Pedagogický poradný zbor pre platformu Teacher Academy

Pedagogický poradný zbor pre platformu Teacher Academy zodpovedá za program on-line kurzov na platforme Teacher Academy. Každý rok rozhoduje o tom, ktoré on-line kurzy sa budú ponúkať na platforme Teacher Academy a podporuje rozvoj kurzov formou zabezpečenia kvality a poradenstva v oblasti postupov v elektronickom vzdelávaní, inštruktážneho dizajnu a najmodernejších výučbových metód. Členovia zboru schvaľujú plány kurzov, ktoré načrtávajú kľúčové parametre každého kurzu a rozhodujú o výbere materiálov, ktoré budú použité v každom kurze.

Pedagogický poradný zbor sa skladá z odborníkov v oblasti elektronického vzdelávania a profesionálneho rozvoja učiteľov. Týchto každoročne menuje Európska komisia na základe nominácií ministerstiev školstva a organizácie European Schoolnet. Zbor sa skladá z vedúceho pedagogickej poradnej skupiny programu eTwinning a predstaviteľov Európskej komisie.

Luis Fernandes je riaditeľ Centra odbornej prípravy učiteľov s vášňou pre vzdelávanie a technológie. Ako učiteľ (1991), riaditeľ školy (1997-2019) a riaditeľ a Centra odbornej prípravy učiteľov (2019-) Luis viedol niekoľko projektov integrujúcich inovácie a IKT pre študentov a učiteľov v školách. Tieto získali miestne a medzinárodné ocenenia vrátane formálneho uznania od spoločnosti Microsoft Skupiny škôl Freixo, ako inovatívna škola (2012-2016). je kvalifikovaný učiteľ a má dva magisterské tituly v odbore rozvoj učebných osnov a školská administratíva. Je certifikovaný školiteľ učiteľov a pravidelne vystupuje na konferenciách a workshopoch. Tiež pôsobí ako člen rôznych poradných rád a pracovných skupín zameraných na využitie technológií vo vzdelávaní.

Anne Gilleran pracuje ako vrcholová poradkyňa a pedagogická manažérka pre Centrálnu podpornú službu programu eTwinning. Je vedúcou pedagogickej poradnej skupiny programu eTwinning a je zodpovedná za všetky centrálne organizované aktivity v programe eTwinning zamerané na profesionálny rozvoj. Anne má značné skúsenosti s európskymi vzdelávacími projektmi so špecializáciou v oblasti profesionálneho rozvoja a odbornej prípravy učiteľov. Predtým pracovala ako riaditeľka školy v Írsku.

Daniella Tasic Hansen je konzultantka v oblasti pedagogiky elektronického vzdelávania a projektová manažérka v eVidenCenter, dánskom národnom znalostnom centre v oblasti elektronického vzdelávania. Už niekoľko rokov pracuje s IT v kontexte vzdelávania v úlohe pedagogičky a pedagogickej konzultantky v rôznych projektoch zameraných na ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti IT, pedagogiky a didaktiky. Jednou z jej pracovných oblastí je on-line vzdelávanie, konkrétne zabezpečenie kvality on-line vzdelávacích kurzov. Medzi jej ďalšie oblasti záujmu patrí digitálna gramotnosť, didaktika a pedagogika elektronického vzdelávania a vzdelávanie založené na hrách.

Diana Laurillard je profesorka vzdelávania s digitálnymi technológiami v znalostnom laboratóriu, UCL Institute of Education, a vedie výskumné projekty zamerané rozvoj súbor nástrojov Learning Designer a on-line komunitu pre učiteľov a školiteľov zameranú na adaptívne softvérové intervencie pre študentov s nízkou matematickou gramotnosťou a dyskalkúliou a využitie MOOC kurzov v profesionálnom rozvoji. V súčasnosti tiež zastáva pozície: vedúca vedecká výskumníčka v centre Centre for Global HE (UCL-IOE); partnerská výskumníčka v Centre výskumu vzdelávania (Univerzita v Queensland a Melbourne); hlavná pedagička MOOC kurzu zameraného na IKT v primárnom vzdelávaní: Transformácia vzdelávania detí naprieč učebnými osnovami, pre spoločnosť Coursera, a ďalšieho zameraného na základy zmiešaného vzdelávania na platforme FutureLearn; členka rád organizácií Learning Foundation a Climate KIC Education. V minulosti zastávala pozície: Vedúca jednotky stratégie elektronického vzdelávania na oddelení vzdelávania a zručností; Asistentka vice-kancelára pre vzdelávacie technológie a výučbu na Otvorenej univerzite; hosťujúci výbor pre IT na Harvardskej univerzite; Kráľovská spoločnosť- Pracovná skupina pre oblasť vzdelávacej neurovedy; prezidentka Asociácie pre vzdelávacie technológie, Thinker in Residence na Kráľovskej flámskej akadémii v Belgicku. Jej najnovšia kniha je Teaching as a Design Science, 2012. Jej predchádzajúca kniha, Rethinking University Teaching, 2002, je jednou z najčastejšie citovaných v danom odbore.

Madeleine Murray is National Coordinator CPD Design with PDST Technology in Education, part of the Irish Ministry of Education’s national Professional Development Service for Teachers (PDST). Madeleine is responsible for the design of online continuing professional development courses in digital technologies for teachers, including courses on digital learning planning, digital technologies for literacy, teaching online, amongst others. Madeleine tiež riadi produkciu videí ilustrujúcich osvedčené postupy vo využívaní IKT v írskych školách. Madeleine, ktorá je absolventkou jazykového vzdelávania na Trinity College v Dubline, je tiež vyškolená učiteľka na primárnom stupni. Predtým ako začala pracovať v odbore vzdelávania, Madeleine niekoľko rokov pracovala na tvorbe a poskytovaní profesionálneho rozvoja v oblasti IKT pre organizácie v komerčnom a verejnom sektore.

Diego Rojas Ruiz má titul v odbore filozofie a magisterský titul v didaktike jazyka a literatúry. Je učiteľom anglického jazyka. Od roku 2007 pracuje pre španielsku národnú podpornú službu programu eTwinning pod záštitou Španielskeho národného inštitútu vzdelávacích technológií a odbornej prípravy učiteľov. Koordinuje a zodpovedá za obsah a metodiky on-line akcií, ako napríklad mentorované kurzy a MOOC kurzy.

Danguole Rutkauskiene je docentka na Katedre multimediálneho inžinierstva (Fakulta informatiky) na Technologickej univerzite v Kaunas v Litve a odborníčka na vzdelávanie v Baltickom inštitúte vzdelávacích technológií (BETI). Bola zakladajúcim členom Národnej asociácie diaľkového vzdelávania v Litve a v súčasnosti je jej prezidentkou. Danguole je členkou riadiaceho výboru asociácie EADTU (Európska asociácia univerzít ponúkajúcich diaľkové vzdelávanie), členkou asociácie INFOBALT a ďalších asociácií. Pôsobila ako koordinátor a partner v mnohých národných a medzinárodných projektoch, zúčastnila sa a organizovala národné semináre a konferencie, ako aj medzinárodné podujatia. Je autorkou a spoluautorkou 29 kníh, monografií a 174 článkov na tému elektronické vzdelávanie. Zaujíma sa predovšetkým o metodiku elektronického vzdelávania, riadenie a využitie pokrokových technológií na univerzitách a vo vzdelávacích inštitúciách. Poslednou dobou sa veľmi zaujíma o MOOC kurzy a aktívne sa podieľa na výskume MOOC kurzov na národnej a medzinárodnej úrovni. Okrem toho iniciovala a zúčastnila sa na fáze prípravy a poskytovania troch MOOC kurzov.