PROGRAMI ARANY JÁNOS

Namen programov Arany János na Madžarskem je pomagati prikrajšanim dijakom pri srednješolski izobrazbi ter zagotoviti, da ob koncu šolanja prejmejo zaključno spričevalo in se vpišejo na univerzo ali vstopijo na trg dela.

Prvi program Arany János, namenjen nadarjenim prikrajšanim dijakom, se je začel izvajati leta 2000 (AJTP). Nekaj let pozneje, leta 2004, sta bila zasnovana še dva druga programa, namenjena še bolj prikrajšanim dijakom (AJKP, AJKSZP).

Programi se izvajajo v srednješolskih izobraževalnih institucijah v sodelovanju z dijaškimi domovi. Za izvedbo programa AJTP se lahko skupaj prijavita srednja šola z dobrimi rezultati (gimnazija) in dijaški dom (leta 2012 je bilo v ta program skupno vključenih 36 institucij). Dijaški domovi se lahko sami prijavijo za program AJKP (leta 2012 je v njem sodelovalo 13 dijaških domov), za programe AJKSZP pa se lahko skupaj prijavijo dijaški domovi ter institucije za poklicno in strokovno izobraževanje (leta 2012 je bilo v ta program vključenih 17 partnerstev).

Podprte institucije bi morale vpisati prikrajšane dijake, ki izpolnjujejo zahteve programa, jim med srednjo šolo zagotoviti prostor v dijaškem domu ter zanje organizirati programe za podporo pri učenju in socialnem vključevanju. Dijaki, vpisani v te programe, se lahko v izobraževalnih ustanovah zberejo v ločenih razredih ali uvrstijo v mešane razrede, učijo pa jih učitelji, ki poučujejo tudi v splošnem programu. Dijaki imajo svoj razvojni načrt, ki ga podpišejo sami in njihovi starši. Pogosto se ocenjujejo, ocene pa se upoštevajo v njihovem razvojnem načrtu.

Programi imajo dobre rezultate, vključene institucije pa jih rade izvajajo, delno zaradi dodatnega denarja, ki ga prejmejo zanje, delno pa zaradi pridobivanja socialnih in pedagoških izkušenj, kar je koristno tudi za srednješolce, vpisane v splošne srednješolske programe. Za uspešne so se izkazali tudi pri zunanjem ocenjevanju. 

Dijakom, pri katerih obstaja tveganje osipa, se zagotavlja kompleksna podpora: namenjena je prikrajšanim in večkratno prikrajšanim dijakom v srednjih šolah, da se prepreči osip, da taki dijaki dosežejo višjo stopnjo izobrazbe in prejmejo pomoč pri prehodu na druge stopnje šolanja. Z ukrepom se sistematično spodbujajo cilji, opredeljeni v strategiji na področju zgodnjega opuščanja šolanja (ukrepi za preprečevanje in posredovanje).

Namen programa Arany János za spodbujanje talentov (AJTFP) za prikrajšane dijake je otrokom najrevnejših staršev z najnižjo izobrazbo omogočiti, da uspešno obiskujejo redno srednješolsko izobraževanje, ki omogoča vpis v visokošolsko izobraževanje.

Program Arany János za spodbujanje bivanja v internatih za ranljive skupine dijakov (večkratno prikrajšane dijake, dijake s starši z nizko izobrazbo ali nizkim družinskim dohodkom, dijake v zavodih) je namenjen zagotavljanju, da ti dijaki s pomočjo sredstev in metod, ki jih uporabljajo internati, končajo srednjo šolo (opravijo maturo) in uspešno vstopijo na trg dela ali se vpišejo v visokošolsko ali drugo terciarno izobraževanje.

Program Arany János za poklicno usposabljanje za večkratno prikrajšane dijake je namenjen ustvarjanju priložnosti za pridobitev tržno zanimive izobrazbe za tiste dijake, ki imajo brez vpisa v program majhno možnost za pridobitev izobrazbe. Glede na rezultate spremljanja je stopnja osipa v programu AJVTP 13-odstotna, torej nižja od državnega povprečja.

V programih sodeluje več kot 4 000 večkratno prikrajšanih dijakov.

Izvajanje je povezano tudi s programom jamstva za mlade. V kvantitativnem pregledu učinkovitosti programa, ki je bil izveden leta 2014, je bilo med drugim ugotovljeno, da brez programa 23 % dijakov, ki obiskujejo šolo v okviru programa AJTFP, ne bi obiskovalo srednje šole, 24 % dijakov, ki obiskujejo šolo v okviru programa AJFBFP, ne bi obiskovalo šole, na kateri se opravlja splošna ali poklicna matura, ampak bi obiskovali šolo za poklicno usposabljanje, 28 % dijakov, ki obiskujejo program AJVTP, pa morda sploh ne bi več hodilo v šolo.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Madžarska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada