Všeobecné informácie

Európsky súbor nástrojov pre školy (European Toolkit for Schools) ponúka konkrétne návrhy na zlepšenie spolupráce v rámci škôl, medzi školami aj mimo nich s cieľom poskytnúť všetkým deťom a mladým ľuďom možnosť uspieť v škole. Pre riaditeľov škôl, učiteľov, rodičov a ďalšie osoby podieľajúce sa na rôznych aspektoch školského života môžu byť užitočné informácie, príklady opatrení a zdrojový materiál, ktoré podnietia ich úsilie pri poskytovaní účinného a vysokokvalitného predškolského a školského vzdelávania. Cieľom súboru nástrojov je podporiť zdieľanie osvedčených postupov a skúseností medzi odborníkmi pôsobiacimi v oblasti vzdelávania a tvorcami politík.

Srdečne vás pozývame, aby ste si pozreli, komentovali a zdieľali tieto zdroje a posielali nám svoje príklady iniciatív a projektov, ktoré by mohli byť užitočné pre ostatných!

Pokyny na používanie Európskeho súboru nástrojov pre školy (European Toolkit for Schools)

Zdroje, ktoré sú v tomto súbore nástrojov k dispozícii, sa opierajú o päť tematických oblastí, ktoré sú vzájomne prepojené:

                   

1. Riadenie školy

2. Podpora učiteľov

3. Podpora žiakov

4. Zapojenie rodičov

5. Zapojenie zainteresovaných strán

Na uľahčenie orientácie v rámci súboru nástrojov je týchto päť oblastí rozdelených do niekoľkých podoblastí. Tieto podoblasti obsahujú konkrétne opatrenia, ktoré sa môžu zaviesť na úrovni školy. V každej podoblasti sa uvádza:

  • krátke vysvetlenie toho, prečo je tento aspekt dôležitý pre úspech žiakov a prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky (PUŠD), spolu s dôkazmi z oblasti výskumu, príkladmi opatrení na úrovni školy a prepojeniami na ďalšie čítanie; a
  • rad zdrojov od výskumných štúdií, projektových správ až po konkrétne príklady osvedčených postupov, v ktorých sa opisuje spôsob úspešnej realizácie opatrení (vrátane kontaktných údajov v prípade, že sú k dispozícii).

Všetky zdroje sú spojené s jednou alebo viacerými oblasťami a môžu sa prehľadávať buď voľne, alebo vyhľadávať prostredníctvom kľúčových slov a filtrov. Ponúkame vám príležitosť porovnávať, komentovať a navrhovať nové príklady alebo zdroje vhodné na doplnenie súboru nástrojov, ktoré budú posúdené našou redakčnou radou.

Príjemné čítanie!