OKVIR ZA SODELOVANJE Z LOKALNIMI DELEŽNIKI

Flamsko ministrstvo za izobraževanje si je v sistemu z visoko stopnjo avtonomije šol, kakršna je v Flandriji, prizadevalo za vzpostavitev okvira z jasnimi smernicami za šole in lokalne organe (ki so odgovorni za šolsko izobraževanje) o vzpostavitvi lokalnih mrež sodelovanja. Ključni osnovni pogoji dobrega lokalnega sodelovanja so: jasne vloge in odgovornosti, realistični cilji, sodelovanje vseh deležnikov in razvoj lokalnih ukrepov.

Prvi korak k vzpostavitvi učinkovite lokalne mreže deležnikov je evidentiranje vseh deležnikov v regiji, da se opredelijo vloge in odgovornosti. Tako bo šolam in vsem drugim lokalnim deležnikom jasno, kdo lahko zagotovi katero vrsto pomoči, kdo lahko prevzame odgovornost in kako so lahko del lokalnega boja proti izostajanju od pouka in zgodnjemu opuščanju šolanja. Med tem korakom je treba tudi določiti, kdo bo prevzel vodilno vlogo pri vzpostavljanju lokalnega okvira in zbral vse deležnike za isto mizo.

Drugi korak zajema opredelitev skupnih ciljev z vsemi lokalnimi deležniki. Vsi so pozvani, da se udeležijo razprave o ciljih, ki jih želijo zastaviti. Ti cilji bi morali biti realistični. Prevelika ambicioznost ni priporočljiva, bolje se je osredotočiti na le nekaj ciljev. Vsak cilj morata spremljati kazalnik in rok.

Tretji korak je dogovor o zavezah. Kdo lahko prevzame katere obveznosti za uresničitev katerih ciljev in kako jih lahko uresniči? Kateri ukrepi so potrebni in kdo bo odgovoren za njihovo uresničitev? V tem oddelku smernice temeljijo na dokumentih EU o zgodnjem opuščanju šolanja in flamskem akcijskem načrtu za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja, zajemajo pa njegovo preprečevanje, posredovanje, nadomestilo in spremljanje.

Zadnji korak se nanaša na dogovore o vrednotenju in spremljanju. Kako bo ovrednoteno izvajanje lokalnega akcijskega načrta? Kolikokrat letno se vsi deležniki srečajo? Kako si poročajo?

Ob koncu se je pokazalo, da so lokalni deležniki poleg tega instrumenta lokalnega okvira želeli nekaj primerov dogovorov, ki jih lahko sklenejo, ter izvedeti, kaj je učinkovito v boju proti zgodnjemu opuščanju šolanja in kdo so tisti, ki zgodaj opustijo šolanje. Zato se pripravlja vodnik za lokalne deležnike, ki jim bo pomagal izvajati okvir v praksi.

Izkazalo se je, da morajo lokalni partnerji zagotoviti lokalno strategijo in akcijski načrt proti zgodnjemu opuščanju šolanja, vključno z jasnimi vlogami in odgovornostmi vseh deležnikov, realističnimi cilji s prednostnimi nalogami, dogovori o sodelovanju pri uresničevanju ciljev ter jasnimi odločitvami glede načina vrednotenja in spremljanja izvajanja različnih ukrepov.

Vendar je okvir še vedno težko izvajati v praksi. Lokalni organi morajo prevzeti vodstvo, vendar ni gotovo, ali so najboljši partnerji za to in ali so to pripravljeni storiti brez dodatnega financiranja. Kaj bodo storile šole? Šole v Flandriji so tradicionalno zelo neodvisne in avtonomne ter niso navajene zunanjim partnerjem omogočati vstopa v svoje prostore. Vendar je dolgoročni cilj tega instrumenta mobilizirati vse lokalne partnerje in se skupaj lotiti zgodnjega opuščanja šolanja.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Belgija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Posameznik; Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Podatek ni na voljo
Vir financiranja
Lokalna sredstva; Nacionalna vlada

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :