PRÍPRAVNÝ KURZ – TURMA DE ACOLHIMENTO

Prípravný kurz je zameraný na žiakov, ktorých materinským jazykom nie je portugalčina a ktorí nedávno prišli do Portugalska a navštevujú prvý a druhý stupeň základnej úrovne (od 6 do 12 rokov). V závislosti od úrovne znalosti jazyka môže mať prípravný kurz rozsah až 10 hodín týždenne. V danom čase študenti namiesto svojich pôvodných predmetov navštevujú tento špeciálny kurz. Robia to dovtedy, kým nezvládajú portugalčinu do takej miery, aby dostatočne chápali výklad na ostatných predmetoch. Žiakov do kurzu vyberá triedny učiteľ, učitelia alebo riadiaci pracovník školy (pri zápise). Učiteľ prípravného kurzu určí potreby žiaka a vypracuje stratégiu; keď žiak dosiahne znalosť portugalčiny na úrovni požadovanej na účasť na bežnom vyučovaní, vráti sa do svojej pôvodnej triedy.

Učiteľ prípravného kurzu a pôvodný (hlavný) triedny učiteľ zodpovedajú za rozhodnutie o spôsobe vykonávania opatrenia (stratégie, vyhradený čas a rozsah opatrenia). Učiteľ prípravného kurzu, ktorý sa na plný úväzok venuje len výučbe v prípravnom kurze, vyučuje v spolupráci s pôvodným triednym učiteľom.

Celkovú zodpovednosť za vykonávanie tohto opatrenia má riaditeľstvo školy.

Hlavnou prekážkou je nedostatok učiteľov, ktorý neumožňuje žiakom stráviť v prípravnom kurze viac hodín týždenne, čo je nevýhodou najmä vtedy, ak prišli do krajiny bez znalosti portugalčiny alebo len s veľmi malou znalosťou jazyka. Istý čas by bolo vhodné poskytnúť im viac hodín prípravného kurzu týždenne, to však nie je vždy možné v dôsledku nedostatku učiteľov a požiadavky na maximálne 10/12 žiakov na jednu triedu (zároveň).

Vykonávanie opatrenia monitoruje a posudzuje školské stredisko monitorovania kvality (štruktúra zodpovedná za monitorovanie a interné hodnotenie školy) a riaditeľstvo školy.

Výsledky sú vynikajúce. Učenie portugalčiny sa zrýchľuje, čo umožňuje rýchlejší návrat do pôvodných tried a niektorí žiaci dokonca dosahujú dobré výsledky už vo svojom prvom roku v Portugalsku/v škole.

Pokiaľ ide o potrebné zdroje a financovanie, je potrebná osobitná miestnosť s vhodnými materiálmi na podporu učenia jazyka a učiteľ na plný úväzok vyčlenený na toto opatrenie. Opatrenie financuje ministerstvo školstva a vedy prostredníctvom programu TEIP – Program pre vzdelávacie oblasti prioritnej intervencie.

Opatrenie sa realizuje aj v súčasnosti ako súčasť plánu skupiny škôl na zlepšenie v rámci programu TEIP.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :