Rozširovanie možností v oblasti profesionálneho rozvoja

image: Shutterstock.com

Nájsť si adekvátny čas a zdroje na nepretržitý profesionálny rozvoj je náročné v akomkoľvek povolaní, no najmä pre učiteľov. V tomto návode Vám ponúkame rôzne nápady a príležitosti na odbornú prípravu vrátane takých, prostredníctvom ktorých môžu učitelia profitovať z online partnerskej výmeny.

Jednoduchý prvý krok: návody na rýchle čítanie a prezeranie

V návodoch na platforme School Education Gateway získate praktické nápady a príklady inšpiratívnych a podnetných projektov. Od významu podnikateľstva a digitálnej kompetencie až po interkultúrne zručnosti a podporu inklúzie, kultúrnej rozmanitosti a tolerancie vo vzdelávaní sú tu návody pre Vás, keď máte len málo času a chcete sa zamerať na konkrétnu tému.

Online kurzy zamerané na profesionálny rozvoj

Za posledných pár rokov prebehla v oblasti online odbornej prípravy revolúcia, ktorú priniesli kurzy MOOC (Hromadné otvorené online kurzy). V krátkosti povedané, kurz MOOC je online kurz zvyčajne bezplatne prístupný pre neobmedzený počet účastníkov. Kurzy MOOC sú štruktúrované a majú časový harmonogram, ale zároveň umožňujú sebariadený profesionálny rozvoj vo vlastnom tempe. Dĺžka kurzu a množstvo činností sa líšia medzi jednotlivými kurzami. Napriek tomu, že samotné kurzy sú zvyčajne bezplatné, niektorí poskytovatelia môžu vyberať poplatok za oficiálnu certifikáciu. Čas, ktorý sa týždenne vyžaduje strávením na kurze sa pohybuje od 2 do 6 hodín: učitelia si môžu zdokonaliť svoje postupy aj za 15 minút denne!

Teacher Academy na platforme School Education Gateway ponúka bezplatné online kurzy pre učiteľov, školiteľov učiteľov a nepedagogických zamestnancov v školskom vzdelávaní (od predprimárneho až po vyšší sekundárny stupeň). Online kurzy zapájajú účastníkov pomocou rôznych typov materiálov a činností, ako sú videá (hospitácie v triede, animácie, rozhovory a screencasty), plány vyučovacích hodín, webináre, partnerské hodnotenie a zdieľanie s partnermi, diskusie s odborníkmi, kvízy, študijné denníky a mnoho iného). Účastníci si rýchlo vytvoria online vzdelávaciu komunitu a diskusie považujú za veľmi hodnotné. Taktiež získavajú digitálne odznaky a certifikáty, pomocou ktorých môžu predviesť svoje úspechy.

Ďalšie informácie o kurzoch MOOC a kurzoch: 

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnosti účasti na online kurzoch, pozrite si mini kurz vo vlastnom tempe „Päť stratégií na online vzdelávanie“ vytvorený v rámci Teacher Academy. 

Spájať sa a pridať sa k online komunite škôl a učiteľov: eTwinning: eTwinning

Už viac ako pol milióna učiteľov objavilo výhody spájania sa s inými učiteľmi, triedami a školami z celej Európy v rámci programu eTwinning.

eTwinning ponúka univerzálne príležitosti v oblasti profesionálneho rozvoja. Okrem projektov založených na spolupráci škôl, ktoré sú jadrom programu, ponúka eTwinning aj množstvo možností, ako sú workshopy, on-line vzdelávacie aktivity a semináre, skupiny zamerané na rozvoj vedomostí a odborných znalostí na určitú tému, atď. Väčšina aktivít zameraných na odbornú prípravu je oficiálne akreditovaná vo viacerých krajinách zapojených do programu. Viac sa dozviete na webovej stránke eTwinning a v nasledujúcom videu.

Výskum ukazuje, že program eTwinning má skutočne pozitívny vplyv na profesionálny rozvoj učiteľov. Viac si prečítajte v tomto článku. eTwinning je financovaný programom Erasmus+

Vydať sa do zahraničia za novou perspektívou: Erasmus+

Zmena prostredia môže niekedy pomôcť identifikovať nové zručnosti na zlepšenie Vašej výučby. Uvažovali ste o tom, že sa podujmete na výučbový pobyt alebo hospitáciu, alebo že sa zúčastníte na kurze v inej krajine? Program Erasmus+ môže podporiť Váš profesionálny rozvoj financovaním činností v oblasti mobility.

Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014-2020. Cieľom programu je podporiť rozvoj zručností a zvýšiť šance na zamestnanie, ako aj modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou. Jeho rozpočet vo výške 14,7 miliardy Euro predstavuje 40 %-né navýšenie oproti predošlým úrovniam výdavkov, čo odráža odhodlanie EÚ investovať do týchto oblastí. V roku 2017 program oslávi svoje 30. výročie.

Program Erasmus+ poskytuje financovanie na podporu činností, ako sú činnosti v zahraničí pre zamestnancov škôl zamerané na profesionálny rozvoj vrátane kurzov, výučbových pobytov a hospitácií (Kľúčová akcia 1) a projekty strategických partnerstiev medzi školami alebo inými organizáciami (Kľúčová akcia 2).

Na platforme School Education Gateway nájdete tri nástroje, ktoré Vám pomôžu začať:

  • Katalóg kurzov je archív každodenne aktualizovaných prezenčných kurzov pre učiteľov a zamestnancov škôl. V katalógu kurzov nájdete tisíce ponúk na odbornú prípravu, ktoré si môžete prezerať a v ktorých môžete vyhľadávať podľa Vašich záujmov, ako je téma, krajina, dĺžka, atď. Pozrite si aj náš návod o tom, ako si vybrať kurz odbornej prípravy pre učiteľov v zahraničí.
  • Príležitosti v oblasti mobility je nástroj, ktorý slúži ako styčný bod pre školy a učiteľov, ktorí majú záujem organizovať činnosti v oblasti mobility a zúčastňovať sa na nich. Školy môžu zverejňovať svoje ponuky, ak chcú hostiť učiteľa z inej krajiny a učitelia môžu zverejňovať svoje vlastné oznamy a vyjadriť, o aký typ činnosti v oblasti mobility majú v zahraničí záujem!
  • Vyskúšajte nástroj na vyhľadávanie strategických partnerstiev a buď použite vyhľadávanie, aby ste našli tú správnu partnerskú organizáciu, alebo si jednoducho prezrite existujúcu ponuku.


Ďalšie informácie

Pred prípravou Vašej žiadosti o financovanie si pozrite nasledujúce zdroje: