Pochopenie a riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky na úrovni školy a na miestnej úrovni

Pri predčasnom ukončení školskej dochádzky ide o komplexný, dynamický a mnohostranný jav, ktorý je výsledkom spoločného pôsobenia individuálnych, sociálnych, ekonomických, vzdelanostných a rodinných faktorov veľmi často spojených so sociálno-ekonomickým znevýhodnením. Zriedka ide o náhle rozhodnutie a zvyčajne je to viditeľný výsledok dlhého procesu dosahovania slabých výsledkov a postupného odchodu zo vzdelávania.

Mladých ľudí vedie k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky množstvo rôznych dôvodov, ktoré sú v prípade každého jednotlivca veľmi špecifické. Niektorí odchádzajú zo školy preto, lebo čelia osobným alebo rodinným problémom, iní pre zdravotné alebo emocionálne ťažkosti. Niektorí mladí ľudia nie sú spokojní so svojou výučbou – učebné osnovy a vyučovacie metódy napríklad nezodpovedajú ich potrebám, majú zlé vzťahy s učiteľmi alebo spolužiakmi, môžu byť predmetom šikanovania alebo pociťujú v škole negatívne prostredie. Zdá sa však, že predčasné ukončenie školskej dochádzky sa vyvíja podľa určitých vzorov a niektorí mladí ľudia sú vystavení väčšiemu riziku ako ostatní. U osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou je pravdepodobnejšie, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia (ako sú domácnosti nezamestnaných, rodiny s nízkou úrovňou vzdelania, rodiny s jedným rodičom alebo domácnosti, ktoré čelia stresovým situáciám); zo zraniteľnejších skupín (napríklad deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo mladistvé matky) alebo z menšinového alebo migračného prostredia. Okrem toho sú chlapci zvyčajne rizikovejšou skupinou ako dievčatá.

Vzhľadom na komplexný charakter predčasného ukončenia školskej dochádzky je nutné, aby k nemu školy a všetky ďalšie relevantné subjekty zaujali postoj a riešili ho na základe vzájomnej spolupráce. Na zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a podporu dobrých študijných výsledkov všetkých žiakov je nutný „celoškolský prístup“. Všetci školskí aktéri (riaditelia škôl, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci, žiaci, rodičia a rodiny) a externé zainteresované strany z oblasti vzdelávania aj mimo nej zohrávajú zásadnú úlohu pri odstraňovaní znevýhodnenia v oblasti vzdelávania a prevencii predčasného odchodu zo školy. Všetci aktéri majú povinnosť zapojiť sa do súdržných, kolektívnych a kooperatívnych opatrení, ktoré sú založené na multidisciplinárnom prístupe a diferenciácii. Ide o ekologický spôsob náhľadu na školu ako na viacrozmerný a interaktívny systém, ktorý je schopný učiť sa a meniť. Všetky rozmery školského života by sa mali riešiť koherentným spôsobom s cieľom podporovať zmeny, čo okrem iného znamená, že sa pri výučbe, učení a v rámci každodenného života školy zohľadňujú potreby všetkých (žiakov, zamestnancov a širšej komunity).