PRINED – inkluzívne vzdelávanie na Slovensku

Projekt PRINED sa týka začlenenia detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšiť úspešnosť pri uskutočňovaní povinnej školskej dochádzky.

Cieľovou skupinou národného projektu PRINED sú deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí navštevujú 50 účastníckych materských škôl a 100 účastníckych základných škôl. Do tejto iniciatívy sú zapojení rodičia, učitelia a odborníci, ako aj sociálni pedagógovia, psychológovia, špeciálni psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia (spolu 354) a ich pedagogickí asistenti (spolu 250).

Odborníci určili možné príčiny zlého prospechu a správania žiakov v prostredí materských škôl a základných škôl. V úzkej spolupráci s rodičmi a učiteľmi hľadajú odborníci cesty, ako realizovať intervencie (depistáže), ktoré tvoria základ stimulačných programov zameraných na vhodné motivovanie detí a žiakov na štúdium a učenie sa.

Tento projekt bol priamo podporený tým, že sa školám dodali doplnkové didaktické materiály, športové vybavenie, hudobné nástroje, pomôcky pre umeleckú činnosť, vzdelávacie hry a hračky, záhradnícke potreby, kuchynské potreby, nástroje do dielní a rôzne iné vybavenie. V niektorých prípadoch boli v rámci projektu do škôl pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín dodané dokonca základné hygienické potreby a výrobky.

V popoludňajších hodinách po vyučovaní, venovaných najmä rôznym tvorivým úlohám a mimoškolským činnostiam (napríklad zlepšovaniu remeselných a manuálnych zručností), sa vyhradil čas na doučovanie z rôznych učebných predmetov, a to v pomere 1:2 – jedna hodina bola venovaná doučovaniu z rôznych predmetov a dve hodiny hre a iným štruktúrovaným činnostiam. Tento prístup umožňoval odborníkom zasahovať a vytvárať flexibilný priestor na vzdelávanie. Pri pohľade späť prevláda názor, že tento prístup v konečnom dôsledku pomohol zmierniť negatívne príčiny zlého prospechu.

V školskom roku 2014/2015 fungovalo po vyučovaní 20 535 poobedňajších školských klubov, do ktorých sa zapojilo 19 500 žiakov vrátane 6 600 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V projekte PRINED sa využívali rôzne metodiky, programy a modely výučby. Riaditelia škôl vyhodnotili množstvo z nich vrátane stimulačného programu, systému celodenného vzdelávania a záujmových krúžkov. Z prieskumu vyplynulo, že projekt mal na úrovni štatistickej významnosti pozitívny vplyv na študijné výsledky jednotlivcov, najmä detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí, ktoré sa zúčastnili stimulačného programu a systému celodenného vzdelávania. Napriek krátkemu trvaniu (iba 20 mesiacov) sa projekt PRINED stretol s pozitívnou odozvou –prijali ho zúčastnení odborníci, ako aj deti a žiaci.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Slovensko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár