Pedagogicko-psychologické poradne

V Českej republike pracujú pedagogicko-psychologické poradne priamo s deťmi vo veku od troch rokov spolu s ich rodičmi. Poradne poskytujú profesijné poradenstvo, zúčastňujú sa činností v oblasti prevencie rizikového správania detí a mládeže a pomáhajú rozvíjať pedagogické a psychologické kompetencie učiteľov.

Pedagogicko-psychologické poradne sa zúčastňujú na vzdelávacom procese, a to najmä v prípadoch, keď je proces vzdelávania akýmkoľvek spôsobom narušený. Hlavnou činnosťou pedagogicko-psychologických poradní je priama práca s deťmi/žiakmi a ich rodičmi, a to najmä na individuálnom základe, ale aj formou skupinovej práce. Cieľovými príjemcami sú deti/žiaci vo veku od troch rokov až do ukončenia sekundárneho alebo terciárneho odborného vzdelávania. Na základe odporúčania pedagogicko-psychologických poradní sa určuje alebo upravuje spôsob vzdelávania žiakov. Počas poradenstva poskytovaného deťom a žiakom pedagogicko-psychologické poradne aktívne ovplyvňujú proces získavania a konsolidácie poznatkov, prístupy a hodnotovú orientáciu (výber vhodného spôsobu štúdia, rodinná terapia atď.). Poskytujú profesijné poradenstvo, zúčastňujú sa činností v oblasti prevencie rizikového správania detí a mládeže a pomáhajú rozvíjať pedagogické a psychologické kompetencie učiteľov. Činnosti pedagogicko-psychologických poradní sa realizujú najmä prostredníctvom nepravidelných návštev v školách a v poradenských inštitúciách.

Pedagogicko-psychologické poradne boli zriadené ako poradenské inštitúcie na základe § 116 zákona č. 561/2004 Zb. o predškolskom, základnom, strednom, vyššom odbornom a inom vzdelávaní (školský zákon), v znení zmien.

Dostupnosť poradenských služieb v Českej republike je na relatívne dobrej úrovni. Prakticky sa poskytujú vo všetkých regiónoch, a to aj zo vzdialených pracovísk. Polovicu zamestnancov tvoria psychológovia, tretinu špeciálni pedagógovia a zvyšok sociálni a administratívni pracovníci a technický personál.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Česká republika
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :