Ako začleniť umelú inteligenciu do vzdelávania?

Foto: Tara Winstead / Pexels.com

Výsledkom technologického pokroku sa umelá inteligencia (UI) stáva čoraz väčšou súčasťou každodenného života, vrátane vzdelávania. Ako by vyzerala trieda s umelou inteligenciou? V tomto článku ponúkame krátky úvod do UI a vysvetlenie, ako sa dá pomaly integrovať do triedy.

Čo je UI?

Je náročné odpovedať na túto otázku, keďže sa výskumníci nezhodli na spoločnej definícii UI. UI je možné definovať ako počítačový systém schopný vykonávať inteligentné úlohy, ktoré sa zvyčajne spájajú s ľudskou mysľou, ako interpretácia a spracovanie informácií, učenie sa, uvažovanie, riešenie problémov, predpovedanie, rozhodovanie a niekedy aj tvorenie. Prečo je zložité definovať UI? Podľa Expertnej skupiny na vysokej úrovni pre UI pojem UI obsahuje výslovný odkaz na pojem inteligencia. Ale pretože je inteligencia (u strojov i u ľudí) vágny pojem, výskumníci v oblasti UI používajú prevažne pojem racionálnosť. Je to schopnosť vybrať si najlepší postup na dosiahnutie určitého cieľa berúc do úvahy dostupné zdroje a niektoré kritériá, ktoré majú byť optimalizované.

Ako je možné integrovať UI do vzdelávania?

Exituje množstvo sľubných možností využitia UI, ktoré naznačujú, ako môže transformovať vzdelávanie v ďalších desaťročiach. UI môže akcelerovať personalizované vzdelávanie, poskytnúť študentom priebežné hodnotenie a spätnú väzbu a použiť analýzu vzdelávania s cieľom diferencovať vzdelávací proces tak, aby bol prispôsobený potrebám jednotlivých študentov v reálnom čase (UNESCO, 2020). UI už ukázala obrovský potenciál v podpore študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami schopnosťou reagovať na ich schopnosti. Medzi ďalšie sľubné možnosti využitia UI patrí hodnotenie nových súborov zručností a prediktívna analýza na zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky (OECD), ako aj posilnená metakognícia a efektívne kolaboratívne vzdelávanie. K podpore kolaboratívneho vzdelávania umelou inteligenciou patrí formovanie adaptívnych skupín, odborná podpora, virtuálni agenti a inteligentné moderovanie s cieľom vytvoriť skupinu, ktorá sa najlepšie hodí na určitú kolaboratívnu úlohu (Luckin, Holmes).

Nasledujúca grafika zobrazuje niekoľko riešení, ktoré môže UI priniesť do vzdelávania:

AI in Education

Podľa: Ako umelá inteligencia narúša vzdelávanie | e27

Ako sa dá UI zaviesť do triedy?

Na zavedenie UI do triedy existujú tri prístupy, ktoré závisia od vzdelávacích cieľov:

  1. Vzdelávanie s UI, inými slovami, integrácia technológií založených na UI s cieľom zlepšiť učenie sa študentov a výučbu. Hoci sú nástroje a technológie založené na UI vyvíjané primárne pre podniky a priemysel, už je k dispozícii niekoľko nástrojov založených na UI pre učiteľov, ktorí chcú používať UI na podporu vzdelávania študentov. Medzi nástroje, ktoré sa dajú použiť vo vyučovaní predmetov STEM, patrí PhotoMath, bezplatná aplikácia na doučovanie matematiky založená na UI a Seek by iNaturalist, ktorá umožňuje identifikáciu živočíšnych druhov podľa fotografií. Vo vyučovaní jazykov sa dá použiť Verse by Verse, kde môžu študenti napísať báseň s pomocou UI a učiť sa o amerických básnikoch a Duolingo na vyučovanie cudzích jazykov. Na hodinách spoločenských vied a umenia sa dá použiť Newspaper Navigator, nástroj na vyhľadávanie miliónov historických novinových fotografií a MuseNet na objavovanie a tvorbu hudby. Nástroje, ako Socratic a Brainly sa dajú použiť vo všetkých predmetoch.
  2. Vzdelávanie pre UI, čo znamená získavanie nových zručností potrebných pre život a prácu vo svete formovanom UI. Aby študenti mohli rozvinúť potenciál UI a riešiť výzvy vo svete formovanom UI, musia mať výpočtové myslenie a schopnosť riešiť problémy a musia vedieť programovať a mať dátovú gramotnosť. Týždeň programovania môže učiteľom poskytnúť širokú škálu výučbových a učebných zdrojov.
  3. Vzdelávanie o UI, alebo používanie zručností týkajúcich sa UI s cieľom efektívne využívať UI a vytvárať nové nástroje a technológie založené na UI. Účinným a vhodným využitím existujúcich systémov UI by mohlo byť, napríklad, aj naučiť sa, ako používať systémy UI, čo môžete uskutočniť absolvovaním kurzu MOOC – Základy UI pre školy.

Možnosti a výzvy, ktoré prináša UI

Za poslednú dekádu sme boli svedkami obrovského technologického pokroku v oblasti UI a nové úspechy UI nás neustále ohromujú. Možnosti sú nekonečné, alebo sa také prinajmenšom zdajú. V tomto webinári, Marco Neves, poradca pre vzdelávacie technológie a UI a projektový koordinátor v oblasti vzdelávacích technológií vysvetľuje výhody, ktoré môže UI priniesť a na druhej strane výzvy, ktoré môže predstavovať.

Ste pripravený na UI?