KOALA: jazykové kompetencie a kognitívne zručnosti vo viacjazyčných školách

KOALA (KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht – koordinovaná gramotnosť v základnom vzdelávaní) je inovačná koncepcia prepájajúca gramotnosť a znalosti viacerých jazykov, ktorá bola zavedená na základných školách v niekoľkých spolkových krajinách Nemecka. Táto metodika sa postupne rozširuje v Severnom Porýní-Vestfálsku a prispôsobuje sa meniacim sa potrebám študentov v mestách.

V mnohých veľkých mestách v Nemecku dosahuje podiel detí z prisťahovaleckého prostredia v základných školách 50 alebo dokonca viac percent. Prístup KOALA vychádza z prirodzenej viacjazyčnosti týchto detí a mení na výhodu to, čo sa zväčša vníma ako prekážka, a teda skutočnosť, že jazyk, ktorý sa používa v rodine mnohých žiakov, sa líši od jazyka vyučovania.

Metodika vyučovania KOALA sa stále ďalej rozvíja, nekončí sa získaním schopností čítať a písať, ale spája sa s inými formami koordinovaného vyučovania jazyka migrantov a nemčiny. Koncepcia je v súlade s požiadavkou Európskej rady z Barcelony z roku 2002, ktorá okrem vyučovania materinského jazyka požadovala vyučovanie ďalších dvoch jazykov.

KOALA spočíva vo vyučovaní čítania a písania, ako aj iných predmetov v nemčine a v rodnom jazyku detí z migrantského prostredia. Doposiaľ získané skúsenosti zatiaľ vychádzajú predovšetkým zo začleňovania tureckého jazyka, koncepcia sa však môže použiť na akýkoľvek jazyk. Z hodnotení vyplýva, že žiaci vyučovaní podľa metódy KOALA dosahujú dobrú úroveň čítania a písania v oboch jazykoch a lepšie výsledky v nemčine než ich spolužiaci, ktorí sa čítať a písať učili len v nemčine. Medzi ďalšie výhody metodiky KOALA patrí aj vytváranie pozitívneho obrazu pôvodného jazyka a kultúry, pomáhanie žiakom pri rozvoji kladného vnímania samých seba, možnosť porovnávania oboch jazykov, rozvoj jazykového a kultúrneho povedomia a účasť rodičov z migrantského prostredia.

Dodatočné náklady pre školy sa spájajú najmä s náborom učiteľov, ktorí sú nemeckého aj migrantského pôvodu.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Nemecko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Nehodí sa

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :