och utövandet av dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter (som tillgång till och korrigering av dina personuppgifter) på adressen:

Enhetschef A5 - yrkesutbildning, vuxenutbildning, plattformar
Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur
Kontor: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Bryssel
Belgien
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

För att avaktivera ett konto loggar du in och gör det via din profilsida.

8. Konflikter

Vid en eventuell konflikt rörande skydd av personuppgifter kan du vända dig till den dataregisteransvarige på ovan nämnda adress och e-postadress. Du kan även kontakta EACEA:s uppgiftsskyddsombud på följande e-postadress: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Om konflikten inte skulle lösas av den dataregisteransvarige eller uppgiftsskyddsombudet kan du när som helst framföra ett klagomål till den Europeiska datatillsynsmannen: webbplats - http://www.edps.europa.eu; email - edps@edps.europa.eu.

9. Rättslig grund

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är:

(a) Artikel 4 i kommissionens beslut av den 20 april 2009 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 101, 21.4.2009, s. 21.).

(b) Handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007-2013) som inrättats genom Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG av den 15 november 2006 (EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.).