ONLINE INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE KARIÉROVÉ PORADENSTVO

V Českej republike bol vytvorený unikátny informačný systém zameraný na poskytovanie informácií a usmernenia v oblasti kariéry. Poskytuje aj podporu žiakom s nízkymi ambíciami v oblasti vzdelávania, ťažkosťami s učením alebo žiakom, ktorým hrozí predčasné ukončenie štúdia. Systém môžu využívať aj dospelí (vrátane ľudí, ktorí ukončili školskú dochádzku bez kvalifikácie) pri hľadaní príležitostí v rámci ďalšieho vzdelávania a ich pracovného života.

Informačný systém www.infoabsolvent.cz bol vytvorený v rámci projektu VIP II, ktorý poskytuje informácie a poradenstvo v oblasti kariéry. Systém obsahuje štyri hlavné tematické sekcie s informáciami o vzdelávaní a trhu práce a pomáha mladým ľudom pri kľúčových rozhodnutiach. Portál ponúka aj komplexnú platformu podpory, ktorú je možné využiť pri riešení rôznych problémov v priebehu vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj pri rozhodovaní o výbere kariéry. Celkovo predstavuje potrebný nástroj nielen pre žiakov a rodičov, ale aj pre poradcov a učiteľov, ktorý ho využívajú ako nástroj na usmernenie. Systém je vytvorený ako svojpomocný mechanizmus a umožňuje jednoduché používanie aj osobám, ktoré nemajú veľa skúseností s vyhľadávaním na internete. Informácie odborného charakteru sú štylisticky prispôsobené do jednoduchšej formy, aby boli zrozumiteľné. Kľúčovým prvkom z hľadiska prevencie predčasného ukončenia školskej dochádzky je poradenstvo a odporúčania v sekcii Ako na to. V sekcii Ako na to sa poskytujú odporúčania ako postupovať v rôznych problematických situáciách počas štúdia a aj po ňom. Poskytuje aj podporu žiakom s nízkymi ambíciami v oblasti vzdelávania, ťažkosťami s učením alebo žiakom, ktorým hrozí predčasné ukončenie štúdia. Systém môžu využívať aj dospelí (vrátane ľudí, ktorí ukončili školskú dochádzku bez kvalifikácie) pri hľadaní príležitostí v rámci ďalšieho vzdelávania a ich pracovného života.

Informačný systém ponúka žiakom s ťažkosťami s učením na pomoc sekciu Bez bariér až na trh práce. Hoci sa problém predčasného ukončenia školskej dochádzky týka všetkých študentov, z výskumu vyplýva, že medzi sociálnym znevýhodnením a rizikom predčasného ukončenia školskej dochádzky existuje silná korelácia. Tento vzťah sa odráža aj v činnostiach projektu. Dlhodobo sa zhromažďujú príklady osvedčených postupov týkajúce sa prevencie predčasného ukončenia školskej dochádzky. Tieto texty sú v plnom rozsahu k dispozícii na www.infoabsolvent.cz, v sekcii Bez bariér až na trh práce. Uvedené príklady osvedčených postupov boli využité pri vytvorení zoznamu opatrení prevencie a intervencie v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky. Patria tu opatrenia na účinnejšiu spoluprácu medzi školami s nižším a školami s vyšším sekundárnym vzdelávaním, uľahčovanie prechodu na školy s vyšším sekundárnym vzdelávaním a prispôsobovanie sa novému školskému prostrediu, ako aj opatrenia na zlepšenie komunikácie s rodičmi a opatrenia zamerané na motiváciu študentov, aby pokračovali vo vzdelávaní. Tieto opatrenia je možné rozdeliť do týchto kategórií:

  • Prevencia pred nástupom do školy, zameraná na zvýšenie informovanosti u žiakov na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania (opatrenia zamerané na podporu žiakov pri výbere školy a študijného odboru, komunikácia so študentmi a rodičmi pred nástupom na školu s vyšším sekundárnym vzdelávaním atď.).
  • Prestup študentov z jednej školy na druhú a prevencia počas nástupu na školu s vyšším sekundárnym vzdelávaním (vrátane opatrení na podporu prestupu žiakov medzi školami alebo študijnými odbormi, ako aj opatrení týkajúcich sa komunikácie medzi školami s nižším sekundárnym vzdelávaním a školami s vyšším sekundárnym vzdelávaním a poskytovania informácií o vzdelávacích potrebách u jednotlivých žiakov s cieľom účinne podporiť prestup na školu s vyšším sekundárnym vzdelávaním a úspešné prispôsobenie sa novému prostrediu).
  • Intervenčné opatrenia zamerané na posilnenie motivácie študentov pri štúdiu (vrátane opatrení týkajúcich sa kontaktu s mimoškolským prostredím, so zdôraznením praktických výsledkov a prepojením vzdelávania s praxou, využívania grantov, a najmä opatrení zameraných na integráciu sociálne znevýhodnených študentov do školských podujatí).
  • Individuálne intervenčné opatrenia v priebehu štúdia (individuálne opatrenia zamerané na konkrétneho žiaka/-čku a jeho/jej rodičov, napr. výbor pre vzdelávanie, online systém kontroly dochádzky, metodológia a plánovanie na identifikáciu zraniteľných študentov atď.).
  • Podpora pedagogických zamestnancov pri práci so študentmi, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky.

V rámci monitorovacieho prieskumu sa skúmalo, do akej miery sa tieto opatrenia využívajú na školách s vyšším sekundárnym vzdelávaním. Na základe výsledkov tohto prieskumu boli zvolené opatrenia, ktoré školy považovali za najzaujímavejšie. V nadväznosti na to sa pripravili metodológie pre tieto opatrenia a vyhodnotili sa v praxi na 12 školách s vyšším sekundárnym vzdelávaním. V súčasnosti sa pripravuje hodnotiaca správa o tomto skúmaní, ktorá bude obsahovať zoznam všetkých prevenčných a intervenčných opatrení a výsledky monitorovacieho prieskumu, ako aj príslušné metodológie a výsledky ich hodnotenia na školách s vyšším sekundárnym vzdelávaním.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Česká republika
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :