Pozadie Európskeho súboru nástrojov pre školy

Európsky súbor nástrojov pre školy (European Toolkit for Schools) je výsledkom práce, ktorá sa od roku 2011 vykonala na úrovni EÚ v súvislosti s predčasným ukončením školskej dochádzky (PUŠD). Osoby s predčasne ukončenou školskou dochádzkou sú mladí ľudia, ktorí ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu iba s nižším stredným vzdelaním alebo ešte s nižším vzdelaním a ktorí už neštudujú. Ako vyplýva z výskumu a štatistík, PUŠD vedie k zvýšenému riziku nezamestnanosti, sociálneho vylúčenia a chudoby a prináša obrovské náklady, ktoré znášajú jednotlivci a spoločnosť ako celok.

Predčasné ukončenie školskej dochádzky bolo jedným z piatich hlavných cieľov stratégie Európa 2020: Členské štáty sa dohodli na znížení priemernej miery predčasného ukončovania školskej dochádzky v rámci EÚ na menej ako 10 % do roku 2020 a stanovili si vnútroštátne ciele (okrem Spojeného kráľovstva). V roku 2011 Rada Európskej únie prijala odporúčanie o politikách na znižovanie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky. Členské štáty sa v ňom vyzývajú, aby na účely zníženia miery predčasného ukončenia školskej dochádzky realizovali komplexné a na dôkazoch založené politiky, ktoré by mali obsahovať tú správnu kombináciu preventívnych, intervenčných a kompenzačných opatrení.

Schools Policy

S cieľom podporiť vykonávanie odporúčania sa medzi európskymi krajinami nadviazala politická spolupráca prostredníctvom tematickej pracovnej skupiny pre oblasť predčasného ukončenia školskej dochádzky (2011 – 2013). V jej záverečnej správe sa uvádzajú kľúčové odkazy pre tvorcov politík, kontrolný zoznam na sebahodnotenie politických stratégií a príklady osvedčených postupov z krajín EÚ.

Pracovná skupina pre školskú politiku (2014 – 2015) ďalej rozvíjala vedomostnú základňu v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky. Preskúmala možnosť rozvoja holistickejších, kooperatívnejších prístupov k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky na úrovni škôl a na miestnej úrovni a vypracovala politické odkazy, v ktorých sa uvádzajú všeobecné odporúčania pre tvorcov politík na všetkých úrovniach.

Tento súbor nástrojov je výsledkom úsilia pracovnej skupiny zameraného na poskytnutie konkrétnej podpory školám a ich partnerom, ktorá je potrebná na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky, rýchle a primerané reakcie na prvé príznaky odchodu žiakov a zaistenie možnosti úspechu pre každého žiaka. Vzhľadom na jeho výrazné zameranie na prevenciu a včasnú intervenciu nezahŕňa kompenzačné opatrenia zamerané na opätovné zapojenie ľudí do vzdelávania a odbornej prípravy (ako sú programy druhej šance).

K vypracovaniu štruktúry a funkcií nástroja prispel Dr. Alessio D’Angelo, člen vedenia, Social Policy Research Centre, Middlesex University.

Obsahová stránka nástroja sa priebežne vypracúva za podpory redakčnej rady:

  • Kirstin Kerr, odborná asistentka v oblasti vzdelávania, University of Manchester
  • Per Kornhall, PhD., výskumný pracovník, Mälardalens University, Švédsko
  • Cosmin Ionut Nada, PhD., výskumný pracovník, University of Porto
  • Erna Nairz-Wirth, profesorka, Vienna University of Economics and Business
  • Teresa Sordé Martí, docentka programu Serra Húnter, Autonomous University of Barcelona
  • Ward Nouwen, výskumný pracovník, University of Antwerp (2016-2019)