Digitalna kompetenca - vitalna veščina 21. stoletja za učitelje in učence

image:DIGCOMP 2.0

Digitalna kompetenca je ključnega pomena za izobraževanje, delo in aktivno participacijo v družbi. V šolstvu je razumevanje digitalne kompetence enako pomembno kot znanje za njen razvoj. Oglejte si naš videoposnetek.

Kaj je digitalna kompetenca?

Digitalna kompetenca je ena od osmih ključnih kompetenc. Nanaša se na samozavestno in kritično rabo digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo informacij, komunikacijo in reševanje osnovnih problemov na vseh življenjskih področjih. Morda se številnim vse skupaj sliši preprosto, a po podatkih kazalnika napredka digitalne agende za leto 2015 40 % Evropejcev nima ustreznih digitalnih kompetenc in kar 22 % jih ne uporablja interneta.

''Pomembno je vedeti, da je digitalna kompetenca transverzalna kompetenca, ki nam pomaga pridobiti tudi druge ključne kompetence, npr. komunikacijske, jezikovne, osnovne matematične in naravoslovne spretnosti,'' je zapisala Riina Vuorikari v svojem strokovnem članku.

Če želite bolje razumeti naravo digitalne kompetence, si oglejte evropski digitalni kompetenčni okvir za državljane (DigComp), ki ga je pripravila Evropska komisija. Okvir je razdeljen na pet področij: informacijska in podatkovna pismenost, komunikacija in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, varnost in reševanje problemov. Skupaj imamo 21 kompetenc. Oglejte si spodnjo interaktivno shemo in preverite, katere izmed njih ste že usvojili.

Kmalu bodo tudi pedagogi dobili svoj okvir DigCompEdu. Predlog novega okvirja je že pripravljen. V njem najdemo šest področij razvoja: strokovno okolje, izdelava in izmenjava digitalnih virov, upralvjanje rabe digitalnih orodij, ocenjevanje, krepitev vloge učencev in razvoj digitalne kompetence učencev. Spremljajte novosti na tem področju.

Kako je z razvojem digitalne kompetence v Evropi?

V poročilu Eurydice (2012) lahko preberemo, da imajo skoraj vse evropske države svojo nacionalno strategijo za razvoj digitalne kompetence. V času priprave poročila so skoraj vse države, z izjemo dveh članic EU, uporabljale medpredmetni pristop za razvoj digitalne kompetence na sekundarni ravni. V nekaterih državah so ta pristop kombinirali tudi z drugimi pristopi, npr. z vključevanjem IKT v druge predmete ali poučevanjem posebnega predmeta, ki obravnava izključno IKT.

Ključni dejavnik je zagotavljanje ustrezne ravni digitalne kompetence učiteljev. V zadnji študiji OECD TALIS (2013) je zapisano, da bi želelo 18 % pedagoških delavcev nadgraditi svoje znanje in spretnosti za rabo IKT v pedagoške namene. 16 % pedagoških delavcev je izrazilo željo po usposabljanju za rabo novih tehnologij na delovnem mestu.

eTwinning, navečja mreža učiteljev v Evropi, ponuja dobro okolje za sodelovanje med učitelji in izmenjavo znanja na področju rabe IKT v pedagoške namene. Po podatkih raziskave eTwinning (2015) je 29 % učiteljev mnenja, da eTwinning močno vpliva in 37 % jih je mnenja, da dokaj močno vpliva na njihovo znanje in spretnosti za pedagoško rabo IKT. eTwinnerji so poročali tudi o bolj intenzivni rabi digitalne tehnologije v praksi, npr. opravljanje spletnih tečajev (78 %), priprava gradiv v sodelovanju z učenci (77%), raba družabnih omrežij v sodelovanju z učenci (76 %) ipd.

Kako lahko spodbujamo razvoj digitalne kompetence v razredu?

Na splošno velja, da moramo začeti razvijati digitalno kompetenco že v zgodnjem otroštvu, vendar moramo skrbno premisliti o vrsti tehnologije in času, ki ga namenimo razvoju digitalne kompetence v tem obdobju. Načela kodiranja lahko učencem predstavimo s pomočjo papirnatih lončkov ali kock. V evropskem članku Znanost v šoli lahko preberete, kako to poteka v praksi.

Talking Pictures je nagrajen projekt eTwinning, v katerem so sodelovali osnovnošolci (razredna stopnja). Svoje zgodbe so pripovedovali s slikami in videoposnetki. Naučili so se, da stvari niso vedno takšne, kot se zdijo. Slike lahko obdelamo in prikažemo z različnih zornih kotov.

Preberete lahko tudi strokovni članek Luisa Fernandesa, ravnatelja šole na Portugalskem, ki je predstavil njihov učinkovit pristop k vključevanju digitalnih orodij na ravni šole.
V posnetku iz zbirke Education Talks nam je Esther Wojcicki predstavila ideje o tem, kako lahko projektno učenje in digitalna orodja uspešno vključimo v svoje delo v razredu.

Pedagogi, ki se želijo udeležiti spletnih usposabljanj, lahko številne zanimive vire najdejo na portalu European Schoolnet Academy. Spodaj predstavljeni tečaji so že zaključeni, a tečajna gradiva so še vedno na voljo in jih lahko uporabite za samoizobraževanje. Spremljajte objave na našem portalu, kjer redno objavljamo termine novih tečajev.