SIEŤ OSCAILT

Sieť OSCAILT pre vedúcich pracovníkov školy bola zriadená v Limericku v roku 2009 s cieľom podporovať komunitné využívanie priestorov a zariadení školy na poskytovanie komplexného rozsahu služieb žiakom počas vyučovania aj mimo neho. Slúži riadiacim pracovníkom školy nato, aby si poskytovali podporu a vymieňali skúsenosti s riešením problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky a znevýhodnenia v oblasti vzdelávania.

Limerick je tretie najväčšie írske mesto s veľkým počtom migrantov, ako aj s pomerne značným počtom obyvateľom na nízkej sociálnoekonomickej úrovni, čo má za následok vysoký počet škôl, ktoré sa zúčastňujú programu DEIS. Vzdelanostná úroveň rodičov je nízka, rovnako tak miera úspešnosti ukončenia nižšieho stredoškolského štúdia a strednej školy. Pri vysokej miere nezamestnanosti (v niektorých oblastiach až 100 %) je v niektorých prípadoch znevýhodnenie v oblasti vzdelávania extrémne. Keďže veľké množstvo detí nemá dostatočne rozvinuté rečové schopnosti a trpí emocionálnymi poruchami alebo poruchami správania, terapeutické služby pre deti sú veľmi potrebné. Vzhľadom na uvedené charakteristiky je potrebný celomestský prístup k riešeniu znevýhodnenia v oblasti vzdelávania a budovaniu kapacít učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl.

V rámci siete Oscailt sa stretávajú vedúci pracovníci a riaditelia škôl v bezpečnom a podporovanom prostredí, kde si navzájom poskytujú podporu a vymieňajú si skúsenosti s riešením znevýhodnenia v oblasti vzdelávania. Môžu si vymieňať osvedčené postupy, spoločne vypracúvať žiadosti o finančné prostriedky a hľadať riešenia nielen medzi partnerskými školami, ale na základe lepšej komunikácie aj s externými agentúrami a ďalšími školami mimo siete. Skúsenosti sa vymieňajú medzi školami a prostredníctvom spolupráce a podpory zo strany vnútroštátnych a mestských orgánov. Uznáva sa, že prekážky, ktoré bránia dosiahnutiu pokroku v oblasti vzdelávania v Limericku, sú čiastočne spôsobené širšími príčinami mimo vzdelávacieho systému. Taktiež sa uznáva, že riešenie nie je možné hľadať len vo vzdelávacom systéme, ale napríklad aj vyvíjaním prierezového úsilia v iných oblastiach, prostredníctvom medziagentúrnych projektov, jasného komunikačného fóra a spolupráce zainteresovaných strán.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Írsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :