Školskí poradcovia v Českej republike

V Českej republike zohrávajú školskí poradcovia dôležitú a uznávanú úlohu pri predchádzaní predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

Všetky stredné školy v Českej republike majú školského poradcu, ktorý zodpovedá za tieto činnosti:

  • Identifikácia a posudzovanie žiakov, ktorých rozvoj a vzdelávanie si vyžaduje osobitnú pozornosť, a vypracovanie návrhov na ďalšiu starostlivosť o týchto žiakov.
  • Poskytovanie alebo zabezpečovanie diagnostiky osobitných vzdelávacích potrieb (prvotnej a prebiehajúcej) a intervenčných činností pre žiakov s osobitnými vzdelávacími potrebami.
  • Vytváranie podmienok na začleňovanie študentov so zdravotným postihnutím do školy; koordinácia poradenských služieb pre týchto žiakov ponúkaných školou a poradenskými inštitúciami; a koordinácia vzdelávacích opatrení pre žiakov.
  • Poradenstvo týkajúce sa výberu povolania a individuálne poradenstvo v tejto oblasti (v spolupráci s triednym učiteľom).
  • Poradenstvo pre zákonných zástupcov týkajúce sa očakávaní žiakov (v spolupráci s triednym učiteľom).
  • Spolupráca s poradenskými inštitúciami a vzdelávacími centrami pri poskytovaní poradenských služieb nad rámec kompetencií školy.

Školský poradca odhaľuje možné riziká týkajúce sa predčasného ukončenia školskej dochádzky a ponúka riešenia, a to buď v rámci školy, alebo v spolupráci s inými inštitúciami, t. j. poradenskými inštitúciami alebo sociálnymi pracovníkmi.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Česká republika
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :