Pedagogický poradný zbor pre platformu Teacher Academy

Pedagogický poradný zbor pre platformu Teacher Academy zodpovedá za program on-line kurzov na platforme Teacher Academy. Každý rok rozhoduje o tom, ktoré on-line kurzy sa budú ponúkať na platforme Teacher Academy a podporuje rozvoj kurzov formou zabezpečenia kvality a poradenstva v oblasti postupov v elektronickom vzdelávaní, inštruktážneho dizajnu a najmodernejších výučbových metód. Členovia zboru schvaľujú plány kurzov, ktoré načrtávajú kľúčové parametre každého kurzu a rozhodujú o výbere materiálov, ktoré budú použité v každom kurze.

Pedagogický poradný zbor sa skladá z odborníkov v oblasti elektronického vzdelávania a profesionálneho rozvoja učiteľov. Týchto každoročne menuje Európska komisia na základe nominácií ministerstiev školstva a organizácie European Schoolnet. Zbor sa skladá z vedúceho pedagogickej poradnej skupiny programu eTwinning a predstaviteľov Európskej komisie.

Luis Fernandes je riaditeľ školy, ktorého vášňou je vzdelávanie a technológie. V úlohe učiteľa (1991) a riaditeľa školy od roku 1977 mal Luis príležitosť viesť niekoľko projektov zameraných na integráciu inovácií a IKT do škôl pre študentov a učiteľov. Tieto získali miestne a medzinárodné ocenenia vrátane formálneho uznania od spoločnosti Microsoft Skupiny škôl Freixo, ako inovatívna škola (2012-2016). je kvalifikovaný učiteľ a má dva magisterské tituly v odbore rozvoj učebných osnov a školská administratíva. Je certifikovaný školiteľ učiteľov a pravidelne vystupuje na konferenciách a workshopoch. Tiež pôsobí ako člen rôznych poradných rád a pracovných skupín zameraných na využitie technológií vo vzdelávaní.

Anne Gilleran pracuje ako vrcholová poradkyňa a pedagogická manažérka pre Centrálnu podpornú službu programu eTwinning. Je vedúcou pedagogickej poradnej skupiny programu eTwinning a je zodpovedná za všetky centrálne organizované aktivity v programe eTwinning zamerané na profesionálny rozvoj. Anne má značné skúsenosti s európskymi vzdelávacími projektmi so špecializáciou v oblasti profesionálneho rozvoja a odbornej prípravy učiteľov. Predtým pracovala ako riaditeľka školy v Írsku.

Daniella Tasic Hansen je konzultantka v oblasti pedagogiky elektronického vzdelávania a projektová manažérka v eVidenCenter, dánskom národnom znalostnom centre v oblasti elektronického vzdelávania. Už niekoľko rokov pracuje s IT v kontexte vzdelávania v úlohe pedagogičky a pedagogickej konzultantky v rôznych projektoch zameraných na ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti IT, pedagogiky a didaktiky. Jednou z jej pracovných oblastí je on-line vzdelávanie, konkrétne zabezpečenie kvality on-line vzdelávacích kurzov. Medzi jej ďalšie oblasti záujmu patrí digitálna gramotnosť, didaktika a pedagogika elektronického vzdelávania a vzdelávanie založené na hrách.

Diana Laurillard je profesorka vzdelávania s digitálnymi technológiami v znalostnom laboratóriu, UCL Institute of Education, a vedie výskumné projekty zamerané rozvoj súbor nástrojov Learning Designer a on-line komunitu pre učiteľov a školiteľov zameranú na adaptívne softvérové intervencie pre študentov s nízkou matematickou gramotnosťou a dyskalkúliou a využitie MOOC kurzov v profesionálnom rozvoji. V súčasnosti tiež zastáva pozície: vedúca vedecká výskumníčka v centre Centre for Global HE (UCL-IOE); partnerská výskumníčka v Centre výskumu vzdelávania (Univerzita v Queensland a Melbourne); hlavná pedagička MOOC kurzu zameraného na IKT v primárnom vzdelávaní: Transformácia vzdelávania detí naprieč učebnými osnovami, pre spoločnosť Coursera, a ďalšieho zameraného na základy zmiešaného vzdelávania na platforme FutureLearn; členka rád organizácií Learning Foundation a Climate KIC Education. V minulosti zastávala pozície: Vedúca jednotky stratégie elektronického vzdelávania na oddelení vzdelávania a zručností; Asistentka vice-kancelára pre vzdelávacie technológie a výučbu na Otvorenej univerzite; hosťujúci výbor pre IT na Harvardskej univerzite; Kráľovská spoločnosť- Pracovná skupina pre oblasť vzdelávacej neurovedy; prezidentka Asociácie pre vzdelávacie technológie, Thinker in Residence na Kráľovskej flámskej akadémii v Belgicku. Jej najnovšia kniha je Teaching as a Design Science, 2012. Jej predchádzajúca kniha, Rethinking University Teaching, 2002, je jednou z najčastejšie citovaných v danom odbore.

Madeleine Murray je národná koordinátorka v organizácii PDST Technology in Education a je zodpovedná za tvorbu on-line kurzov kontinuálneho profesionálneho rozvoja pre učiteľov. V rámci svojej práce mala Madeleine na starosti tvorbu Príručky a mapy elektronického vzdelávania centra NCTE. Taktiež riadila rozvoj radu kurzov pre učiteľov, vrátane on-line kurzov Tablets for Literacy and Numeracy, Scratch for Learning, ICT & ePortfolios for Assessment. Madeleine tiež riadi produkciu videí ilustrujúcich osvedčené postupy vo využívaní IKT v írskych školách. Madeleine, ktorá je absolventkou jazykového vzdelávania na Trinity College v Dubline, je tiež vyškolená učiteľka na primárnom stupni. Predtým ako začala pracovať v odbore vzdelávania, Madeleine niekoľko rokov pracovala na tvorbe a poskytovaní profesionálneho rozvoja v oblasti IKT pre organizácie v komerčnom a verejnom sektore.

Diego Rojas Ruiz má titul v odbore filozofie a magisterský titul v didaktike jazyka a literatúry. Je učiteľom anglického jazyka. Od roku 2007 pracuje pre španielsku národnú podpornú službu programu eTwinning pod záštitou Španielskeho národného inštitútu vzdelávacích technológií a odbornej prípravy učiteľov. Koordinuje a zodpovedá za obsah a metodiky on-line akcií, ako napríklad mentorované kurzy a MOOC kurzy.

Danguole Rutkauskiene je docentka na Katedre multimediálneho inžinierstva (Fakulta informatiky) na Technologickej univerzite v Kaunas v Litve a odborníčka na vzdelávanie v Baltickom inštitúte vzdelávacích technológií (BETI). Bola zakladajúcim členom Národnej asociácie diaľkového vzdelávania v Litve a v súčasnosti je jej prezidentkou. Danguole je členkou riadiaceho výboru asociácie EADTU (Európska asociácia univerzít ponúkajúcich diaľkové vzdelávanie), členkou asociácie INFOBALT a ďalších asociácií. Pôsobila ako koordinátor a partner v mnohých národných a medzinárodných projektoch, zúčastnila sa a organizovala národné semináre a konferencie, ako aj medzinárodné podujatia. Je autorkou a spoluautorkou 29 kníh, monografií a 174 článkov na tému elektronické vzdelávanie. Zaujíma sa predovšetkým o metodiku elektronického vzdelávania, riadenie a využitie pokrokových technológií na univerzitách a vo vzdelávacích inštitúciách. Poslednou dobou sa veľmi zaujíma o MOOC kurzy a aktívne sa podieľa na výskume MOOC kurzov na národnej a medzinárodnej úrovni. Okrem toho iniciovala a zúčastnila sa na fáze prípravy a poskytovania troch MOOC kurzov.