Vzdelávacie centrum v TGM (Technologisches Gewerbemuseum)

Vzdelávacie centrum bolo v TGM (technická škola vyššieho sekundárneho vzdelávania) zavedené v školskom roku 2016/2017 ako školský experiment. Realizoval sa v rámci sekcie informačných technológií v dvoch zo štyroch tried v prvom ročníku (t. j. v 9. triede).
Vo vzdelávacom centre sa študenti 20 hodín týždenne venujú samoštúdiu. Z týchto 20 hodín je deväť venovaných všeobecnovzdelávacím predmetom (nemčina, angličtina a matematika) a 11 odborným predmetom (softvérové inžinierstvo, systémové inžinierstvo, mediálne technológie, sieťové technológie). Ďalších šesť predmetov (zemepis, dejepis a politológia, prírodné vedy, náboženstvo, telesná výchova, počítačový seminár), ktoré spolu tvoria 13 hodín týždenne, sa stále vyučuje tradičnými vyučovacími metódami.

Samoštúdium sa uskutočňuje v štyroch odborných učebniach. V každej z nich je v priemere 16 študentov, ktorým pomáha jeden učiteľ zodpovedať prípadné otázky. Vyučovanie vo vzdelávacom centre neobsahuje výklad učiteľa. Študenti sa sami rozhodujú, kedy (v akom poradí) a ako dlho sa chcú určitej téme venovať. Okrem toho si môžu sami zvoliť náročnosť obsahu vzdelávania. Študenti sa teda sami rozhodujú pre rámec kompetencií, v ktorom sa stanovuje, aké kompetencie sú potrebné pre konkrétnu úroveň kvalifikácie, t. j. základné alebo rozšírené vedomosti. Obsah štúdia pripravujú učitelia v elektronickom alebo papierovom formáte s odkazmi na ďalšie zdroje informácií (webové sídla, knihy atď.). Ak chcú študenti dokončiť modul, musia si s učiteľom dohodnúť termín skúšky. Okrem týchto skúšok podstupujú normalizované testy, na základe ktorých je možné porovnať študijné výsledky študentov navštevujúcich vzdelávacie centrum s výsledkami študentov navštevujúcich súbežné vyučovanie s tradičnými metódami výučby.
Okrem toho majú študenti dve hodiny týždenne vyhradené na individuálne študijné poradenstvo. Znamená to, že každý študent má prideleného jedného učiteľa, ktorý mu poskytuje individuálnu podporu v oblasti stanovovania študijných cieľov a ich dosahovania. Ďalším dôležitým nástrojom je takzvaný denník (študijný zápisník), ktorý obsahuje týždenný rozvrh a do ktorého si študenti zapisujú svoje ciele, pokrok dosiahnutý pri štúdiu a obsah, ktorému sa venovali pri odbornej príprave na štúdium. Tento denník má byť zdrojom informácií pre študentov, učiteľov a rodičov o plánovaných krokoch a pokroku dosiahnutom pri štúdiu.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Typ
Osvedčený postup (direct evidence)
Krajina
Rakúsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár