PLATFORMA PLUGINNOVATION

PlugInnovation je digitálna platforma, ktorej ambíciou je stať sa národným klastrom zdrojov na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Na webovom sídle sa zbierajú informácie, štatistiky, výskumy a príklady úspešných opatrení prijatých školami s cieľom predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

Každý projekt v rámci platformy Plug In sa využíva ako metodický kurz na skúmanie metód boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. V rámci systému systematického zabezpečovania kvality majú školy a obce voľnú ruku pri stanovovaní metód prevencie s cieľom znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky.

V súčasnosti tieto údaje pozostávajú z opisov a dokumentácie projektov, ale vzhľadom na rozsah a počet projektov je k dispozícii aj materiál na skúmanie účinných opatrení na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Okrem toho je súčasťou analýzy aj množstvo hĺbkových štúdií vychádzajúcich z vedeckých poznatkov.

Určilo sa päť faktorov úspechu, ktoré sa použijú ako odrazový mostík pre projekty platformy Plug In 2.0, a ktoré boli zverejnené na webovom sídle v lete roku 2015.

Ide o tieto faktory:

  • Zameranie na študenta, holistický prístup

K príkladom holistických prístupov zameraných na študenta patria individuálne aj štruktúrované opatrenia s cieľom odstrániť prekážky vzdelávania. Môže ísť o prípravu a prispôsobenie samotnej výučby, pedagogickú a štrukturálnu podporu, praktickú odbornú prípravu na pracovisku, skúmanie budúcich kariérnych dráh, ako aj opatrenia na riešenie potrieb študentov mimo školy. Študenti, ktorým potenciálne hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, majú často vysoké absencie, a preto potrebujú netradičnejší prístup.

  • Monitorovanie

Rozhodujúcim prvým krokom na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky je monitorovanie faktorov, ktoré naznačujú, že sa študenti vyhýbajú škole a štúdiu. K takýmto najdôležitejším faktorom patria známky, výsledky, absencia, neskoré príchody a zapojenie študenta do školských aj mimoškolských činností. Na predčasné ukončenie školskej dochádzky majú vplyv aj faktory ako schopnosť riešiť problémy a sociálny rozmer, otázka, do akej miery študent spája štúdium so svojimi budúcimi cieľmi, a jeho vzťah k iným študentom a dospelým.

  • Osobné vzťahy

Dobré vzťahy a dôvera medzi študentmi a dospelými patrí k dôležitým mechanizmom predchádzania predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Vedomé úsilie o budovanie vzťahov založených na dôvere ovplyvňuje motiváciu a pohodu študentov, ako aj ich výkon v škole. Dobré vzťahy sú mimoriadne dôležité pre tých, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, pretože ich motivujú k návšteve školy, zapájaniu sa do štúdia a využívaniu sprievodných opatrení.

  • Flexibilita

Hoci majú študenti, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, veľa spoločného na individuálnej aj štrukturálnej úrovni, ich potreby sa môžu líšiť. Dôležité sú preto flexibilné prístupy a metódy, v rámci ktorých sa všetkým študentom poskytuje individualizovaná pomoc pri štúdiu.

  • Spolupráca

Študenti, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, alebo im to hrozí, potrebujú množstvo podporných mechanizmov. Pre jednotlivca môže byť zložité nájsť sociálnych partnerov alebo zainteresované strany, ktoré mu môžu poskytnúť takúto pomoc. Ak sa zlepší spolupráca medzi partnermi, môžu sa jednoduchšie využívať rôzne dostupné iniciatívy.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Individuálna
Intenzita intervencie
Periodické; Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár