2. Učitelia

2.3. Počiatočné vzdelávanie učiteľov a kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov

Počiatočné vzdelávanie učiteľov a kontinuálny profesijný rozvoj sú pri zabezpečovaní spôsobilostí, zručností a znalostí učiteľov rozhodujúcimi faktormi, ktoré im umožnia reagovať na celú škálu situácií v triedach. Odborné znalosti sa pozitívne pretavujú do spokojnosti učiteľov. To platí najmä v prípade učiteľov, ktorí pracujú v náročnejších podmienkach, ako sú školy s vysokou úrovňou sociálno-ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vo vzdelávaní a s veľmi heterogénnymi skupinami žiakov.

 

Zobraziť viac

Zdroje materiálov ( Hľadať vo všetkých zdrojoch )

Upozorňujeme vás, že v súčasnosti je obsah stránok so zdrojmi k dispozícii len v angličtine.

Moduly počiatočného vzdelávania učiteľov (ITE) zamerané na vzdelávanie bilingválnych detí a všeobecné vzdelanie/kresťanské štúdiá, filozofiu života a občianstvo

Účelom modulu zameraného na vzdelávanie bilingválnych detí je pripraviť všetkých budúcich učiteľov v Dánsku na vyučovanie bilingválnych detí. Cieľom modulu je pripraviť budúcich učiteľov, aby dokázali určiť výzvy pri vzdelávaní spojené s druhým (štátnym) jazykom pri vyučovaní poznatkov daného predmetu a aby podporovali bilingválny jazykový a študijný rozvoj žiakov v jazykovo rozmanitých triedach. Účelom modulu zameraného na všeobecné vzdelanie/KLM je pripraviť všetkých budúcich učiteľov v Dánsku, aby dokázali interpretovať ciele verejného školstva, rozvíjať profesijnú etiku a zvládať zložité výzvy učiteľskej práce v kontexte kultúrnej, hodnotovej a náboženskej rozmanitosti. Jeho cieľom je, aby sa budúci učitelia „citlivo a uvedomelo (...) venovali etickým, politickým, demokratickým a náboženským výzvam spojeným so vzdelávaním, zapájaním rodičov a školstvom v globalizovanej spoločnosti“. Obe opatrenia sú povinné na všetkých fakultách univerzít poskytujúcich počiatočné vzdelávanie učiteľov v Dánsku.

Oblasť: 2. Učitelia

Podoblasti: 2.1. Zručnosti a spôsobilosti učiteľov; 2.3. Počiatočné vzdelávanie učiteľov a kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Krajina: Dánsko

Nordic Projects to Combat School Dropout

The aim of the report Nordic Projects to Combat School Dropout is to improve and inspire new initiatives for young people, and to create enriching contacts between actors and organisations in the Nordic region.
The Nordic Web Resource on Dropout from Upper Secondary Education was a project commissioned by the Nordic Council of Ministers and run by the Nordic Welfare Centre between 2012 and 2015. The aim of the project was to compile good examples of initiatives aimed at increasing the proportion of young people in the Nordic region who complete upper secondary education.

Oblasti: 1. Riadenie školy; 2. Učitelia; 3. Podpora pre žiakov; 4. Zapojenie rodičov; 5. Zapojenie zainteresovaných strán

Podoblasti: 1.1. Kultúra a prostredie v škole; 1.2. Plánovanie a monitorovanie v školách; 1.3. Vedenie školy; 1.4. Spolupráca v rámci vzdelávacích systémov; 2.1. Zručnosti a spôsobilosti učiteľov; 2.2. Učitelia a ich vzťah so žiakmi a rodičmi; 2.3. Počiatočné vzdelávanie učiteľov a kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov; 2.4. Pracovná pohoda učiteľov; 3.1. Zabezpečenie dobrých podmienok pre žiakov; 3.2. Účasť žiakov na živote školy; 3.3. Kariérové poradenstvo a podpora; 3.4. Učebné plány a vzdelávacie dráhy; 3.5. Učenie a hodnotenie; 3.6. Rozšírené vzdelávanie a vzdelávanie mimo učebných plánov; 3.7. Monitorovanie ohrozených žiakov; 3.8. Cielená podpora: jazyk; 3.9. Cielená podpora: migranti, Rómovia; 3.10. Cielená podpora: špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a poruchy učenia; 3.11. Cielená podpora: znevýhodnené sociálno-ekonomické prostredie; 4.1. Komunikácia a informácie; 4.2. Zapojenie rodičov do riadenia školy; 4.3. Priestor pre rodičov a účasť na vzdelávacích aktivitách; 4.4. Rodinné vzdelávanie; 5.1. Multidisciplinárne tímy; 5.2. Siete zainteresovaných strán; 5.3. Partnerstvá: zamestnanci a podniky; 5.4. Partnerstvá: komunitné organizácie a občianska spoločnosť

Jazyk: EN

Krajina: Dánsko; Fínsko; Island; Nórsko; Švédsko

SYSTÉM DVOCH UČITEĽOV V DÁNSKU

Výskumníci z univerzity v Aarhuse v Dánsku spolu s organizáciou Ramboll Management Consulting vykonali rozsiahle randomizované skúšanie – prvé svojho druhu v Dánsku – v mene ministerstva školstva. V štúdii sa skúmali účinky troch druhov systémov s dvoma učiteľmi v triede a vplyv, aký by to malo na výsledky študentov, ich pohodu a zapájanie sa v škole. Z výsledkov vyplýva, že všetky tri typy systémov s dvoma učiteľmi majú určité pozitívne účinky – ale v rôznych smeroch.

Oblasť: 2. Učitelia

Podoblasť: 2.3. Počiatočné vzdelávanie učiteľov a kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Krajina: Dánsko