VLASTNÉ HODNOTENIE ODBORNÝCH ŠKÔL V CHORVÁTSKU

V rámci podmienok zabezpečovania kvality v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v Chorvátsku bol vypracovaný systém vlastného hodnotenia odborných škôl. Vlastné hodnotenie inštitúcií OVP monitoruje a vyhodnocuje výbor pre kvalitu, ktorý vymenúva riadiaci orgán inštitúcie odborného vzdelávania. Na tento účel je možné využívať príručku na použitie nástroja vlastného hodnotenia, ako aj internetový nástroj s názvom ?e-quality?, ktorý poskytuje jednoduchý prístup k správam o vlastnom hodnotení.

Zákon o odbornom vzdelávaní (úradný vestník, č. 30/2009): Školy zodpovedné za vykonávanie odborného vzdelávania uskutočňujú vlastné hodnotenie v týchto kľúčových oblastiach:

  • plánovanie a programovanie práce,
  • pomoc pri vyučovaní a štúdiu,
  • študijné výsledky študentov,
  • materiálne podmienky a ľudské zdroje,
  • profesijný rozvoj zamestnancov,
  • ľudské vzťahy v inštitúciách OVP,
  • riadenie a správa a
  • spolupráca s ostatnými zainteresovanými stranami.

Od školského roka 2012/2013 sa systém povinne uplatňuje v školách OVP. Školy sú povinné predkladať pravidelné ročné správy o vlastnom hodnotení. Kontaktnými osobami pre koordinátorov vlastného hodnotenia školy sú hlavní poradcovia Agentúry pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých.

Podľa článku 12 zákona o odbornom vzdelávaní vlastné hodnotenie monitoruje a vyhodnocuje výbor pre kvalitu, ktorý vymenúva školská rada. Výbor pre kvalitu musí mať sedem členov: štyroch členov spomedzi učiteľov a odborných spolupracovníkov, jedného zástupcu zainteresovaných strán na návrh zriaďovateľa školy, jedného člena ako zástupcu študentov a jedného člena spomedzi rodičov. Ich úlohou je vypracovať ročnú správu o vlastnom hodnotení a predložiť ju aktuálnej školskej rade a Agentúre pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých. Riaditelia škôl vymenúvajú koordinátora pre oblasť vlastného hodnotenia. Koordinátor je členom výboru pre kvalitu a pôsobí ako kontaktná osoba pre poradcov Agentúry pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých.

V nadväznosti na kurzy odborného vzdelávania, ktoré agentúra usporiadala, si riaditelia a koordinátori odborných škôl uvedomili, že vlastné hodnotenie je príležitosť na zvýšenie kvality vzdelávania, riadenia školy a spolupráce s partnermi. Ďalej si uvedomili, že vlastné hodnotenie predstavuje možnosť, ako chorvátske školy odlíšiť na miestnej, vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Počas procesu vlastného hodnotenia koordinátori poukázali na určité ťažkosti pri jeho realizácii, t. j. najmä na technické ťažkosti s používaním elektronických nástrojov. Poukázalo sa aj na to, že v procese vlastného hodnotenia vo všeobecnosti existuje nedostatočná podpora, a to aj zo strany výboru pre kvalitu. Niektorí koordinátori uviedli, že určitých zamestnancov školy nie je možné senzibilizovať na účely vlastného hodnotenia alebo monitorovania kvality práce školy. Zdôraznila sa aj nedostatočná spätná väzba zo strany Agentúry pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých týkajúca sa kvality predložených správ, analýz a dôkazov.

Napriek tomu, že od školského roku 2012/2013 sa proces vlastného hodnotenia odborných škôl vyžaduje zo zákona, pri jeho realizácii sa vyskytli určité problémy. Okrem uvedených dôvodov sa v dôsledku nejasnej jurisdikcie dvoch vnútroštátnych inštitúcií zodpovedných za monitorovanie vlastného hodnotenia vyskytujú systémové problémy. Za monitorovanie kvality práce vo všetkých vzdelávacích inštitúciách (od materských škôl po stredné školy vrátane odborných) zodpovedá Národné centrum pre externé hodnotenie vzdelávania. Do právomoci Agentúry pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých patria len inštitúcie OVP. Každá inštitúcia si vypracovala vlastnú metodiku a rôzne podoby ročných správ.

Ministerstvo vedy, školstva a telovýchovy začalo proces riešenia týchto problémov podľa novej stratégie pre oblasť vzdelávania, vedy a technológií, ktorá bola prijatá v októbri 2014. Plánuje sa zjednotenie postupov a modelov vlastného hodnotenia bez ohľadu na úroveň vzdelávania a typ vzdelávacej inštitúcie. Spoločnými cieľmi sú: zníženie objemu zbytočnej administratívy, zabezpečenie kvality, pravidelné externé hodnotenie a monitorovanie vlastného hodnotenia vo všetkých vzdelávacích inštitúciách a posilnenie právomocí škôl na základe dôkladnej spätnej väzby a návrhov na zlepšenie.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Croatia
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Bez finančných prostriedkov

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :