SPLETNI INFORMACIJSKI SISTEM ZA KARIERNO ORIENTACIJO

Na Češkem so razvili edinstven informacijski sistem, da bi zagotovili karierno svetovanje in orientacijo. Vključuje podporo učencem z nizkimi izobraževalnimi ambicijami ali težavami pri učenju ali tistim, pri katerih obstaja tveganje, da bodo opustili izobraževanje. Sistem lahko uporabljajo tudi odrasli (vključno s tistimi, ki so opustili šolanje brez pridobljene kvalifikacije), ki iščejo možnosti za nadaljnje izobraževanje in poklicno življenje.

Informacijski sistem www.infoabsolvent.cz je bil razvit v okviru projekta VIP II, ki zagotavlja karierno svetovanje in orientacijo. Sistem zajema štiri glavne tematske sklope z informacijami o izobraževanju in trgu dela ter mladim pomaga pri sprejemanju pomembnih odločitev. Portal ponuja zapleteno podporno platformo, ki jo je mogoče med izobraževanjem, usposabljanjem in odločanjem o nadaljnji poklicni poti uporabiti za reševanje različnih vprašanj. Na splošno je sredstvo, ki ga potrebujejo ne le učenci in starši, temveč tudi svetovalci in učitelji, ki ga uporabljajo kot orodje za usmerjanje. Sistem je zasnovan kot mehanizem za samopomoč, in sicer tako, da posameznikom, ki nimajo veliko izkušenj z iskanjem po internetu, omogoča udobno uporabo. Za pomoč pri razumevanju strokovnih informacij je stil besedil prilagojen, in sicer je bolj preprost. Ključni element z vidika preprečevanja zgodnjega opuščanja šolanja je oddelek „Kako“, ki zagotavlja nasvete in priporočila. V njem so na voljo priporočila o tem, kako ravnati v različnih problematičnih situacijah med šolanjem in po njem. Vključuje tudi podporo učencem z nizkimi izobraževalnimi ambicijami ali težavami pri učenju ali tistim, pri katerih obstaja tveganje, da bodo opustili izobraževanje. Uporabljajo ga lahko tudi odrasli (vključno s tistimi, ki so opustili šolanje brez pridobljene kvalifikacije), ki iščejo možnosti za nadaljnje izobraževanje in poklicno življenje.

Učenci s težavami pri učenju lahko v informacijskem sistemu poiščejo pomoč v oddelku „Neoviran prehod iz šole na trg dela“. Čeprav se vprašanje zgodnjega opuščanja šolanja nanaša na celotno populacijo učencev, raziskave kažejo, da obstaja pomembna povezava med socialno prikrajšanostjo in tveganjem za zgodnjo opustitev šolanja. Ta povezava je upoštevana v dejavnostih projekta. Dolgoročno se zbirajo primeri dobre prakse glede preprečevanja zgodnjega opuščanja šolanja. Besedila so v celoti dostopna v oddelku „Neoviran prehod iz šole na trg dela“ na spletišču www.infoabsolvent.cz. Ti primeri dobre prakse so bili uporabljeni za oblikovanje seznama posameznih ukrepov za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja in posredovanje na tem področju. Med njimi so ukrepi za učinkovitejše sodelovanje med šolami nižjega in višjega sekundarnega izobraževanja; ukrepi za olajšanje prehoda na šole višjega sekundarnega izobraževanja in prilagajanje na novo šolsko okolje ter ukrepi za izboljšanje komunikacije s starši, pa tudi ukrepi, namenjeni spodbujanju učencev, naj ne zapustijo izobraževanja. Ti ukrepi se lahko razdelijo na kategorije, navedene v nadaljevanju.

  • Preprečevanje pred začetkom šolanja, namenjeno ozaveščanju učencev šol nižjega sekundarnega izobraževanja (ukrepi za podporo učencem pri izbiri šole in področja šolanja, komuniciranje z učenci in starši pred vstopom v višje sekundarno izobraževanje itd.).
  • Prepis učencev na drugo šole in preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja med vstopom v šolo višjega sekundarnega izobraževanja (to vključuje ukrepe za podporo učencem, ki zamenjajo šolo ali smer, pa tudi komunikacijske ukrepe med šolami nižjega in višjega sekundarnega izobraževanja, ki so namenjeni posredovanju informacij o izobraževalnih potrebah posameznih učencev, za zagotavljanje učinkovite podpore prehodu na višje sekundarno izobraževanje ter uspešno prilagoditev novemu okolju).
  • Ukrepi za posredovanje, ki so namenjeni povečanju motivacije učencev za učenje (to vključuje ukrepe, povezane s stiki z zunajšolskim okoljem, poudarek na praktičnih rezultatih in povezovanje izobraževanja s prakso, uporabo nepovratnih sredstev in zlasti ukrepov za vključevanje socialno prikrajšanih učencev v šolske dogodke).
  • Posamezni ukrepi za posredovanje med šolanjem (posamezni ukrepi, namenjeni določenemu učencu in njegovim staršem, npr. izobraževalni odbor, spletni sistem za preverjanje prisotnosti pri pouku, metodologija in načrti za prepoznavanje ranljivih učencev itd.).
  • Podpora učiteljskemu osebju pri delu z učenci, pri katerih obstaja tveganje zgodnje opustitve šolanja.

Z raziskavo spremljanja informacijskega sistema je bil proučen obseg, v katerem se ti ukrepi uporabljajo v šolah višjega sekundarnega izobraževanja. Na podlagi rezultatov te raziskave so bili izbrani ukrepi, ki so bili po mnenju šol najzanimivejši. Nato so bile za te ukrepe pripravljene metodologije, ki jih je v praksi ovrednotilo dvanajst srednjih šol višjega sekundarnega izobraževanja. Poročilo o vrednotenju te raziskave, ki bo vključevalo seznam vseh ukrepov za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja in ukrepov za posredovanje ter rezultate študije spremljanja informacijskega sistema pa tudi ustrezno metodologijo in rezultate njihovega vrednotenja v šolah višjega sekundarnega izobraževanja, se pripravlja.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Češka
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Evropska sredstva

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :