Ako si vybrať kurz v zahraničí zameraný na odbornú prípravu učiteľov

Image: Shutterstock/ wavebreak media

Zúčastňovať sa kurzov zameraných na profesionálny rozvoj je najobľúbenejšou aktivitou učiteľov a iných zamestnancov škôl v oblasti mobility zamestnancov v rámci Kľúčovej akcie 1. V tomto návode nájdete užitočné návrhy na to, ako si pre seba alebo zamestnancov vašej školy vybrať zaujímavý a relevantný kurz.

Návod je doplnkom k publikácii „Erasmus+: Praktický sprievodca pre riaditeľov škôl“, ktorý je k dispozícii v šiestich jazykoch.

1 – Zistite si, do čoho sa púšťate: Obsah, miesto a trvanie kurzu

Čo kurz skutočne obnáša? Podstatným pri výbere kurzu je jasný opis obsahu, cieľov, cieľovej skupiny a trvania kurzu. Dôkladne sa oboznámte aj s cenou kurzu zameraného na odbornú prípravu a položkami, ktoré zahŕňa (napr. strava, ubytovanie alebo spoločenský program).

Ubezpečte sa, že kurz je organizovaný v súlade s pravidlami oprávnenosti uvedenými v Programovom sprievodcovi Erasmus+, vrátane napríklad účastníckych organizácií, miesta a trvania kurzu (pozri „Kritéria oprávnenosti“).

2 - Inovatívna didaktika na podporu Európskeho plánu rozvoja

Majte na pamäti profesionálny rozvoj! Vyberte si taký kurz, ktorý poskytne účastníkom inovatívne a praktické profesionálne zručnosti. Vybrané kurzy musia podporovať ciele Európskeho plánu rozvoja školy a potreby v oblasti profesionálneho rozvoja, ktoré sú v ňom špecifikované.

Pri výbere kurzu zoberte do úvahy aj nasledujúce hľadiská:

 • vyváženosť medzi teóriou a praxou („praktické“ činnosti),
 • rozsah metód použitých na upútanie účastníkov,
 • flexibilitu v zmysle potrieb účastníkov (napr. kompetenčné úrovne, špeciálne body záujmu),
 • vhodné využitie IKT pri zabezpečení kurzu a
 • skúsenosti školiteľov v kurze.

Taktiež si zistite, či kurz zahŕňa aj predbežné a nadväzné činnosti, ktoré môžu predĺžiť čas vzdelávania a maximalizovať tak jeho úžitok.

3 - Európsky rozmer: pridaná hodnota európskych kurzov

Získajte čo najviac z vašej európskej skúsenosti! Európsky kurz predstavuje skvelú príležitosť pre učiteľov stretnúť sa a nadviazať kontakty s kolegami z rôznych krajín. Vo všeobecnosti platí, čím viac národností, tým bohatší je zážitok z kurzu. Dobrý kurz podporuje zdieľanie a výmenu postupov medzi účastníkmi, čím prispieva k širšiemu chápaniu vzdelávania v celej Európe. Z toho vyplýva, že školy by nemali posielať na jeden kurz veľké skupiny. Informujte sa u poskytovateľa, či sú v kurze účastníci z iných krajín a akým spôsobom je zariadené zdieľanie postupov.

4 – Príležitosti v oblasti spolupráce učiteľov a eTwinning

Poznáte už eTwinning, alebo by ste sa chceli o tomto programe dozvedieť? Každý európsky kurz je zároveň aj kontaktný seminár, počas ktorého môžu účastníci začať s prípravou iných európskych projektov. eTwinning je výborný spôsob, akým učitelia z rôznych krajín môžu spoločne pracovať na kolaboratívnych projektoch. Ponúka učiteľom a ich školám príležitosť nadväzovať kontakty, komunikovať s kolegami a zapájať sa do vzdelávacích aktivít a kolaboratívnych projektov po skončení kurzu. Zistite si, akým spôsobom je do programu kurzu začlenený eTwinning a partnerská výmena.

5 – Nezabudnite na váš certifikát!

Akým spôsobom budú uznané vaše nové zručnosti? Získanie náležitého certifikátu je užitočné pre kariérový rast účastníkov. Poskytovateľ kurzu musí poskytnúť certifikát o absolvovaní kurzu a tiež sa odporúča využívať dokument Europass - Mobilita. Účastníci musia požiadať o vystavenie dokumentu Europass – Mobilita u svojej národné stredisko Europass a nechať si ho vyplniť organizátormi kurzu.

6 – V neposlednom rade…

Možno bude užitočné zistiť nasledujúce:

 • Berú sa do úvahy (v prípade potreby) špeciálne potreby (napr. znížená mobilita)?
 • priestory kurzu a poskytované zariadenie v súlade so sľúbeným obsahom?
 • Čo o kurze povedali jeho predchádzajúci účastníci?
 • Je proces podávania žiadostí o účasť na kurze jednoduchý a jasný?
 • Je pre účastníkov zorganizovaný nejaký spoločenský alebo kultúrny program?
 • Je možné, aby sa kurz zrušil alebo zmenil jeho termín?
 • Aké pravidlá majú poskytovatelia v prípade zrušenia kurzu?

Ste pripravený nájsť si kurz? V tom prípade navštívte Katalóg kurzov programu Erasmus+!