Digitálna kompetencia: dôležitá zručnosť 21. storočia pre učiteľov a študentov

image:DIGCOMP 2.0

Digitálna kompetencia je nevyhnutná pre vzdelávanie, prácu a aktívnu účasť na dianí v spoločnosti. Pre školské vzdelávanie je okrem chápania samotnej kompetencie rovnako dôležité aj vedieť, ako ju rozvíjať. Prečítajte si o tom v tomto návode!

Čo je to digitálna kompetencia?

Digitálna kompetencia je jednou z ôsmich kľúčových kompetencií a týka sa sebaistého a kritického používania celej škály digitálnych technológií na získavanie informácií, komunikáciu a základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch života. Pre mnohých z nás to môže znieť jednoducho, ale podľa Tabuľky digitálnej agendy za rok 2015 40 % populácie EÚ nemá dostatočne rozvinutú digitálnu kompetenciu, vrátane 22 % populácie, ktorá nepoužíva internet.

Taktiež je dôležité uvedomiť si, že „ako prierezová kompetencia nám digitálna kompetencia zároveň pomáha zvládať iné kľúčové kompetencie, ako je komunikácia, jazykové zručnosti alebo základné zručnosti v matematike a vede“, ako napísala Riina Vuorikari vo svojom odbornom článku.

Za účelom lepšie pochopiť charakter tejto kompetencie vypracovala Európska komisia Európsky rámec digitálnych kompetencií pre občanov (DigComp) rozdelený do piatich oblastí: informačná a dátová gramotnosť, komunikácia a spolupráca, tvorba digitálneho obsahu, bezpečnosť a riešenie problémov. Spoločne obsahujú 21 kompetencií – kliknite pod obrázkom a pozrite si v infografike, v koľkých z nich sa cítite istý!

V blízkej budúcnosti budú mať pedagógovia svoj vlastný rámec s názvom DigCompEdu. Jeho predbežný návrh zahŕňa šesť oblastí rozvoja, vrátane profesionálneho prostredia, tvorby a zdieľania digitálnych zdrojov, riadenia využitia digitálnych nástrojov, hodnotenia, posilnenia postavenia študentov a uľahčenia rozvoja digitálnej kompetencie u študentov. Sledujte nové informácie týkajúce sa tejto iniciatívy!

Ako sa rozvíja digitálna kompetencia v Európe?

Správa siete Eurydice (2012) ukazuje, že takmer všetky európske krajiny majú konkrétnu národnú stratégiu zameranú na digitálnu kompetenciu. V čase realizácie štúdie sa digitálna kompetencia vyučovala formou medzipredmetového prístupu vo všetkých krajinách EÚ okrem dvoch na primárnom stupni a vo všetkých krajinách na sekundárnom stupni, okrem iných prístupov používaných v niekoľkých krajinách, akými sú napríklad integrácia IKT do určitých predmetov alebo vyučovanie tejto kompetencie ako osobitného predmetu.

Poskytnút učiteľom dostatočnú digitálnu kompetenciu je kľúčový faktor: najnovšia štúdia OECD TALIS (2013) ukázala, že 18 % školiteľov a učiteľov pociťuje potrebu viac si rozvíjať zručnosti v oblasti IKT potrebné pre vyučovanie a 16 % pociťuje potrebu rozvoja v oblasti využitia technológií na pracovisku.

Najväčšia sieť učiteľov v Európe, eTwinning, poskytuje učiteľom dobré prostredie, v ktorom môžu spolupracovať s kolegami a učiť sa nové spôsoby používania IKT pri vyučovaní. Štúdia eTwinning (2015) ukázala, že 29 % učiteľov pociťovalo, že eTwinning mal veľký vplyv na ich technologické zručnosti potrebné na vyučovanie a 37 % uviedlo, že tento vplyv bol prinajmenšom mierny. Realizátori programu eTwinning taktiež uviedli nárast vo svojich postupov v oblasti digitálneho vyučovania a učenia sa, ako napríklad účasť na online kurzoch (78 %), spoločnú tvorbu materiálov so študentmi (77 %), alebo používanie sociálnych sietí so študentmi (76 %).

Ako môžem podporovať digitálnu kompetenciu vo svojej triede?

Prevláda názor, že rozvoj digitálnej kompetencie by mal začať už v útlom veku, ale je potrebné starostlivo zvážiť rozhodnutia ohľadom typu technológií a času, ktorý sa s nimi strávi. Napríklad, zásady programovania sa dajú naučiť pomocou papierových kelímkov alebo stavebnicových kociek. Z tohto európskeho článku Veda v škole sa dozviete ako.

Talking Pictures (Rozprávajúce fotografie) je víťazný projekt, do ktorého boli zapojení študenti nižšej základnej školy a používali fotografie a video ako komunikačný jazyk na prerozprávanie svojich príbehov. Deti sa naučili, že veci nie sú vždy také, aké sa zdajú a s fotografiami sa dá manipulovať tak, aby vyjadrovali iný uhol pohľadu.

Ak sa chcete dozvedieť o efektívnom celoškolskom prístupe k digitálnym nástrojom, prečítajte si odborný článok od Luisa Fernandesa, riaditeľa z Portugalska. 
V nasledujúcom videu v sekcii Education Talks sa Esther Wojcicki delí o svoje názory na to, ako aplikovať projektové vyučovanie a digitálne nástroje v triede.

Pedagógovia so zaújmom o online odbornú prípravu môžu v European Schoolnet Academy nájsť zaujímavé materiály z online kurzov. Upozorňujeme Vás, že nižšie uvedené kurzy sú ukončené, ale všetky materiály ostávajú k dispozícii na samoštúdium. Priebežne sa informujte o opätovnej realizácii týchto kurzov, ako aj realizácii nových kurzov!