PROGRAMY JÁNOSA ARANYHO

Cieľom maďarských programov Jánosa Aranyho je pomôcť znevýhodneným študentom stredných škôl získať maturitné vysvedčenia pri ukončení vzdelávania a dostať sa na vysokú školu alebo uchytiť sa na trhu práce.

Prvý program Jánosa Aranyho určený pre znevýhodnených talentovaných študentov sa začal realizovať v roku 2000 (AJTP). O niekoľko rokov neskôr, v roku 2004, boli navrhnuté dva ďalšie programy pre ešte viac znevýhodnených študentov (AJKP, AJKSZP).

Tieto programy sa realizujú v druhostupňových vzdelávacích inštitúciách v spolupráci so študentskými domovmi. Stredné školy s dobrými výsledkami (gymnáziá) môžu spolu so študentskými domovmi požiadať o realizáciu programu AJTP (v roku 2012 bolo do tohto programu zapojených spolu 36 inštitúcií). Študentské domovy samotné môžu požiadať o realizáciu programu AJKP (v roku 2012 bolo do tohto programu zapojených 13 študentských domovov) a študentské domovy spolu s inštitúciami OVP môžu požiadať o realizáciu programov AJKSZP (v roku 2012 bolo do tohto programu zapojených 17 partnerstiev).

Podporované inštitúcie by mali získať znevýhodnených študentov, ktorí vyhovujú požiadavkám programu, zabezpečiť im miesta v študentských domovoch počas stredoškolského štúdia a organizovať pre nich podporné programy v oblasti štúdia a sociálnej integrácie. Študentov z týchto programov je možné zoskupiť do samostatných alebo integrovaných tried vo vzdelávacích inštitúciách, kde ich učia učitelia z bežných inštitúcií. Študenti majú plány individuálneho rozvoja, ktoré podpísali aj so svojimi rodičmi. Pravidelne sa hodnotia a výsledky hodnotení tvoria súčasť ich individuálnych plánov rozvoja.

Programy prinášajú dobré výsledky. Zapojeným inštitúciám sa páčia čiastočne preto, že na ne získavajú prostriedky navyše, ale aj z dôvodu sociálnych a pedagogických skúseností, ktoré sú dobré aj pre študentov bežných stredných škôl. Aj z externých hodnotení vyplýva, že sú úspešné. 

Komplexná podpora sa poskytuje študentom, ktorým hrozí predčasné ukončenie štúdia: znevýhodneným a viacnásobne znevýhodneným študentom stredných škôl, aby sa zabránilo predčasnému ukončeniu ich štúdia, zabezpečilo sa zvýšenie ich kvalifikácie a poskytla sa podpora pri prechode medzi rôznymi úrovňami vzdelávania. Týmito opatreniami sa systematicky podporujú ciele vymedzené v stratégii týkajúcej sa predčasného ukončenia školskej dochádzky (opatrenia prevencie a intervencie).

Program Jánosa Aranyho v oblasti rozvoja talentu (AJTFP) pre znevýhodnených študentov je zameraný na to, aby mohli deti najchudobnejších rodičov s najnižším dosiahnutým vzdelaním úspešne absolvovať denné štúdium na strednej škole, čím získajú šancu na pokračovanie v štúdiu.

Program Jánosa Aranyho v oblasti zabezpečovania ubytovania (AJFBFP) pre zraniteľné skupiny študentov – viacnásobne znevýhodnených študentov, študentov s rodičmi s nízkym dosiahnutým vzdelaním, nízkym rodinným príjmom, študentov v pestúnskej starostlivosti – je zameraný na dosiahnutie stredoškolského diplomu (maturity) a úspešného vstupu na trh práce alebo začatie vyššieho vzdelávania (terciárneho) pomocou prostriedkov a metód na zabezpečenia ubytovania.

Program Jánosa Aranyho v oblasti odborného vzdelávania (AJVTP) pre viacnásobne znevýhodnených študentov sa zameriava na vytváranie príležitostí na získanie kvalifikácie vhodnej pre trh práce v prípade študentov, ktorí majú bez účasti na tomto programe malú šancu získať kvalifikáciu. Podľa výsledkov monitorovania je miera predčasného ukončenia štúdia v rámci programu AJVTP nižšia ako vnútroštátny priemer, a to 13 %.

Programu sa zúčastňuje viac ako 4 000 študentov s viacnásobným znevýhodnením.

Jeho vykonávanie súvisí aj s programom záruk pre mladých ľudí. Z kvantitatívneho preskúmania účinnosti programu vykonaného v roku 2014 vyplynulo okrem iného, že bez tohto programu by 23 % študentov študujúcich v rámci programu AJTFP nedosiahlo stredoškolské vzdelanie, 24 % študentov študujúcich v rámci programu AJFBFP by nezložilo záverečné skúšky na všeobecnej alebo odbornej strednej škole s maturitou, ale študovalo by na učňovskej škole, a 28 % študentov v rámci programu AJVTP by ďalej neštudovalo vôbec.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Maďarsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár